PostHeaderIconПроект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик

There are no translations available.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИКНАРЕДБА

 

ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите.

Чл. 2. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за управление, стопанисване, разпореждане, възпроизводство, ползване, опазване, защита, достъп и строителство без промяна на предназначението в горските територии – общинска собственост.

(2) Горските територии – общинска собственост се управляват съобразно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин и в интерес на населението в общината.

(3) Организацията по управлението на общинските горски територии се осъществява от кмета на общината под общото ръководство и контрол на общинския съвет.

(4) Всички решения на общинския съвет се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, с изключение на случаите, в които се изисква друго квалифицирано мнозинство.

Чл. 3. Гори и горски територии са площите от землището на общината, отговарящи на условията на чл. 2 от Закона за горите.

Чл. 4. (1) Горските територии според функциите си се делят на три категории – защитни, специални и стопански. Тяхната характеристика се определя с чл. 5 от ЗГ.

(2) Горите и горските територии на общината изпълняват следните основни функции:

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;

3. регулиране на климата и усвояване на въглерода;

4. защита на природното и културното наследство;

5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;

6. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и рекреационни ползи за обществото.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 5. (1) Управлението на горските територии – общинска собственост се осъществява въз основа на глава единадесета от Закона за горите и решенията на Общински съвет Пазарджик.

(2) Изборът или промяната на формата на управление по ал. 1 се определя с решение на Общинския съвет.

Чл. 6. (1) Управлението на горските територии – общинска собственост се осъществява от кмета на общината чрез физическо лице или търговец, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от Закона за горите, въз основа на договора, в който се определят конкретните им правомощия.

(2) Лицето по ал. 1 подпомага кмета на общината в осъществяването на управлението, организацията, опазването, координацията и контрола в горските територии – общинска собственост, както и в такива, предоставени на общината за управление.

(3) Лицето по ал. 1, след оправомощаване от кмета на общината, издава позволителните за сеч в горските територии – общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор.

 

Глава трета

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА

 

РАЗДЕЛ І

Право на собственост

 

Чл. 7. (1) Общинска собственост са горските територии, правото на собственост върху които е възстановено на общините, както и тези, придобити от тях чрез правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна или частна собственост.

(2) Публична общинска собственост са горските територии - общинска собственост:

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности;

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за защитените територии;

4. включени в териториите за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.

(3) Частна общинска собственост са всички останали горски територии на общината.

(4) Горските територии – общинска собственост не могат да се придобиват по давност.

(5) Община Пазарджик като собственик на горските територии трябва да упражнява правото на собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието им и не причинява вреда на другите собственици или на обществото.

РАЗДЕЛ ІІ

Придобиване на собственост и разпореждане с горски територии – общинска собственост

 

Чл. 8. Придобиването на собственост от общината в горски територии се извършва по реда, предвиден в Закона за общинската собственост.

Чл. 9. (1) Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост или ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии чрез правна сделка или по други придобивни способи, определени в Закона за горите.

(2) Общината закупува поземлени имоти в горски територии след решение на Общинския съвет, с което се одобрява методиката и документацията за провеждане на процедурата.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината със заповед открива процедурата за закупуване на поземлени имоти в горски територии, в която се посочват:

1. общините и землищата, в които общината желае да закупи имоти;

2. методиката за оценка на предложенията, както и критериите за избор на имотите – предмет на сделката;

3. датата, мястото и часът на разглеждане на предложенията;

4. начинът на плащане и евентуални обезпечения;

5. специални изисквания на участниците;

6. други условия.

(4) Заповедта по ал. 3 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на общината в срок не по-малък от два месеца преди датата на разглеждане на предложенията.

(5) Заинтересованите лица правят писмено предложение до кмета на общината, в което посочват предлаганата от тях цена и прилагат:

1. документ за собственост;

2.скица на имота;

3. данъчна оценка на имота;

4. извадка от горскостопанския план или програма за съответния имот.

(6) Кметът на общината назначава комисия, която да разгледа получените предложения и да направи предложение за закупуване на имотите, съответно за отказ за закупуване. За работата на комисията се изготвя протокол.

(7) Въз основа на протокола по ал. 6 кметът на общината издава заповед, с която посочва лицата, определени за продавачи, за закупуване на имотите им.

(8) Заповедта по ал. 7 се поставя на таблото за обявления в административната сграда на общинскатата администрация и на интернет страницата на Община Пазарджик в 7-дневен срок от провеждане на процедурата. Заповедта подлежи на обжалване от участниците в процедурата по реда на АПК.

(9) След влизане в сила на заповедта се сключва договор в писмена форма от кмета на общината, който се вписва в Агенцията по вписванията.

Чл. 10. Разпореждането с горски територии, собственост на общината се извършва по реда, предвиден в Закона за общинската собственост при спазване разпоредбите на Закона за горите.

Чл. 11. (1) Кметът на общината може да продава горски територии – частна общинска собственост след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, определен в Закона за общинската собственост:

(2) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

(3) Продажбата на поземлени имоти в горски територии, чието предназначение е променено по реда на Закона за горите и за които дължимата цена е заплатена в срока по чл. 78, ал. 2 от ЗГ, се продават на лицето, по чието искане е станала промяната на предназначението от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 12. (1) Продажбата на горски територии – частна общинска собственост се извършва без търг или конкурс след решение на общинския съвет, когато сделката е между общината и държавата, или между общината и друга община/и или когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.

(2) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 13. (1) Прекратяването на съсобственост върху горски територии между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет чрез:

 1. делба;
 2. продажба на частта на общината;
 3. изкупуване на частта на съсобственика/съсобствениците;
 4. замяна.

(2) Продажбата на горски територии – частна общинска собственост по ал. 1 се извършва без търг или конкурс, когато другите съсобственици са приели предложението по реда на Закона за собствеността.

(3) В случаите на прекратяване на съсобственост върху горски територии, когато съсобствеността е между общината и собственици, обединени в горско сдружение, продажбата се извършва без провеждане на търг, като съгласието за закупуване на горските територии се дава от ръководния орган на съответното сдружение.

Чл. 14. (1) В едномесечен срок след влизане в сила на решението на общинския съвет по предходния член, кметът на общината издава заповед за начина и срока за прекратяване на съсобствеността.

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режинийни разноски в посочения в заповедта по ал. 1 срок, кметът на общината сключва договор.

(3) Когато плащането не се извърши в определения срок, кметът на общината може да отмени заповедта.

Чл.15. (1) Цената на поземлените имоти в горски територии се определя от правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители като условията и редът за извършване на оценка се определят с наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите.

(2) Когато определената по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 цена за продажба на горските територии - предмет на търга, е по-ниска от тяхната данъчна оценка, търгът се провежда при начална цена, равна на данъчната оценка.

(3) Приходите от продажбата на горски територии постъпват в бюджета на общината и се разходват само за закупуване на горски и земеделски територии, както и за създаване на нови гори.

Чл. 16. (1) Общината може да заменя поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, при спазване разпоредбите на Закона за горите.

(2) Замяна на поземлени имоти в горски територии - частна общинска собственост, с поземлени имоти в горски територии – собственост на физически, юридически лица и държавата, се извършва със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет.

(3) Замяната по ал. 2 може да се извърши само в случай, че тя е:

1. способ за прекратяване на съсобственост върху горски територии между държавата, съответно общината и други съсобственици;

2. начин за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

3. необходима във връзка със строителството на обекти с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията или на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

4. необходима във връзка със строителството на общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, които са публична общинска собственост;

5. способ за промяна на собствеността върху съществуващи горски автомобилни пътища или части от тях между държавата, общини и горски сдружения;

6. между държавата и община или между общини.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 придобиваните от общината поземлени имоти, вследствие на замяната, трябва да граничат с горски територии - общинска собственост.

(5) Не се допуска замяна на поземлени имоти в горски територии - частна общинска собственост, когато:

1. върху имотите - собственост на трети лица, са учредени ипотека или други вещни права;

2. разликата в стойността на имотите - предмет на замяна, определени по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 от Закона за горите, е по-голяма от 5 на сто;

3. имотите - предмет на замяна, са отдадени под наем или под аренда;

4. в резултат на замяната се разделят имоти - общинска собственост.

(6) В случаите по ал. 3, т. 2 - 5 с договора за замяна се определя и срокът за изграждане на обекта или съоръжението. При неспазване на условията по договора същият се разваля по съдебен ред.

