PostHeaderIconМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК юли 2014 г.

ДО
Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПАЗАРДЖИК
МОТИВИ
към Проект на Наредба за изграждане, управление и опазване на зелената система в община Пазарджик.
 
от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения от мен проект на Наредба за изграждане, управление и опазване на зелената система в община Пазарджик, прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Пазарджик чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на интернет страницата на Община Пазарджик.
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:
С Решение №385/27.06.2014г. по адм.д. № 364/2014г. на Административен съд, Наредба за изграждане, управление и опазване на зелената система в община Пазарджик е отменена. В предвид горното и в изпълнение на чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е необходимо да се приеме Наредба за изграждане, управление и опазване на зелената система в община Пазарджик.
Проектът на Наредбата е основан на принципите за устойчиво и законосъобразно управление на зелената система в Община Пазарджик. Приложени са общите принципи за опазване на околната среда.
Проектът на Наредбата съдържа пет глави, с които се регламентират: общите положения по управление на зелената система; управление на зелената система; Планиране, изграждане и поддържане на зелената система; Опазване на озеленените площи и декоративната растителност; Премахване или преместване на растителност и Административно-наказателна отговорност
Предлаганото управление на зелената система има за цел:
 •     да предотврати и намали незаконното повреждане и унищожаване на зелените площи и съществуващите многообразни растителни видове;
 •     да конкретизира мерките за поддържане, контрол и налагане на санкции;
 •     постигане на устойчива среда за живот, хармонизирана от добре поддържани и опазвани зелени елементи в границите на урбанизираните територии,
 •     установяване на баланс между антропогенния фактор и природата, с цел устойчиво развитие на средата за живот.
 
Подробно са разгледани:
1.Видовете озеленени площи, собственост и устройство;
2.Установяване и обезщетяване на вреди причинени на озеленените площи;
3.Органите за управление на зелената система;
4.Планиране, изграждане и поддържане на зелената система;
5.Опазване на зелената система и забранителен режим;
6.Ред и начини за премахване, окастряне и преместване на дървесни видове;
7.Контрол и административно-наказателни разпоредби.
С приемането на Наредбата се създава възможност за точна и ясна политика при управлението на зелената система, чрез регламентиране на правата и задълженията на физическите и юридически лица, организацията на управлението и контрола на дейностите.

2. Цели, които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са:
 • Точна и ясна регламентация на принципите в управлението на зелената система.
 • Конкретизиране на мерките за поддържане, контрол и налагане на санкции;
 • Законосъобразно управление на зелената система;
 • Постигане на устойчива среда за живот, хармонизирана от добре поддържани и опазвани зелени елементи в границите на урбанизираните територии;
 • Установяване на баланс между антропогенния фактор и природата, с цел устойчиво развитие на средата за живот.
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.
Проектът на предлаганата Наредба предвижда ежегодно, с приемане на бюджета на общината, залагане на финансови средства за поддържане на озеленените площи.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
 • Устойчива жизнена среда;
 • Установен баланс между антропогенен фактор и природа;
 • Качествено управление на зелената система, ясно разграничени подходи при управлението, поддържането и контрола.
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба за изграждане, управление и опазване на зелената система в община Пазарджик, е подзаконов нормативен акт за прилагане на разпоредби заложени в ЗУТ, Закон за собствеността, Закон за биологичното разнообразие, Закон за опазнате на околната среда, Наредба №1/10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност. Нормативния акт не противоречи, както на действащата нормативна уредба на Р България, така и на европейското законодателство.
ВНОСИТЕЛ:
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик