PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 29 януари 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29 януари 2013 г.

  • Готов е проектът на бюджет на община Пазарджик за 2013 г. Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2013 г. са:

- повишаване ефективността от публичните разходи за осигуряване на нормална жизнена среда за населението;

- увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;

- продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;

- реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик.

- подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;

- поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града;

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2013 г.                     55 919 123 лв.

 

в т.ч.   – бюджет за държавни дейности                    33 918 235 лв.

бюджет за дофинансиране на държавни дейности               1 063 591 лв.

бюджет за местни дейности                                      20 937 297 лв.

          ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ                                        

І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ - 22 628 471 лв.

в това число:

- данъчни приходи -                                                      4 963 000 лв.

- неданъчни приходи -                                              17 665 471 лв.

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Общ размер на взаимоотношенията с централния бюджет - 35 798 313 лв.

в това число:

- обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности             29 810 913 лв.

- обща изравнителна субсидия предназначена за допълване разходите за местни дейности - 930 600 лв.

- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища - 223 100 лв.

- целева субсидия за капиталови разходи - 833 700 лв.

   в т. ч. 309 400 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.

      

  • Със средства субсидията за капиталови разходи през 2013 г. предстои да бъде извършен ремонт на общински път Пазарджик – Главиница - Алеко Константиново - Црънча /ІІІ - 3706/. Ремонтът ще възлиза на стойност 309 400 лв. и се очаква с посочените средства да бъдат преасфалтирани 15 хил. кв. м от пътя, част от четвъртокласната пътна мрежа на община Пазарджик;
  • За поредна година Община Пазарджик няма да индексира с годишния процент на инфлацията договорите за наем на общински помещения. Възможността за индексация е предвидена в договорите, където е посочено че месечният наем се увеличава с годишния процент на инфлацията, установен от Националния статистически институт за предходната година, като върху него се начислява ДДС. Предвид сложната икономическа обстановка и като реверанс към наемателите на нежилищни имоти, Община Пазарджик няма да увеличи месечния наем за 175 бр. помещения.

За 2012 г. годишният процент на инфлацията е 4,2%;

 

  • По инициатива на Ротари клуб „Пловдив – Пълдин” Община Пазарджик стартира реализирането на образователен проект „Народните будители и аз”. Целта на проекта е чрез запознаване на учениците от 5 до 11 клас с историята на великите българи и народни будители, те да се възпитават в дух на национална гордост и патриотизъм.

Проектът ще се осъществи под формата на състезания между училищни паралелки в две възрастови групи:

І възрастова група – 5 – 7 клас;

ІІ възрастова група – 8 – 11 клас.

Инициативата предвижда провеждането на два кръга – училищен и общински. Паралелките, спечелили първо място на училищния кръг ще се състезават на общински. Наградата за победителите е екскурзия до национална историческа забележителност и се осигурява от Община Пазарджик;

  • Приета е Общинската програма за 2013 г. за изпълнение на Стратегията за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Програмата включва провеждане на образователни кампании по повод 14 февруари, Деня за съпричастност с жертвите на болестта и Първи декември. Включени са още обучения на доброволци по метода „Връстници обучават връстници”, информационни срещи, поддържане и разширяване на терените за работа, разпространение на промотивни материали и др. Акцент в Общинската програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН е финансирането на 11 групи по СИП – Клубове за здравно образование. Бюджетът на общинската Програма е 9 800 лева;

 

  • Във връзка с Националната награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев”, която ще бъде връчена на 8 март 2013 г., Община Пазарджик обяви началото и на съпътстващия конкурс за възрастни и средношколци. Конкурсът е за превод на поезия, есе и кратък разказ в следните категории: Категория възрастни за превод на: поезия, есе и кратък разказ по една награда на стойност 200 лв.  

Категория средношколци за превод на: поезия и есе по три награди на стойност 100 лв.

Право на участие в конкурса имат творци и средношколци от община Пазарджик. Те представят за участие по една творба в 3 екземпляра в срок до 22 февруари 2013 г. в Регионална библиотека “Никола Фурнаджиев”;

 

  • Пазарджик ще бъде домакин на Четвъртия национален преглед на фолклорните ансамбли` 2013-2014 на 15 и 16 юни. Той се провежда по инициатива на националната секция на CIOFFБългария /Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства/. Организацията има за цел да съхранява духовното и културно наследство чрез музика, песен и танц. Провеждането на прегледа дава възможност на българската секция да актуализира състоянието на българските колективи и ансамбли с цел престижно международно представяне. Очаква се по време на нашето домакинство да се явят около 20 ансамбъла от страната, включително и от община Пазарджик, които искат да защитят званието „Представителен”.

Координатор на CIOFF България за Пазарджик и региона е г-жа Емилия Спасова, директор на ОДК-Пазарджик;

 

  • В проекта за бюджет на Община Пазарджик за 2013 г. са предвидени средства за субсидии на спортни и футболни клубове, спортна дейност и мероприятия както следва:

-         футболни клубове: 60 000 лв;

-         спортни прояви: 60 000 лв;

-         спортни клубове: 100 000 лв.;