PostHeaderIconУведомяват се всички собственици на кучета, че на 31 март изтича крайният срок за подаване на декларации и заплащане на такса в размер на 10.00 /десет/ лева за отглежданите от тях кучета.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Пазарджик уведомява всички собственици на кучета, че на 31 март изтича крайният срок за подаване на декларации и заплащане на такса в размер на 10.00 /десет/ лева за отглежданите от тях кучета.
Подаването на декларация и заплащането на таксата става в Кметството на чиято територия е постоянният адрес на собственика на кучето, а за гр. Пазарджик в касата на Община Пазарджик находяща се в “Центъра за информации и услуги” на Община Пазарджик - гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.
   Освобождават се от такса собствениците на:
- кучета на инвалиди;
- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
- кучета, използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от Българския червен кръст;
- кастрирани кучета;
- ловни кучета.
   Собствениците не декларирали притижаваните от тях кучета в тримесечен срок от датата на придобиване и не платили определената такса носят административно-наказателна отговорност съгласно законовите нормативни актове, като на виновните лица се налагат глоби от 20 до 200 лева, а на юридически лица и еднолични търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.