PostHeaderIconПОКАНА за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2014 г. /месец юни/

П О К А Н А

На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

кани  общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти,  лицензирани оценители и пазарджишката общественост на 11.06.2014 г. (сряда) от  11,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет.2 – пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма  за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2014г.

 


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ   С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2014 г.