Чл. 17. (1) Замяна на поземлени имоти в горски територии - частна общинска собственост се извършва по писмено заявление на заинтересованото лице, в което се посочват предлаганите за замяна имоти.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. оценка на предлаганите от него поземлени имоти;

2. документ за собственост на имотите по т. 1;

3. скици на имотите от кадастралната карта и извадка от кадастралния регистър с данни за имотите или скици на имотите от картата на възстановената собственост и партиди за тях;

4. доказателства, че искането попада в хипотезата на чл. 16, ал. 3;

5. доказателства, че няма пречки по чл. 16, ал. 5, т. 1 и т. 3.

(2) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината, поставя се на таблото за обяви и съобщения в сградата на общината и в сградата на кметството или населенето място по местонахождението на общинския имот. В обявлението се посочват данни за имотите, предмет на предложението за замяна.

(3) В 45-дневен срок след публикуването на обявлението, кметът внася мотивиран доклад в общинския съвет за предложената замяна.

Чл. 18. (1) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Заявлението по чл. 17 не обвързва общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

(2) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.

(3) Заповедта за замяна съдържа:

1. цената на всеки от имотите – предмет на замяната;

2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на собственост;

3. размерът на режийните разноски, данъците и таксите, които са за сметка на заявителя.

(4) Заповедта се връчва на заинтересованите лица и се публикува на интернет страницата на общината.

(5) В едномесечен срок от връчването на заповедта заявителят заплаща дължимите данъци, такси и разноски.

(6) След влизане в сила на заповедта и направените плащания кметът на общината сключва договор, който се вписва от заявителя в Агенцията по вписванията за негова сметка.

(7) Отказът за издаване на заповед по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. (1) Горски автомобилни пътища - публична държавна собственост, могат да бъдат предоставени за управление на общината за изпълнение на нейните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение с решение на Министерски съвет след решение на общинския съвет и по предложение на министъра на земеделието и храните. Въз основа на решението на Министерския съвет министърът на земеделието и храните сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.

(2) Горски автомобилни пътища - частна държавна собственост, могат да бъдат предоставени за управление на общината за изпълнение на нейните функции със заповед на министъра на земеделието и храните. Въз основа на заповедта министърът на земеделието и храните сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни.

(3) Когато част от горски автомобилен път е публична държавна собственост, предоставянето му за управление на общината се извършва по реда на ал. 1.

Чл. 20. (1) Общината може да подаде предложение за уедряване на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, намиращи се в границите на едно землище, след решение на общинския съвет до министъра на земеделието и храните.

(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:

1. решението на общинския съвет, което съдържа данни за собствениците и за имотите, които се предвижда да се включат в плана за уедряване;

2. копие от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, върху която общината е отразила предложението си за уедряване (схема на желанията).

(3) Планът за уедряване може да включва горски територии – чатна общинска собственост и/или частна държавна собственост и/или горски територии - собственост на физически или юридически лица. Горски територии – чатна общинска собственост могат да се включват в плана за уедряване при условие, че не се допуска разпокъсване на целостта им.

(4) Планът за уедряване на горските територии се изработва за сметка на заинтересованите лица по реда, определен в Закона за горите.

(5) В плана за уедряване не се включват имоти - общинска собственост, в защитени територии; имоти, върху които е наложена възбрана, обременени са с други вещни тежести или ограничени вещни права; за които се извършва делба; предмет са на съдебен спор за правото на собственост или са предмет на процедура по отчуждаване.

(6) Имоти с наложени ограничения на ползването, включително произтичащи от разположението им в нарушени територии, се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците.

(7) Имоти, за които са сключени договори за наем или за аренда със срок 5 и повече години, се включват в плана за уедряване със съгласието на наемателя или на арендатора. Ползването по договорите за наем или за аренда преминава върху уедрения имот.

(8) Министърът на земеделието и храните издава заповед за одобряване на плана за уедряване, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) Въз основа на влязлата в сила заповед министърът на земеделието и храните издава заповед за промяна на картата на възстановената собственост. Когато за землището е одобрена кадастрална карта, изменението на границите на горските територии се извършва по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(10) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след уедряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана със:

1. националната сигурност и отбраната на страната;

2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерския съвет;

3. изпълнението на инвестиционни проекти за нужди на общината, одобрени с решение на общинския съвет.

РАЗДЕЛ ІІІ

Управление на поземлени имоти в горски територии

 

Чл. 21. (1) Поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване под наем или под аренда, при условие че не се променят функциите на територията, не се възпрепятства осъществяването на други дейности в нея и не се увреждат почвите.

(2) Поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, предоставени под наем или под аренда, не могат да се пренаемат или преарендуват, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица. Те се ползват само за дейностите, за които са предоставени.

Чл. 22. (1) Поземлените имоти в горски територии - общинска собственост, се отдават под наем в случаите, когато за ползването на имота не е необходимо да се променя начинът на трайно ползване на територията.

(2) С решение на общинския съвет могат да се отдават под наем поземлени имоти в горски територии - общинска собственост. Отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост се извършва след провеждане на публичен търг.

(3) Въз основа на резултатите от търга кметът на общината сключва договор за наем с избрания наемател за срок не по-дълъг от 10 години.

(4) Поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, могат да се отдават под наем от кмета на общината след решение на общинския съвет, без провеждане на търг:

1. на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - за осъществяване на техните нестопански дейности;

2. когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година;

3. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на дейностите по сключени дългосрочни договори по чл. 100 и 116 от Закона за горите.

(5) Средствата от наеми на поземлени имоти в горски територии - общинска собственост постъпват в бюджета на общината.

Чл. 23. (1) При сключване на договор за наем на поземлен имот в горска територия - общинска собственост, за срок, по-дълъг от три години, наемодателят писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.

(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.

Чл. 24. Ползването на дървесина не може да бъде предмет на договор за наем на поземлен имот в горска територия - общинска собственост.

Чл. 25. (1) Поземлените имоти в горските територии - общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда, когато ползването е свързано с промяна на начина на трайно ползване на територията.

(2) Обект на договора за аренда могат да бъдат и съществуващите в съответния имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи дейностите по договора.

(3) Поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, могат да бъдат предоставени за временно ползване чрез аренда след провеждане на търг. Заповедта за откриване на търга се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет.

(4) Срокът на договора за аренда на горски територии - общинска собственост, не може да бъде по-дълъг от 30 години.

(5) Средствата от арендното плащане постъпват в бюджета на общината.

(6) Арендодателят предприема действия за отразяване на промяната на начина на трайно ползване на територията в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост след сключването на договора, съответно след неговото прекратяване.

Чл. 26. (1) Добивите, получени от отдадените под аренда поземлени имоти в горски територии, в резултат на дейността, за която е сключен договорът, са собственост на арендатора.

(2) Не може да бъде предмет на договора за аренда ползването на дървесина и недървесни горски продукти с изключение на такива, създадени в резултат на дейността на арендатора, за която е сключен договорът.

(3) Текущото поддържане на обекта на договора, включително на жилищните и стопанските постройки, пътищата, канавките, напоителните и отводнителните системи и на другите обслужващи обекта на договора съоръжения и ограждения, е за сметка на арендатора.

(4) Арендаторът е длъжен да застрахова съществуващите в съответния имот сгради, машини и съоръжения, обслужващи горскостопанските дейности, които са обект на договора.

Чл. 27. (1) При сключване на договор за аренда на поземлен имот в горска територия - общинска собственост, общината писмено уведомява съответната регионална дирекция по горите.

(2) Изискването по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на договора.

РАЗДЕЛ ІV

Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в

горски територии – общинска собственост

Чл. 28. Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява безсрочно или за определен срок от кмета на общината след решение на общинския съвет за изграждане на:

1. стълбове за въздушни електропроводи;

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата инфраструктура;

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост:

а) автомобилни горски пътища;

б) заслони за обществено ползване;

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници;

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване;

ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;

4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;

5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм;

6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години.

Чл. 29 Не се учредява право на строеж върху поземлени имоти в горски територии в случаите, когато в специален закон е въведена забрана за строителство.

Чл. 30. За изграждане на обектите по чл. 28, т. 3 за осъществяване на дейността на съответната община се издава решение на общинския съвет – за горски територии, общинска собственост.

Чл. 31. (1) За учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии инвеститорът прави искане за предварително съгласуване, отправено до кмета на общината.

