PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 24 април 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

24 април 2013 г.

 

  • Община Пазарджик подготви проектно предложение, с което ще кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период".

Проектът е насочен към разработване на готови (зрели) проекти, в пълна степен на проектна готовност в рамките на одобрените зони на въздействие на ИПГВР, с която Община Пазарджик, като конкретен бенефициент, ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014 – 2020. По този начин ще се постигне висока проектна готовност с готови проектни предложения за финансиране в рамките на следващия програмен период. Предвидените за разработване проекти са за обекти, включени в рамките на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и в план-графиците за изпълнение и програмата за реализация на интегрираният план в конкретната зона за въздействие.

Изпълнението на настоящата схема се извършва чрез процедура на директно предоставяне въз основа на проектни предложения. Крайният срок за подаване е 30 април 2013 г., а безвъзмездната финансова помощ е 550 000 лв., като не се изисква съфинансиране от страна общината.

Разработеното проектно предложение включва следните обекти и територии в обхвата на зоните за въздействие на ИПГВР на Община Пазарджик:

- Подобряване и реиновиране на градската среда на територията на кв. “Марица” и кв. “Вароша”;

- Изграждане на зона за отдих и рекреация – „Зона на здравето”;

- Ремонт и обновяване на обекти на образователната инфраструктура – СОУ „Димитър Гачев”;

- Ремонт и обновяване на обекти на образователната инфраструктура – СОУ „Д-р Петър Берон”;

- Ремонт и обновяване на обекти на образователната инфраструктура – ЦДГ „Върбица”;

- Ремонт и обновяване на обекти на социалната инфраструктура – Обществена трапезария към БМ "Общински социални дейности и услуги", разположена в СОУ „Димитър Гачев”;

 

  • Поради необходимостта пътната инфраструктура на гр. Пазарджик и населените места от територията на община Пазарджик да бъде постоянно поддържана в добро техническо състояние, Община Пазарджик обяви обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет “Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик”.

Ремонтните работи, предмет на поръчката, са предвидени за извършване в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината.

Изпълнението на поръчката цели:

- Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура;

- Създаване на условия за по-комфортно и бързо придвижване по отделните пътни артерии или участъци от тях, подобряване на организацията на движение;

- Повишаване безопасността на пътуващите;

- Създаване на по-добри условия за ползване на пътната инфраструктура по улиците и пътищата, по част от които се придвижват и транспортни средства от градски и междуселищен транспорт.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от 01.09.2013 г. /или от датата на подписване на договора за обществена поръчка, ако последната е след 01.09.2013 г./.

Прогнозната стойност на поръчката е около 5 000 000 лв. без ДДС, а средствата за изпълнението й са от бюджета на община Пазарджик;

 

  • Община Пазарджик извърши ремонт на покрива на Читалище “Никола Вапцаров”. Ремонтните работи включваха подмяна на керемиди, обшивка, почистване на олуци, хидро изолация и изкърпване на фасада. Стойността на ремонта възлиза на 10 хил. лв. и е извършен от ЕТ “Димитър Паунов”;

        

  • След като Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. одобри промяната в размера на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по проект „Енергийно обновяване на българските домове” и грантът от 50% се увеличи на 75%, интересът от страна на пазарджишки семейства се повиши и запитванията в Областния информационен център станаха ежедневни.

За да отговори на идентифицираните нужди от информация, на 18 април 2013 г. екипът на центъра проведе информационна среща, на която покани експерти от екипа на проектния мениджър, които консултираха желаещите да научат повече за възможностите и условията, на които трябва да отговарят, за да могат да се възползват от европейското финансиране по този проект. По време на срещата е подадено и второто в град Пазарджик Заявление за интерес и подкрепа по проекта, а на 23.04.2013 г. в офиса на центъра е подадено и третото заявление. С него заявленията в област Пазарджик стават общо пет – три в Пазарджик и две в Панагюрище. Във Велинград, който също е сред 36-те градски центъра в България, обхванати от проекта, все още няма заявено желание.

Информация по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, както и по всякакви въпроси, свързани с европейските фондове и кохезионната политика на ЕС в България, гражданите могат да получат всеки делничен ден, от 8:30 до 17:30 ч. в Областен информационен център – Пазарджик на бул. „България“ 2;

 

  • Във връзка с провеждането на Литературни дни “Никола Фурнаджиев” 27 - 29 май 2013 г. и връчването на Националната награда за поезия “Никола Фурнаджиев”, Община Пазарджик обяви конкурс между творците и средношколците от Пазарджишка област в следните раздели както следва:

- За поезия - три награди

- За белетристика / разказ, новела, повест, есе/ - една награда

        - За публицистика - една награда

- За средношколска поезия - три награди

Право на участие в конкурса имат творци и средношколци от Пазарджишка област. Те трябва да представят за участие по една творба в 3 екземпляра в срок до 17 май в Библиотека “Никола Фурнаджиев”.

Община Пазарджик изпрати и покана до писателските сдружения и организации, до утвърдени литературни издателства да направят номинации за носител на Националната награда за поезия „Никола Фурнаджиев”. Тя се присъжда от Община Пазарджик за цялостно литературно творчество, постижения и национален принос в поетическия жанр. Тази година наградата ще бъде връчена на 29 май.

Последните носители на приза са Евтим Евтимов и Борис Христов;

  • Със своя заповед от 19 април кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава с грамота и парична премия състезателите на спортен клуб “Кодокан” Магдалена Върбанова и Костадин Топалов, както и Теодор Коев, Петър Асенов и Костадин Бараков от спортен клуб “Тракиец”.

Магдалена Върбанова е завоювала златни медали от Държавен шампионат по джудо и самбо за жени и девойки в категория до 52 кг. и златен медал от Европейска купа по джудо за девойки в гр. Солун /Гърция/.

Костадин Топалов е завоювал златен медал на Държавен шампионат по джудо за мъже в категория до 73 кг. и е вицешампион по самбо.

Теодор Коев, завоювал златен медал от Държавен шампионат по бокс за момчета до 16г. в категория до 41.5 кг.

Петър Асенов, завоювал златен медал от национален Държавен шампионат по бокс за момчета до 16г. в категория + 75 кг.

Костадин Бараков, вицешампион от Държавен шампионат по бокс в категория до 54 кг.