PostHeaderIconОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

        На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./ Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2
УВЕДОМЯВА обществеността на община Пазарджик, че има инвестиционно намерение за

 

„Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 13(тринадесет) броя кладенци за други цели поливане на тревни и цветни насаждения (СК1 - 3 280 m2; СК2 - 1 750 m2; СК3 - 3 030 m2; СК4 - 2 780 m2; СК5 - 3 200 m2; СК6 - 1 620 m2; СК7 - 2 000 m2; СК8 - 4 900 m2; СК9 - 3 330 m2; СК10 - 2 200 m2; СК11 - 3 015 m2; СК12 - 2 325 m2;  СК13 - 3 310 m2)”

с местоположение ПИ с идентификатори 55155.506.1136 (СК11), 55155.506.380 (СК1 и СК2), 55155.506.1317 (СК4 и СК8), 55155.506.1320 (СК5), 55155.506.9505 (СК13), 55155.506.359 (СК6, СК7, СК10 и СК11), 55155.506.331 (СК3 и СК9), по КК на гр. Пазарджик с ЕКАТТЕ 55155, община Пазарджик с ЕКАТТЕ 2PAZ19, област Пазарджик с ЕКАТТЕ PAZ