(2) Към искането се прилагат:

1. скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;

2. задание за изработване на подробен устройствен план, изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията;

3. становище от съответната регионална дирекция по горите, издадено въз основа на документите по т. 1 и 2.

(3) Не се изисква предварително съгласуване за учредяване право на строеж за изграждане на обекти по чл. 28, т. 3, б. „е”.

(4) За изграждане на обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, искането за предварително съгласуване се прави от съответните министри и ръководители на ведомства. Учредяването на право на строеж е безвъзмездно.

(5) В двумесечен срок кметът се произнася с решение, което се съобщава и може да се обжалва по реда на АПК.

Чл. 32. (1) За учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии се подава заявление до кмета на общината по реда на Закона за горите.

(2) Кметът на общината в едномесечен срок учредява правото на строеж върху горска територия или постановява отказ. Актът подлежи на обжалване по реда на АПК.

(3) За учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, се заплаща цена, определена с наредба на общинския съвет. Средствата постъпват в бюджета на общината.

(4) Въз основа на влезлия в сила акт и извършеното плащане по ал. 3 кметът на общината сключва договор със заявителя. Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождение на имота, а копие от вписания договор се изпраща в съотвтната регионална дирекция по горите.

Чл. 33. (1) Правата на лицето, в полза на което е учредено право на строеж се погасяват:

 1. 1.ако не заплати дължимата цена в тримесечен срок от влизане в сила на акта;
 2. 2.ако не упражни правото в срок от 5 години.

(2) В този случай лицето е длъжно да премахне за своя сметка изградените в имота постройки и съоръжения и да извърши възстановяване на терена, освен ако не е уговорено друго в акта за учредяването.

Чл. 34. (1) Дървесината от поземлените имоти в горските територии - общинска собственост, върху които е учредено възмездно право на строеж, е собственост на заявителя.

(2) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 1 се организира от заявителя по реда на Закона за горите за негова сметка.

(3) В едногодишен срок след изтичане на срока, за който е учредено правото на строеж, лицето, в полза на което е учредено, е длъжно да премахне за своя сметка постройките и съоръженията и да извърши възстановяване на терена, освен ако не е уговорено друго в акта за учредяването му.

(4) Дървесината от поземлените имоти в горските територии - общинска собственост, върху които е учредено безвъзмездно право на строеж по чл. 31, ал. 4, е собственост на общината.

Чл. 35. (1) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии се учредява безсрочно или за определен срок от кмета на общината след решение на общинския съвет за изграждане и/или обслужване на:

1. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър под 1500 мм, както и въздушни и подземни електропроводи, кабели и други довеждащи и отвеждащи проводи на техническата инфраструктура;

2. телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други линии;

3. лифтове и влекове - за срок до 30 години;

4. обхвата на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове.

(2) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за обслужване на надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации с диаметър над 1500 мм, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия.

Чл. 36. (1) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, инвеститорът прави искане за предварително съгласуване до кмета на общината. Към искането се прилагатт следните документи:

1. скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;

2. задание за изработване на подробен устройствен план, изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията;

3. становище от съответната регионална дирекция по горите, издадено въз основа на документите по т. 1 и 2.

(2) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, искането за предварително съгласуване се прави от съответните министри и ръководители на ведомства.

(3) В едномесечен срок кметът се произнася с решение, което се съобщава и може да се обжалва по реда на АПК.

Чл. 37. (1) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии се подава заявление по образец до кмета на общината.

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях, или комбинирана скица, съдържаща същите данни;

2. одобрен подробен устройствен план и удостоверение, че актът за одобряването му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил;

3. документ за определяне цената за сервитута;

4. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и водите и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие или становище на компетентния орган по околната среда.

(3) Кметът на общината в едномесечен срок учредява сервитут върху горска територия или постановява отказ. Актът подлежи на обжалване по реда на АПК.

(4) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, се заплаща цена, определена с наредба на МС. Средствата постъпват в бюджета на общината.

(5) Въз основа на влезлия в сила акт и извършеното плащане по ал. 4 кметът на общината сключва договор със заявителя. Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождение на имота, а копие от вписания договор се изпраща в съотвтната регионална дирекция по горите.

Чл. 38. Когато за изграждането на обект или съоръжение в горски територии е необходимо учредяване право на строеж и сервитут, заявленията се разглеждат едновременно.

Чл. 39. Титулярят на сервитута е длъжен за своя сметка да поддържа територията, върху която е учреден сервитутът, в състояние, което да гарантира безопасната експлоатация на обекта по чл. 35, ал. 1 и 2.

Чл. 40. Собствеността върху дървесината от поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, върху които са учредени сервитути или такива възникват по силата на специални закони, е на титуляря на сервитута, като добивът и разпореждането с дървесината се организира от него и за негова сметка по реда на Закона за горите.

Чл. 41. (1) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост се учредява от кмета на общината след решение на общинския съвет. Правото на ползване може да се учреди:

1. за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства - за срока на разрешението, издадено по реда на Закона за подземните богатства;

2. на държавни органи, извършващи дейности по контрол и опазване на околната среда - когато това е свързано с дейността им, както и на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите - безсрочно;

3. за извършване на теренни проучвания на археологически ценности - за срок не по-дълъг от три години.

(2) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии се подава заявление по образец до кмета на общината, като към него се прилагат:

1. скица на имота или скица-проект с координатите на точките, определящи границите на поземления имот от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, съгласувана от съответната регионална дирекция по горите;

2. оценка на имота;

(3) Когато правото на ползване се учредява за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства към заявлението се прилгат документите по ал. 2 и:

1. разрешение за търсене и/или проучване, издадено по реда на Закона за подземните богатства;

2. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие или становище на компетентния орган по околна среда;

3. изготвен и одобрен проект за рекултивация в съответствие с нормативно установените изисквания за рекултивация на нарушени терени - когато дейността, за която се учредява правото на ползване, е свързана с отнемане на повърхностния почвен слой;

4. безусловна неотменяема банкова гаранция за изпълнение на проекта по т. 3 в размер на общата стойност на рекултивацията и базисната цена на имота, върху който се учредява правото на ползване, определена по реда на наредбата на МС, издадена в полза на собственика или на съответното държавно предприятие по чл. 163, когато дейността, за която се учредява правото на ползване, е свързана с отнемане на повърхностния почвен слой; гаранцията се освобождава в едномесечен срок след приемане на рекултивацията.

(4) Кметът на общината се произнася по заявлението в едномесечен срок, като учредява право на ползване или постановява отказ. Актът се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

(5) Когато искането е за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства, или за извършване на теренни проучвания на археологически ценности се изисква служебно становище от съответното държавно горско предприятие или държавно ловно стопанство.

Чл. 42. (1) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството от кмета на общината.

(2) Собственикът на пчелини подава заявлението до кмета на общината катоприлага доказателства, че е вписан в регистъра по чл. 8 от Закона за пчеларството и е собственик на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства.

(3) Право на ползване не се учредява за настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството, а се издава разрешение от кмета на общината.

(4) Актът за учредяване право на ползване или разрешението се издават в деня на подаване на заявлението.

Чл. 43. (1) За учредяване право на ползване по чл. 41, ал. 1 се заплаща цена, определена в наредба на МС, в тримесечен срок от влизане в сила на акта. Средствата постъпват в бюджета на общината.

(2) Учредяването на право на ползване за устройване на постоянни пчелини и разрешението за настаняване или преместване на временен пчелин е безвъзмездно.

(3) Учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, в полза на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите, както и за извършване на теренни проучвания на археологически ценности, се извършва безвъзмездно.

Чл. 44. Кметът на общината сключва договор със заявителя въз основа на влезлия в сила акт за учредяване право на ползване и след извършено плащане. Договорът се вписва от лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, в службата по вписванията по местонахождението на имота и копие от вписания договор се изпраща в съответната регионална дирекция по горите.

Чл. 45. (1) Дървесината от поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, върху които е учредено право на ползване, е собственост на титуляря на правото на ползване.

(2) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 1 се организират от титуляря на правото на ползване за негова сметка по реда на Закона за горите.

(3) След изтичане на срока, за който е учредено правото на ползване по чл. 41, ал. 1, т. 1 и 3, титулярят на правото на ползване е длъжен да извърши рекултивация на терена. Рекултивацията се извършва за негова сметка в едногодишен срок от погасяване правото на ползване. Рекултивацията се извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

Глава четвърта

СТОПАНИСВАНЕ

Чл. 46. Стопанисването на горските територии на Общината се осъществява в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Закона за горите и обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите. 

