PostHeaderIconМотиви към Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАЗАРДЖИК
МОТИВИ
към Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик
 
от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения от мен проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.
1.   Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:
 
Действащата към настоящия момент Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет е приета от Общински съвет - Пазарджик в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети.
С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014 г./ § 6 от Преходните и заключителни разпоредби отменя Закона за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативния акт от по-висока степен.
Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик, е да се въведе многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране, засилване на взаимодействието между Общинския съвет и общинската администрация в Община Пазарджик за провеждане на разумна фискална политика при спазване на референтните стойности за бюджетния дефицит.
При изготвяне на проекта на Наредбата специално внимание е отделено на спазването на основните принципи на управление на публични финанси съгласно Закон за публичните финанси – всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност, икономичност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.
С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на община Пазарджик, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват.
Акцентира се върху следните аспекти:
І. Съществени срокове, касаещи протичането на бюджетния процес:
 • 30 ноември – краен срок за представяне от Кмета  на проекта за Бюджет  пред общността чрез публикуване в  интернет страницата на общината.
 • До 20 работни дни след обнародване на Закона за ДБ за съответната година – краен срок за внасяне от Кмета на проекта за бюджет на общината в Общински съвет.
 • До 15 работни дни от внасянето на проекта  за Бюджет в Общински съвет – краен срок за приемане на бюджета от Общински съвет.
 • 31 декември на годината, следваща отчетната година – краен срок за  годишно отчитане  на изпълнението на общинския бюджет.
 • До 10 дни след приемането от Общински съвет , приетия Бюджет на общината следва да се публикува на интернет страницата на общината.
 • До 31  януари на следващата отчетна година общината възстановява неусвоени средства от предоставени целеви трансфери.
 
ІІ. Уреждат се бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.
 
ІІІ. Регламентира се процедурата по съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващия тригодишен период и на общинския бюджет като в нея са включени разпоредби, уреждащи изготвянето на информация относно общинските сметки за средствата от Европейския съюз, динамиката и състоянието на общинския дълг и гаранции, приходите, разходите и други показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, финансите на контролираните от общината дружества и други лица, както и за очаквания ефект върху показателите на общинските финанси. Предвижда се разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на общините да се изготвят от кмета на общината и да се утвърждават и актуализират от общинския съвет.
 
ІV. Определя се редът, отговорностите, етапите по организиране съставянето на  проекта  за бюджет и приемането на бюджета на общината, както  и обхватът на информацията, която се включва в  тях.
 
V. Предвижда се публичното обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен дълг чрез отправяне на покана до местната общност, професионални сдружения, граждански инициативни комитети и други сдружения с нестопанска цел и граждани, която се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.
Предвид на изложеното е необходимо приемането на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик, тъй като досега действащата Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет е приета на основание чл. 9а от Закона за общинските бюджети, който вече е отменен с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г.
2. Цели, които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са:
 • провеждане на разумна фискална политика;
 • повишаване на бюджетната прозрачност и публичност и разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на община Пазарджик;
 • спазването на основните принципи на управление на публични финанси;
 • регламентиране на реда и условията, при които се съставя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, и за условията, при които се съставя, приема, изпълнява и отчита бюджета на Община Пазарджик.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
 • За прилагане на Наредбаза условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
 • спазване на бюджетната дисциплина и изискванията, произтичащи от Закона;
 • постигане на целите, наложили приемането на Наредбата.

         5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 • Предлаганата Наредбаза условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
 
ВНОСИТЕЛ:
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик