PostHeaderIconПроект на решение относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.

There are no translations available.

Проект

 

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ ...........
 
на Общински съвет - Пазарджик, взето на
заседанието му, проведено на ................, с
Протокол № ................
 
                   ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.
 
Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно.
Изложени са мотиви от вносителя, които Общинският съвет изцяло споделя.
Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик - Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи и на основание чл. 79 и чл. 80 от АПК, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове, и след станалите разисквания и извършеното гласуване,
 
Р  Е  Ш  И :
             І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик, както следва:
 
§ 1. Текстът на чл.4, ал.1, т.2 се допълва със словосъчетанията „фризери за сладолед”, „хладилни витрини” и „кабини за периодичен печат” и придобива следната редакция:
„ 2. (изм. с решение №33/2012, протокол №3, доп. с решение №……) За извършване на търговия и услуги на открито:
-                                                         търговски колички;
-                                                         кабини;
-                                                         стелажи;
-                                                         машини за сладолед, пуканки и кафе;
-                                                         навеси, слънцезащитни устройства;
-                                                         маси пред заведения;
-                                                         фризери за сладолед;
-                                                         хладилни витрини;
-                                                         кабини за периодичен печат.
 
§ 2. В Чл. 7, ал.1, т.2 (изм. с решение №……) думата “спонсориране” се заменя с думата “дарение”.
 
§ 3. Текстът на чл. 11, aл. 3 се изменя и допълва както следва:
„(3) (изм. с решение №……) При промяна на собственика на преместваемо съоръжение, описано в чл. 4, ал. (1), т.1 и т.5 поставено върху общински терен, съгласно изискванията на тази наредба, на новият собственик се издава нова заповед на кмета на общината и ново разрешение за поставяне, като се запазва срока на действие на първоначално издаденото.”
 
§ 4. В заглавието на глава ІV, Раздел II се правят следните допълнения: (изм. с решение №……) и се добявя след “пуканки и кафе”, “фризери за сладолед, хладилни витрини и кабини за периодичен печат”.
 
            § 5. В Чл.12,ал.6 се правят следните изменения и допълнения:
(6) (изм. с решение №…… ) като след думите “3 (три) години” се добавя “като за кабини за периодичен печат до 10 (десет) години”.
 
            § 6. В Чл.19, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
чл.19 (1) (изм. с решение №…… ) като след думите “3 (три) години” се допълва “като за кабини за периодичен печат до 10 (десет) години”.
 
В преходните и заключителните разпоредби се създава нови параграфи, както следва:
 
§ 7. Създава се нов §16:
“§ 16 (нов, решение №…… ) В срок до 3 (три) месеца от влизане в сила на настоящите изменения и допълнения на Наредбата, лицата на които са предоставени общински терени за разполагане на кабини за периодичен печат на основание чл.7, ал.14 и чл.12, ал.6 след постъпило искане от ползвателите, срока на издадените разрешения за поставяне на преместваемите съоръжения се удължава до 10 (десет) години след издаване на заповед на кмета и ново разрешение за поставяне”.
 
§ 8. Създава се нов §17:
“§ 17 (нов, решение №…… ) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № … от ………… 2014г., взето с Протокол № ... Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местната преса.”
 
 
 
 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик