There are no translations available.

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на документ за липса на задължения на основание чл. 87 ал. 6 ДОПК

Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за родствени връзки

Искане за издаване на препис извлечение от акт за смърт - за първи път

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (Издаване на разрешение за поставяне на маси пред заведения)