Чл. 47. Дейностите по залесяване на горски територии и на земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране; определянето, одобряването, регистрацията и отмяната на източницита от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос; защитата на горските територии срещу ерозия и порои, както и строежа на укрепителни съоръжения, се организират при условия и по ред, определени с Наредбата на Министерския съвет по чл.95, ал.1 от Закона за горите. 

Чл. 48. Залесяването включва дейности по създаване на гори:

1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали; 

2. подготовка на почвата и засаждане/засяване с горски репродуктивни материали и ограждане; 

3. попълване, отглеждане и инвентаризация на култури. 

4. подпомагане на естественото възобновяване.

Чл. 49. Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща дейностите, свързани с предпазване изнасянето на фини фракции от застрашената почва, за поддържане на почвеното плодородие, чрез ограничаване или намаляване на повърхностния воден отток, предпазване на най-горния слой от ветрова ерозия и осигуряване на възможност за развитие на растителност, включително чрез създаване на технически съоръжения.

Чл. 50. Сечите в горите на Общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите при условия и по ред, определени в Наредба на Министерство на земеделието и храните.

Чл. 51. (1) Възобновителна сеч по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗГ е сеч, при която след изсичане на дървета се осигурява възобновяване на насаждението.

(2) Възобновителни сечи се провеждат при възраст не по-малка от:

1. 60 години във високостеблените гори с изключение на брезовите, върбовите и тополовите, както и изкуствено създадените насаждения извън естествения им район на разпространение;

2. 20 години и не по-голяма от 30 години в горите за издънково възобновяване с изключение на тези от келяв габър;

3. 15 години за акациевите гори.

Чл. 52. (1) Гола сеч по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗГ е възобновителна сеч, при която за период, не по-дълъг от една година, се отсичат всички дървета на зрялото насаждение на определена територия.

(2) Не се смята за гола сеч отсичането на всички дървета на определена територия, когато това се извършва за:

1. осъществяване на дейности, свързани с опазване и защита на горските територии или извършвани в интерес на здравето и безопасността на гражданите;

2. защита и опазване на културни ценности след предписание на Министерството на културата, както и за научноизследователски цели;

3. усвояване на дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия след предписание от лесозащитна станция;

4. провеждане на окончателни фази на възобновителни сечи с настъпило естествено възобновяване;

5. опазване и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове, включени в приложения № 1, 2 и 3 към Закона за биологичното разнообразие, ако са предмет на опазване в дадена защитена зона, след предписание на регионалната инспекция по околната среда и водите;

6. ловни просеки, дивечови ниви и дивечови сечища, предвидени в ловоустройствения проект, както и за изграждане на горски пътища;

7. изпълнение на договори за учредяване право на строеж, право на ползване или сервитути;

8. изпълнение на утвърдени планове за борба с пожари;

9. усвояване на дървесина в площите в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесна и храстова растителност.

Чл. 53. (1) Забранява се:

1. провеждането на гола сеч във всички гори с изключение на тополовите, липовите, върбовите и нискостеблените гори;

2. сливането на голи, невъзобновени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори с изключение на акациевите;

3. сечта в клековите и чермуровите гори с изключение на санитарната;

4. сечта на немаркирани дървета, освен в случаите, определени в наредбата по чл. 101, ал. 3 от ЗГ.

(2) Забранява се превишаването на планираното ползване по площ от възобновителни сечи във високостеблените гори за срока на действие на съответните горскостопански планове или програми, освен поради бедствия, пожари, каламитети и промяна на предназначението на горските територии.

Чл. 54. (1) За извършването на сечта е необходимо: 

1. насаждението да е маркирано; 

2. да има одобрен технологичен план; 

3. да е издадено позволително за сеч; 

(2) При годишното планиране на насажденията за сеч приоритет имат насаждения, които: 

1. сечта от преходната година не е приключила; 

2. с влошено санитарно състояние; 

3. с напреднал възобновителен процес; 

4. с пълнота над 0.8 за провеждане на отгледни сечи; 

5. за провеждане на отгледни сечи до склопяването им; 

Чл. 55. Общината, както и лицата, на които е предоставено управлението на поземлени имоти в горски територии, провеждат санитарни сечи и когато е дадено предписание за това от регионалната дирекция по горите или от съответната лесозащитна станция. Сечта се провежда в срока, определен в предписанието.

 

Глава пета

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

 

РАЗДЕЛ І

Ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост

 

Чл. 56. (1) Ползването на дървесина от горските територии представлява добивът на дървесина и/или разпореждането с нея.

Чл. 57. (1) Ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост се осъществява в съответствие на разпоредбите на глава пета, Раздел първи от Закона за горите, при условия и по ред, определени с Наредба на Министерски съвет.

(2) Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост, се осъществява по един от следните начини:

1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;

2. чрез добив и продажба на добита дървесина.

(3) Ползването на дървесина от горските територии - общинска собственост, е възмездно. Началните цени при провеждането на процедура за продажба на дървесина се определят въз основа на:

1. анализ на размера и тенденциите за изменение на продажната цена през текущата и предходната година;

2. разходите за добив и тенденциите за изменението им;

3. сравнителен анализ за продажбата на дървесина и недървесни продукти от Държавно горско стопанство или други собственици на дървесина в горските територии.

(4) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост, се извършва въз основа на годишен план, изготвен от общината, съответно от лицето, с което е сключен договор по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗГ.

Чл. 58. (1) Общината може въз основа на договор да предостави добива на дървесина в собствените си гори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите или на лица, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от ЗГ. Условията и редът за добива на дървесина се определят в договора.

(2) Добивът на дървесина от горски територии – общинска собственост може да се извършва и от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба без право на продажба.

(3) Количеството дървесина, което може да се добива по ал. 2 се определя с решение на общинския съвет.

(4) В съответствие с определеното количество по ал. 3 кметът на общината или кметовете на населените места изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесината от горските територии.

(5) Добив на дървесина по реда на ал. 2 се извършва само в насаждения, в които е предвидено:

1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години;

2. санитарни и технически сечи;

3. провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни и в нискостъблените гори;

4. санитарно прочистване.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Ползване на недървесни горски продукти

 

Чл. 59. (1) Ползването на недървесни горски продукти е добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, както и разпореждането с тях.

(2) Ползването на лечебни растения се урежда по реда на Закона за лечебните растения.

(3) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии се извършва, без да се нарушават правата на трети лица и разпоредбите на действащата нормативна уредба.

(4) Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях от горските територии, когато не представлява стопанска дейност, се извършва безвъзмездно и свободно.

Чл. 60. (1) Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти от горски територии - общинска собственост, се извършват след решение на общинския съвет.

(2) Кметът на общината или лицето, с което е сключен договор по реда на чл. 181, ал. 1, т.2 и 3 от ЗГ, организира добива и разпореждането с недървесни горски продукти от горските територии – общинска собственост чрез:

1. възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;

2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;

3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти.

(3) За организиране на добива и разпореждането по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се сключват договори със срок до 10 години. В договорите се определят разрешените за добив продукти, мястото за тяхното добиване, цените, количествата и начините за тяхното измерване.

Чл. 61. Забранява се добивът на смола и кори от стоящи дървета, с изключение на кори от корков дъб, освен когато добивът е предвиден в горскостопански план.

Чл. 62. Добитите дървесина и недървесни горски продукти са вещи с бързо влошаващи се качества, които подлежат на бърза продажба.

РАЗДЕЛ III

Паша в горските територии

 

Чл. 63. (1) Пашата на селскостопански животни в горските територии - общинска собственост, се извършва след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на общинския съвет - за горските територии - общинска собственост.

(2) За заплатената по ал. 1 цена на лицето се издава документ, в който се посочват видът и броят на животните.

Чл. 64. Забранява се:

1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5. нощната паша в горските територии.

Чл. 65. (1) Кметът на общината издава заповед, в която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни, до края на месец февруари всяка година.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на постъпили до края на месец януари писмени предложения от:

1. директорите на държавните горски стопанства или държавни ловни стопанства - за горските територии - държавна собственост;

2. кметовете на райони и кметства и кметските наместници - за горските територии - общинска собственост;

3. собствениците - за горските територии извън посочените в т. 1.

