PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 07 май 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

07 май 2013 г.

 

  • С официално писмо МОСВ уведоми регионите, предвидени за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците, включително и община Пазарджик, че финансовият ресурс по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” /ОПОС/, е изчерпан. От Управляващия орган потвърждават готовността си да съдействат за подготовката, финансирането и изпълнението на проектите. За регион Пазарджик се предвижда финасиране от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за изграждане на клетка за депониране, прилежащата към нея инфраструктура и пречиствателно съоръжение. За предвидените до момента съоръжения за третиране на отпадъците ще се кандидатства за финансиране по новия програмен период на ОП ”Околна среда 2014-2020”. Необходмите условия, на които трябва да отговарят кандидатите, ще бъдат обявени в началото на 2014 г. Предстои провеждане на заседание на Регионалното сдружение на общините в регион Пазарджик, за да се предоговорят и вземат необходимите решения за финансирането и реализирането на проекта. Паралелно с това ще се работи по изготвянето, преработването и комплектоването на необходимата документация. Проектната готовност на регион Пазарджик ще спомогне за по-бързото и поетапното реализиране на проекта;
  • Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/042 приключи. “СИГМА-СТРОЙ” ООД гр. Пазарджик е изпълнителят на строителните дейности, стойността на които е 711 311,54 лв. без ДДС. Обектът е приет с акт 15 на 30.04.2013 г. Предстои да бъдат внесени съответните документите в ДНСК гр. София за назначаване на държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация, поради обстоятелството, че същият е строеж първа категория;

 

  • Ремонт на оградата на ОДЗ “ЗДравец” възложи за изпълнение Община Пазарджик. Стойността на строително-ремонтните работи възлиза на 43 295 лв. с ДДС. Ремонтът на оградата на ОДЗ „Здравец” обхваща двата корпуса на детското заведение. Извършва се демонтаж на компрометираната метална част на оградата, бетоновата „шапка” и каменен зид, вместо което ще бъдат изработени нови бетонови елементи и метални части – пана по 2 линейни метра. Възстановява се и мозайката от външната страна на оградата, като строителните дейности ще завършат с поставянето на нови входни врати;
  • Община Пазарджик подготвя проектно предложение по Процедура: “Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 2: Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години. Закриването на Дом за медико-социални грижи за деца изисква осигуряването на алтернативни интегрирани здравни и социални услуги по превенция на изоставянето и реинтеграция, както и специализирани услуги за гарантиране здравето на децата от рискови групи, особено на децата в ранна детска възраст. Със средства по ОП “Регионално развитие” са предвидени инфраструктурни промени в 8-те пилотни общини. Разкриването на мерките в рамките на Компонент 2 са в пряка връзка с резултатите от Компонент 1 и с осъществяването на строително-ремонтните дейности, които вече са в ход.

Община Пазарджик е една от осемте пилотни общини в страната, които имат възможност да подават проектни предложения по споменатата по-горе процедура. Срокът за това е 27 май 2013 г., а максималният размер на бюджета е 600 000 лева;

 

  • Румънеца и Енчев, Виктория Терзийска /”Мастило”/, Ивана и Неда Украден са звездите, които Община Пазарджик покани да пеят за Празника на града тази година. По традиция прпазничният ден ще започне с Тържествена литургия в църквата „Св. Св. Константин и Елена”, като се очаква тя да бъде водена от Пловдивския митрополит Николай.

Церемонията по вдигане на знамето на град Пазарджик ще се състои от 11,30 часа на пл. „Константин Величков”, където ще бъде обявено и името на първото бебе, проплакало в празничния ден. Дневната програма предвижда концерти на три сцени. Празничният дневен концерт на централната сцена ще изнесат гостите от Русия, Сърбия и детско-юношески ансамбъл „Елица”. Другите две сцени ще са пред зала „М-ро Георги Атанасов” и в парк остров „Свобода”, където от 11,00 часа ще имат възможност за изява възпитаниците на всички школи по изкуствата, на танцови и спортни клубове, както и хоровите състави от града;

 

  • Тази година на Празника на града е посветен и Фестивалът на изкуствата „Арт идея-арт алея”, който ще се проведе от 17 до 26 май 2013 г. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”. В десетдневния празник на изкуствата ще участват освен местни творци, гости от страната, от Италия и Сърбия. Програмата за второто издание е изпълнена с проекти на творци в различни видове изкуства – танц, изобразително изкуство, музика, театър, кино, фотография и др. Фестивалът включва много арт ателиета и открити сцени, в които основна ще е връзката със зрителите. Програмата стартира с тридневен мандолинен музикален форум „Вива тремоло”, посветен на 110 години от създаването на първия мандолинен оркестър в Пазарджик.