PostHeaderIconМерки за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяването “Инфлуенца“ ( грип ) по птиците

М Е Р К И
за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяването “Инфлуенца“ ( грип ) по птиците
 
І. Задължения на собственици на животновъдни обекти /ЖО/ (лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици :
1. Да декларират писмено отглежданите от тях птици по вид и брой в съответното Кметство по места на отглеждане;
                                                                                              Срок:27.02.2015 год.
2. Да засилят охраната и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта МПС и хора;
3. Лицата ангажирани с обслужването на животновъдните обекти да дезинфекцират дрехите и обувките с които обслужват обекта и да ги сменят при напускането му;
                                                                                              Срок: постоянен                   4. Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици, смесено отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици и отглеждането им заедно с други животни, както и не допускат домашни птици в т.ч. и водоплаващи извън дворовете и около водоеми извън селището;
Срок: постоянен
5. Да се поят птиците само с питейна / чешмяна / вода;
Срок: постоянен.
  1. 6.Да не допускат проникването на диви птици в помещенията;
Срок. постоянен.
7. Да съхранявата фуражите в закрити помещения и не допускат проникването на птици в т.ч. и диви във фуражните кухни;
                                                                                              Срок: постоянен.
8. При констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването, да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата или стопанството и сигнализират обслужващия ветеринарен лекар, Кмета на Кметството и ОДБХ на тел. 034/44 48 01 и 0879229910;
                                                                                              Срок: постоянен.
9. Да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата;
                                                                                              Срок: постоянен.
            10. При обслужване на птиците   да се ползва отделно облекло и обувки;