(3) Заповедта по ал. 1 се издава при съобразяване с ограниченията и забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитени територии и защитени зони.

(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в съответната регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските територии.

 

Глава шеста

ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

РАЗДЕЛ І

Дейности в горските територии

 

Чл. 66. (1) в горските територии – общинска собственост се възлагат следните дейности:

 1. добив на дървесина;
 2. добив на недървесни горски продукти;
 3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски продукти;
 4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове;
 5. производство на посадъчен материал в горски разсадници;
 6. почистване на площи за залесяване;
 7. подготовка на почвата за залесяване;
 8. подпомагане на естественото залесяване;
 9. залесяване и попълване на горски култури;
 10. отглеждане на горски култури;
 11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
 12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци;
 13. поливане и торене на горски култури;
 14. кастрене на стоящи дървета;
 15. извършване на мероприятия, както и направа и поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и ЗГ;
 16. защита срещу болести, вредители и други повреди;
 17. защита срещу ерозия и порои;
 18. маркиране на насаждения и дървета за сеч;
 19. направа и поддържане на дивечови ниви;
 20. откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни;
 21. почистване на линейни обекти и съоръжения от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали.

(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат поотделно, част от дейнот или комплекс от дейности.

(3) Дейностите по ал. 1 се възлагат за обекти или за части от тях, когато не е необходимо извършването на дейността или няма технологична възможност за извършването й върху цялата площ.

Чл. 67. (1) Изпълнението на дейностите се извършва от физически лица и/или търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност, както и от ДГС и ДЛС.

(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат:

1. при строителство, ремонт и поддръжка на техноукрепителни съоръжения за защита срещу ерозия и порои;

2. за дейности по залесяване с механизиран начин на извършване, които се възлагат самостоятелно;

3. за дейности по чл. 66, ал. 1, т. 2, 3 и 15, с изключение на съането на бариерни и лесокултурни прегради, както и по т. 16, 19 и 20.

(3) Дейностите по ал. 1, т. 4-17 и 19 не се възлагат, когато се извършват безвъзмездно в полза на общината с доброволен труд или с финансираща страна въз основа на сключено споразумение.

(4) Дейностите по ал. 1, т. 18 се възлагат, само когато не се извършват от вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ служители на държавните горски и ловни стопанства и на общината.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Условия и ред за провеждане на процедурите за възлагане

 

Чл. 68. (1) Дейностите по чл. 66, ал. 1 в горски територии – общинска собственост, се възлагат по реда и условията, определени с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по чл. 95, ал. 1 от ЗГ.

(2) Дейностите по чл. 66, ал. 1 в горски територии – общинска собственост се възлагат чрез провеждане на открит конкурс или чрез договаряне,

(3) При провеждане на открит конкурс заповедта за откриване на конкурса се публикува най-малко 10 дни преди крайния срок за подаването на офертите на интернет страницата на Общината и се поставя на таблото за обявления в сградата на общинската администрация и в сградата на съответното населено място.

(4) При провеждане на договаряне заповедта за откриване на процедурата се публикува в срок не по-малко от 5 дни преди деня на провеждането й на интернет страницата на Общината и се поставя на таблото за обявления в сградата на общинската администрация.

Чл. 69. (1) Открит конкурс е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

(2) При провеждане на открития конкурс задължително участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.

(3) Възложителят открива процедурата със заповед, с която одобрява документацията за участие в конкурса.

Чл. 70. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса със заповед, след изтичането на срока за подаване на офертите, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко пет, от които трима са служители на възложителя, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на възлаганите дейности, един правоспособен юрист и един икономист.

(3) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на дейностите. Този срок не може да е по-дълъг от три работни дни.

(4) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(5) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.

(6) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс.

 Чл. 71. (1) В 3-дневен срок от получаване на протокола на комисията възложителят го утвърждава и издава заповед, с която:

 1. определя изпълнител, или
 2. прекратява процедурата.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и се публикува на интернет страницата на Общината.

Чл. 72. (1) Възложителите могат да не провеждат открит конкурс, а да проведат договаряне:

1. за обекти, за които възлагането на дейността не е отдадена на две последователни процедури; стойността на обекта не може да е по-висока от стойността на същия обект на последния обявен открит конкурс;

2. при прекратяване на сключен договор за възлагане на дейности по чл. 66, ал. 1, т. 4 - 7, 9, 10, 13, 14 и 16 с изключение на прекратяване на дългосрочни договори.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обектът на договаряне съвпада с обекта на прекратения договор. Когато обект на прекратения договор е комплекс от дейности, включващ добив на дървесина, договарянето се провежда само за дейностите по ал. 1, т. 2.

(3) В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители.

(4) В процедурите за договаряне по ал. 1, т. 2 не се допуска до участие кандидатът, по чиято вина е прекратен договорът за същия обект.

Чл. 73. (1) В деня за разглеждане на офертите възложителят назначава комисия за провеждане на договарянето в състав от трима членове.

(2) В деня на провеждане на договарянето комисията съставя протокол за работата си, който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на договарянето. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се описват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

(3) Възложителят утвърждава протокола по ал.2 в 3-дневен срок от приключване работата на комисията и сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на гаранцията за изпълнение. В същия срок протоколът се съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и се публикува на интернет страницата на общината.

 Чл. 74. (1) Възложителите могат да сключват договор с изпълнител, без да провеждат открит конкурс или договаряне, когато е необходимо:

1. спешно ограничаване на възникнали пожари, природни бедствия и производствени аварии;

2. спешно отстраняване на последици от пожари, природни бедствия и производствени аварии и дейността следва да се извърши в едномесечен срок;

3. извършване на неотложни дейности по предписание на лесозащитна станция, които следва да се извършат в едномесечен срок;

4. дейностите, включени в обекта, да са свързани с научни цели и експерименти и да бъдат извършени от или с участието на ръководителя на научната задача или експеримента.

(2)  Възложителят може да сключи договор по реда на ал. 1 в случаите на прекратен по вина на изпълнителя договор, когато изпълнението към момента на прекратяване е над 50 на сто от количеството по договора, с изключение на дългосрочните договори, сключени по реда на чл. 83.

 Чл. 75. (1) Кандидатът представя гаранция за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение.

(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума в размер 5 на сто от стойността на обекта. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на възложителя.

(3) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора в размер от 3 до 5 на сто от достигнатата стойност за обекта.

(4) В случаите на сключване на дългосрочни договори за възлагане на дейности по реда на наредбата гаранцията за изпълнение е в размер от 3 до 5 на сто от стойността на обекта, определена за съответната календарна година.

Чл. 76. (1) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

1. парична сума, внесена по сметка на възложителя;

2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя.

(2) В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

(3) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

 Чл. 77. (1) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора.

(2) При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

(3) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 Чл. 78. Възложителят задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура:

1. оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;

2. обжалва заповедта на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора с влязло в сила решение;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

 Чл. 79. (1) Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 5 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, а при добив на дървесина - в срок 5 работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие.

(2) Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора.

РАЗДЕЛ III
Договори за възлагане на дейности

Чл. 80. (1) Възложителят сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител на дейността.

(2) В договора по ал. 1 се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на проведения конкурс или договарянето, въз основа на които е определен за изпълнител.

(3) Договорът се сключва в 7-дневен срок от:

1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или

2. издаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.

(4) При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по ал. 3 възложителят предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ място.

(5) Договор по ал. 1 не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който в срока по ал. 3 не представи:

1. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община - и удостоверение от съответната община, че кандидатът няма парични задължения към нея, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

2. документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на договора;

3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца;

4. документите по т. 1 и 3 за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участието на подизпълнители.

(6) Документите по ал. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора по ал. 1 и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.

(7) Когато в офертата на спечелилия кандидат е предвидено участие на подизпълнители, в договора се посочват условията, при които ще се осъществи изпълнението, както и редът за промяна на подизпълнителя.

(8) Преди да започне изпълнението на дейността, изпълнителят представя доказателства, че подизпълнителят отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 1, 3 - 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 Чл. 81. (1) Възложителят прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, когато:

1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на някое от изискванията на възложителя;

2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;

3. са установени от възложителя в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;

4. дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на закона.

5. други основания, предвидени в договора.

(2) Когато в процеса на изпълнение на договора възложителят констатира отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят може да отстрани, възложителят може:

1. да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели, или

2. да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.

(3) При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

(4) Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на ал. 3, неустойка не се дължи.

  Чл. 82. (1) Обектът, в който ще се осъществява дейността, както и извършената работа се предават и приемат с протокол, подписан от представители на двете страни. Когато за дейностите се изисква изпълнителят да има назначено лице, вписано в регистъра по чл. 235 ЗГ, протоколът се подписва и от него.

(2) Подписаният протокол по ал. 1 се утвърждава от възложителя или от оправомощено от него длъжностно лице.

РАЗДЕЛ ІV
Дългосрочни договори за възлагане на дейности

Чл. 83. (1) Кметът на общината може да сключва дългосрочни договори за възлагане на:

1. добива на дървесина за срок до 15 години, но не по-кратък от 2 години;

2. добива на недървесни горски продукти за срок до 10 години, но не по-кратък от

2 години;

3. дейностите по чл. 66, ал. 1, т.4-14 за срок до 10 години, но не по-кратък от 2 години.

(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс.

(3) Когато дейността по добив на дървесина се възлага в комплекс с дейностите по ал. 1, т. 2 или 3, срокът на договора е до 10 години.

(4) Когато обектът на възлагане включва дейности по залесяване и попълване на горски култури, срокът на договора трябва да бъде съобразен със срока за провеждане на годишната планова инвентаризация.

(5) Предмет на дългосрочен договор по ал. 1 може да бъде възлагане на дейности на територията на едно или повече кметства на територията на общината.

Чл. 84. (1) За сключване на дългосрочни договори за възлагане на дейностите по чл. 83, ал. 1 възложителите провеждат открит конкурс при условията и по реда на Раздел ІІ.

(2) Откритият конкурс по ал. 1 се организира и провежда въз основа на заявления, подадени в срок до 1 октомври на предходната година, с изключение на случаите по чл. 88.

(3) Заповедта за откриване на конкурса и документацията за провеждането му се публикуват най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на общината и се поставят на видно място в сградата й.

(4) Заповедта за откриване на конкурса за сключване на дългосрочни договори за възлагане на дейности се публикува в срока по ал. 3 най-малко в един централен ежедневник.

Чл. 85. (1) В заповедта за откриване на конкурса за сключване на дългосрочни договори задължително се определят:

1. срок на дългосрочния договор в години;

2. средногодишен прогнозен обем на дейностите;

3. стойност на обекта без ДДС за първата година на договора;

4. общината, на чиято територия ще се извършва дейността.

(2) Със заповедта по ал. 1 възложителят утвърждава и методика за актуализиране стойността на гаранцията за изпълнение на договора и стойността на възлаганите дейности след първата година.

(3) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката възложителят може да изисква от тях да представят:

1. списък на договори със сходен предмет на дейност, изпълнени през последните 3 години, включително стойности и дати, придружен от препоръки за тяхното добро изпълнение;

2. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за изпълнението на дейността;

3. доказателства за наличното техническо оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на дейността;

4. други документи, определени в заповедта за откриване на конкурса или в документацията за провеждането му.

(4) Класирането на кандидатите в конкурса се извършва по критерия икономически най-изгодна оферта.

 Чл. 86. Въз основа на резултатите от проведения конкурс възложителят сключва с кандидата, определен за изпълнител, писмен дългосрочен договор за възлагане изпълнението на дейността.

 Чл. 87. (1) Ежегодно в срок до 31 декември към договора се подписва допълнително споразумение, с което за следващата календарна година се определят годишният обем и обектите за възлаганите дейности, тяхната стойност, както и стойността на гаранцията за изпълнение на договора.

(2) Допълнителното споразумение по ал. 1 влиза в сила след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

(3) По време на действие на договора възложителят не може да изменя методиката, утвърдена със заповедта за откриване на конкурса.

(4) Договорът по чл. 86 се прекратява, когато:

1. страните не подпишат допълнително споразумение в срока по ал. 1, или

2. изпълнителят не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

 

 

Глава седма

ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

 

РАЗДЕЛ І

Продажба на дървесина

 

Чл. 88. Продажбата на дървесина в горските територии – общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет по един от следните начини:

1. на стояща дървесина на корен;

2. на добита дървесина.

Чл. 89. (1) Правото на собственост върху дървесината и недървесните горски продукти, добити по реда на наредбата, преминава в полза на купувача по реда предвиден в договора.

(2) При продажбата на добитата дървесина по ценоразпис правото на собственост върху дървесината преминава в полза на купувача след заплащане на цената и:

1. подписване на приемателно-предавателен протокол, или

2. издаване на превозен билет.

Чл. 90. (1) Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от следните начини:

1. търг с явно наддаване;

2. търг с тайно наддаване;

3. конкурс;

4. по ценоразпис.

(2) Начинът на продажба по ал. 1 се определя от кмета на общината.

(3) Когато обект на процедура е продажбата на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на други дейности по чл. 66, ал. 1, задължително се провежда конкурс.

(4) Приоритетно се предоставят за продажба на корен:

1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;

2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане на добива и не е сключен договор;

3. обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в комплекс с други лесовъдски и технически дейности.

Чл. 91. (1) В процедурите за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 89, ал. 1, т. 1 - 3 могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.

(2) В процедурите може да бъде допускано наемането на подизпълнители от спечелилия кандидат. Това обстоятелство се посочва в заповедта за откриване на процедурата.

(3) След сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответния обект той представя на възложителя документите на подизпълнителя/ите, удостоверяващи, че те отговарят на изискванията, посочени в процедурата.

(4) При провеждане добива на дървесина в горските територии - държавна и общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят в обекта информационни табели по образец.

Чл. 92. (1) При провеждане на конкурс заповедта за откриване на конкурса се публикува най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на общината и се поставя на видно място в сградата на общината.

(2) Конкурсът по ал. 1 се провежда при условията и по реда на чл. 69–71 и чл. 75–79.

(3) Класирането на кандидатите при провеждане на конкурс се определя въз основа на оценките на офертите по един от следните критерии, посочени в документацията за участие в конкурса:

1. най-висока цена или икономически най-изгодна оферта;

2. икономически най-изгодна оферта - в случаите, когато продажбата на стояща дървесина на корен се извършва в комплекс с други лесовъдски и технически дейности. 

 Чл. 93. (1) При провеждане на търг с явно наддаване заповедта за откриване на търга и утвърдената с нея от кмета на общината документация, се публикуват най-малко 10 дни преди деня на провеждането му на интернет страницата на общината, като заповедта се поставя на видно място в сградата на общината.

(2) След изтичане на срока за подаване на документите кметът на общината назначава комисия за провеждането на търга, като определя нейния състав и резервни членове.

(3) Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително е правоспособен юрист.

(4) Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата.

(5) Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.

(6)Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите, който се предава за утвърждаване на кмета на общината, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането му.

 Чл. 94. (1) Търгът с явно наддаване завършва със заповед на кмета на общината, за:

1. определяне на купувач, или

2. прекратяване на търга.

(2) Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията, като се публикува на интернет страницата на общината и се съобщава по реда на АПК

Чл. 95. (1) Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда при условията и по реда на конкурса за продажба на стояща дървесина на корен.

(2) Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена.

РАЗДЕЛ ІІ

Продажба на добита дървесина

Чл. 96. (1) Продажбата на добита дървесина може да се осъществява по асортименти:

1. на прогнозни количества;

2. по действително добити количества.

(2) Продажбата на дървесина, добита от горските територии - общинска собственост, се осъществява:

1. чрез търг с явно наддаване;

2. чрез търг с тайно наддаване;

3. по ценоразпис;

4. чрез договаряне;

(3) При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ.

(4) Продажбата по ал. 1, т. 1 се осъществява по начините по ал. 2, т. 1, 2 и 4.

(5) Количеството добита дървесина от горските територии - общинска собственост, което ще бъде предоставено за продажба, се определя с решение на общинския съвет.

 Чл. 97. (1) Търговете с тайно и явно наддаване за продажба на добитата дървесина се провеждат при условията и по реда съответно на търговете с тайно и явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с изключение на възможността за участие на подизпълнители.

(2) В условията на процедурата се определят график и срок на доставка, размерите и качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага (Български държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN).

(3) В заповедта за откриване на търга се определят и условията и мястото на получаване на дървесината, както и мерната единица за определяне на нейния обем или тегло.

 Чл. 98. (1) Заповедта за класиране на кандидатите в търговете за продажба на дървесина, както и заповедта за прекратяването им се съобщават по реда на АПК и се публикуват на интернет страницата на общината.

(2) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК.

 Чл. 99. (1) Продажба по ценоразпис се извършва на:

1. суха и паднала дървесина в резултат от биотични и абиотични въздействия;

2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на възобновителни сечи във високостъблени гори;

3. остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване;

4. дървесина от склад;

5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти;

6. стояща дървесина на корен.

(2) Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат:

1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба:

а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;

б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът;

2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка - без право на продажба;

3. юридически лица и еднолични търговци - по реда на ал. 1, т. 3 - 5.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се издава позволително по образец от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице - за горски територии - общинска собственост.

(4) В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително по реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа за извършеното маркиране или асортиментната ведомост за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва контролно измерване.

(5) Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от общинския съвет.

(6) Обемът на дървесината по ал. 1 се определя с решение на общинския съвет.

Чл. 100. (1) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се допуска:

1. за ценна дървесина от редки дървесни видове;

2. при неявяване на кандидати на първа и втора дата на обявена процедура за продажба на налична на склад дървесина;

3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад дървесина;

4. за налична на склад дървесина, останала след прекратен договор за продажба;

5. при предложена и непродадена дървесина на стоковата борса.

(3) Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се провежда при условията и по реда на чл. 72 и следващите.

 Чл. 101. (1) В договорите за продажба на дървесина се регламентират условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки.

(2) При настъпване на форсмажорни обстоятелства или други основания, изрично посочени в договора за продажба на дървесина, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

РАЗДЕЛ ІІІ

Продажба на недървесни продукти

 

Чл. 102. (1) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии - общинска собственост, се осъществява по един от следните начини:

1. чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурово и/или преработено състояние;

2. чрез предоставяне под наем на определени горски територии;

3. чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти.

(2) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 на недървесни горски продукти се извършва след решение на общинския съвет.

(3) Продажбата по реда на ал. 1, т. 1 се извършва след:

1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търга с тайно наддаване за продажба на дървесина;

2. договаряне по цени, определени за всяка календарна година с решение на общинския съвет, за горските територии - общинска собственост.

Чл. 103. Ползването на недървесни горски продукти по реда на чл.102, ал. 1, т. 2 от горските територии - общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет и сключване на договор за срок не по-дълъг от 10 години.

Чл. 104. (1) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти по реда на чл. 102, ал. 1, т.3 се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти удостоверява правото на титуляря да добива през календарната година, за която му е издадено, недървесни горски продукти от горските територии – собственост на общината.

(3) За издаване на позволителното по ал. 1 заинтересованото лице подава заявление до кмета на общината и заплаща цена, определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

(4) В срок до 5 дни от подаване на заявлението органът по ал. 1 се произнася по него, като издава или отказва издаване на позволителното. Позволителното за ползване на недървесни горски продукти се издава по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.

(5) Позволителното за ползване на недървесни горски продукти се връчва на заявителя след провеждане на инструктаж и запознаване с основните правила за добив на недървесни горски продукти.

(6) Отказът за издаване на позволително по ал. 4 се съобщава на заинтересованото лице и може да се обжалва по реда на АПК.

 Чл. 105. Добитите по реда на чл. 102 - 104 недървесни горски продукти могат да бъдат предмет на покупко-продажба или на друга стопанска дейност.

 

Глава осма

ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

Чл. 106. Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия.

Чл. 107. (1) Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди.

(2) Защитата на горските територии от болести и вредители и други повреди се организира и осъществява от общината или от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка, освен в случаите на масово развитие на болести или каламитети в горските територии, когато защитата се организира и контролира от лесозащитните станции за сметка на държавния бюджет.

(3) Предписанията на Изпълнителната агенция по горите, регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции за защитата на горите от болести, вредители и други повреди са задължителни за общината, респективно за държавните предприятия.

(4) Общината може да възлагат дейностите по защита в горските територии – общинска собственост на държавните предприятия или на лесозащитните станции.

Чл. 108. (1) Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират за сметка на държавния бюджет и са задължителни за изпълнение.

(2) Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии – общинска собственост от пожари се организира и осъществява от общината, съответно от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка.

(3) Условията и редът за защита на горските територии от пожари се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Чл. 109. Собствениците на линейни обекти и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка да ги поддържат и почистват, за да бъдат в пожаробезопасно състояние.

Чл. 110. (1) Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

(2) Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

(3) Началниците на военните поделения и части са длъжни при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.

(4) Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Чл. 111. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Чл. 112. (1) Кметовете на общини, кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

(2) Редът за действие на доброволните формирования при гасене на горски пожари се определя с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

Глава девета

ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ

 

Чл. 113. (1) Достъпът до горските територии – общинска свобственост е свободен, на собствен риск, освен в случаите, предвидени в Закона за горите.

(2) Достъпът до и от горските територии, предоставени за управление на други ведомства във връзка с националната сигурност и отбраната, се определя с акт на ръководителя на съответното ведомство.

(3) Достъпът до горските територии, включени в защитени територии, се извършва при условията и по реда на Закона за горите, освен в случаите, когато със заповедите за обявяване или плановете за управление той не е забранен или ограничен при определени условия.

(4) С разрешение, издадено по Закона за горите, се осигурява достъпът до горски територии, в които се провежда добив на дървесина и за това обстоятелство е поставена обозначителна табела и до горските разсадници.

(5) Разрешението по ал. 4 се издава в писмена форма от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместниците.

Чл. 114. В имотите в горските територии не може да се извършва ограждане или други действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или административен акт.

Чл. 115. По предложение на кмета на общината, директорът на регионалната дирекция по горите със заповед може временно, за срок до три месеца, да ограничи или да забрани достъпа до определена горска територия с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча или в интерес на здравето и безопасността на гражданите. Заповедта се оповестява публично на интернет страницата на регионалната дирекция по горите и на информационното табло в сградата на общината.

Чл. 116. Наемателите и арендаторите на поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, могат да изискат чрез кмета на общината въвеждането на временни ограничения или забрани за достъп до площите, ползвани от тях, когато това е необходимо за извършване на дейността им по договора.

Чл. 117. (1) Товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга могат да се движат в горските територии и по горските пътища само във връзка с изпълнение на горскостопански, селскостопански и ловностопански дейности, което се удостоверява с документ, издаден без заплащане на такса от кмета на общината, кметството или кметския наместник

(2) Движението на превозните средства по ал. 1, когато не е свързано с изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности, е допустимо само когато:

1. е дадено разрешение за това от директора на регионалната дирекция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице, или

2. е по пътища и трасета, които са специално обозначени за такива цели.

(3) Собствениците или ползвателите на имоти, за чието ползване е необходимо преминаването с товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по горски пътища, получават разрешение за движение по конкретните пътища от кмета на общината, кметството или кметския наместник по местонахождението на имота, или от управителя на горското сдружение по чл. 183 от ЗГ. Копие от документите за достъп на превозните средства се съхраняват в срок до една година от издаването им.

Чл. 118. (1) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените в чл. 117, достъпът с велосипеди, както и достъпът за езда в горските територии, се извършва при условия и по ред, определен в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове.

(2) По искане на кмета на общината директорът на регионалната дирекция по горите със заповед може да определи горски пътища, за които движението на пътни превозни средства е свободно. Общината е длъжна за своя сметка да обозначи съответните пътища и да осигури тяхната текуща поддръжка и ремонт.

(3) Забранява се движението на пътни превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе.

(4) Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва с решение на Общинския съвет.

Чл. 119. Организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии, както и в територии, които граничат с такива, могат да се провеждат след получаване на разрешение от директора на регионална дирекция по горите.

Чл. 120. Ограниченията и забраните по тази глава не се прилагат в случаите, когато съответните дейности се извършват в изпълнение на служебните задължения на органи на държавно управление съгласно този закон и на служители, които изпълняват своите функции съгласно специалните норми.

Глава десета

СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

 

Чл. 121. (1) Строителство в горските територии без промяна на предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1. от Закона за горите.

(2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на територията и на наредба на министъра на регионалното развитие и министъра на земеделието и храните.

(3) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски пътища.

(4) Нормативите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на горските пътища, както и тяхната класификация се определят с наредбата по ал. 2.

Чл. 122. (1) Не се смята за строителство изграждането на:

1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина;

2. техникоукрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите;

3. временни пожаронаблюдателни кули;

4. ловно- и рибностопански съоръжения;

5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма;

6. съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности;

7. стационари за мониторинг.

(2) Изграждането на сградите и съоръженията по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 152, ал. 2 от Закона за горите.

Глава единадесета

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

 

Чл. 123. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се извършва по реда, определен в Закона за горите и се допуска за:

1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически съоръжения, както и на площадкови енергийни обекти по смисъла на Закона за енергетиката;

2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена - пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;

3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има действащи общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;

4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила:

а) подробен устройствен план - за реализиране на проекти за предоставяне на социални услуги - резидентен тип, и социални услуги от специализираните институции;

б) общ устройствен план - в останалите случаи;

5. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията;

6. изграждане на стълбове за лифтове и влекове, както и на основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове;

7. изграждане на ски писти.

(2) Поземлени имоти в горски територии се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.

(3) За промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се заплаща цена, определена с наредба на Министерския съвет. Промяната на предназначението се извършва безвъзмездно в случаите за изграждане на обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, както и за изграждане на национален или общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията.

Чл. 124. (1) Дървесината от поземлени имоти в горски територии, чието предназначение е променено, е на собственика на съответния имот.

(2) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 1 се организират от собственика по реда на Закона за горите за негова сметка.

(3) Дървесината от поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, чието предназначение е променено безвъзмездно е собственост на общината.

(4) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 3 се организират от общината.

Чл. 125. (1) При промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии - общинска собственост, както и в случаи, за които това е предвидено в нормативен акт, се изготвя оценка на имота.

(2) Оценките се изготвят от правоспособни независими оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, като условията и редът за извършване на оценка се определят с наредба на Министерския съвет.

(3) При изготвяне на оценки за учредяване на ограничени вещни права върху горски територии - общинска собственост, в оценката се включва и стойността на дървесината.

(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при изготвяне на оценки за определяне на обезщетението за сервитути, които възникват в горските територии по силата на специални закони.

(5) При промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - общинска собственост, се заплаща цена за компенсационно залесяване, определяна ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните.

(6) Цената по ал. 5 постъпва в приход на общината и се разходва само за създаване на нови гори.

Чл. 126. (1) Когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва съответните собственици да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.

(3) Собственикът може в 6-месечен срок да подаде декларация, че желае да ползва имота като земеделска територия.

(4) В срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.

(5) Ако не почисти имота си от горскодървесната растителност или ако не подаде декларация в определения срок министърът на земеделието и храните по предложение на директора на Изпълнителната агенция по горите издава заповед за промяна на предназначението на имота като горска територия.

(6) Заповедта по ал. 5 се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър - за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.

(7) Независимо от извършването на инвентаризацията по ал. 1, негодни за земеделско ползване територии могат да бъдат включени в горските територии въз основа на писмено заявление на собственика.

Глава дванадесета

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 127. (1) Опазването на горските територии – общинска собственост обхваща действията по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на Закона за горите.

(2) В съответствие с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 от ЗГ, общината организира опазването на горските си територии, като назначава правоспособни за тази цел лица.

(3) Правата и задълженията на лицата по ал. 2 са в съответствие с Раздел І на глава тринадесета от Закона за горите.

(4) В случаите, когато управлението на горските територии е възложено по чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗГ, опазването на горските територии се урежда в договора.

Глава тринадесета

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

РАЗДЕЛ І

Принудителни административни мерки

 

Чл. 128. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази наредба и на вредните последици от тях компетентните органи или оправомощени от тях длъжностни лица със заповед прилагат принудителни административни мерки.

Чл. 129. (1) Директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства, както и кметовете на общини - собственици на гори, спират дейности и строителство в горските територии - тяхна собственост, и в такива, предоставени им за управление, при констатиране в тях на нарушения по тази наредба или по Закона за горите.

(2) В заповедите за прилагане на принудителните административни мерки се дават и предписания за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от допуснатите нарушения.

Чл. 130. (1) Принудителните административни мерки се прилагат за срок до отстраняване на нарушението.

(2) Заповедите за прилагане на принудителните административни мерки подлежат на незабавно изпълнение.

(3) Приложените принудителни административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РАЗДЕЛ ІІ

Административни нарушения и наказания

 

Чл. 131. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил на други лица вследствие на нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му.

Чл. 132. Санкциите за неизпълнението на настоящата наредба се определят и налагат съгласно Закона за горите и подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му.

Чл. 133. (1) Нарушенията по Закона за горите и подзаконовите актове по прилагането му за горските територии – общинска собственост се установяват с актове на:

1. упълномощени от кмета на общината длъжностни лица, съобразно тяхната компетентност;

2. кметовете на кметства, съответно кметските наместници;

3. лицата, вписани в регистъра за лесовъдска практика по чл. 235 от ЗГ - за горските територии, за които имат сключен договор за горскостопански дейности и отговарят на условията на чл. 37 от Закона за административните нарушения и наказания;

4. лицето по чл. 6 от настоящата наредба, с което има сключен договор.

(2) Лицата по ал. 1 имат право да проверяват всички документи за сеч, паша и други ползвания от горите.

Чл. 134. (1) Наказателните постановления по Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му се издават от кмета на общината – за нарушения, установени от лицата по чл. 133, ал. 1.

(2) Глобите, имуществените санкции, както и сумите, получени от продажбата на отнетите вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи – предмет и/или средство на нарушението, се внасят в бюджета на общината, когато наказателното постановление е издадено от кмета на общината.

(3) Размерът на обезщетенията за вреди/щети върху горски територии, съоръжения, изградени в тях и върху горски пътища, се определя с наредба на Министерския съвет.

Чл. 135. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 1. „Абиотични" са въздействия, фактори и повреди, причинени от елементи на неживата природа - вятър, сняг, ниски и високи температури, пожари и други.
 2. "Биотични" са фактори и въздействия, причинени от елементи на живата природа - флора, фауна и микота.
 3. "Възобновителна сеч" е сеч, при която след изсичане на дървета се осигурява възобновяване на насаждението.
 4. „Гола сеч" е възобновителна сеч, при която за период, не по-дълъг от една година, се отсичат всички дървета на зрялото насаждение на определена територия.
 5. "Горски автомобилни пътища" са трайни горски пътища с асфалтовобетонно покритие, повърхностна обработка или трошенокаменна настилка.
 6. "Горски пътища" са временни или трайни съоръжения, необходими за стопанисване, опазване и защита на горските територии, добив на дървесина и недървесни горски продукти, стопанисване и ползване на дивеча.
 7. "Горскостопански дейности" са дейности, свързани със стопанисването, защитата и опазването на горските територии и добива на дървесина, както и с изготвянето на горскостопански планове и програми.
 8. "Добив на дървесина" е сеч и извоз на дървесина до временен склад.
 9. "Залесяване" е сеене на семена или засаждане на фиданки или резници.
 10. "Инвентаризация на горските територии" е установяване на площта, количествените и качествените характеристики на горските територии по конкретни горскостопански показатели чрез оглед и измерване.
 11. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели и тяхната тежест, качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.
 12. "Обект" е подотдел или част от него, съвкупност от няколко подотдели или части от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по реда на ЗГ.
 13. "Паднала дървесина" е лежаща на терена дървесина и вършина, отделена от стъблото или от корените или изкоренена.
 14. "Пожароопасен сезон" е период от време, през което горските насаждения се характеризират с голяма пожарна опасност в зависимост от метеорологичните условия и риска от възникване на пожари.
 15. "Пътно превозно средство" е съоръжение за предвижване на колела или друг начин, използвано за превозване на хора и/или товари, включително всички съоръжения използващи за предвижването двигатели с вътрешно горене, електрически двигатели или животинска тяга.
 16. „Финансираща страна" е всяко физическо или юридическо лице, което финансира извършването на дейности в горски територии и е различно от държавните предприятия, техните териториални поделения, учебно-опитните горски стопанства и общините - собственици на гори.
 17. "Форсмажорно обстоятелство" е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Контрола по изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на Общината или на изрично упълномощени от него длъжностни лица.

§ 2. За неуредени в наредбата случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство и по специално Закона за горите, Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

§ 3. Наредбата е приета с решение № …….../………. г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с протокол № ……. и влиза в сила в седмодневен срок от обнорадването и в един местен вестник.

§ 4. Наредбата е приета на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.