PostHeaderIconСписък на класираните кандидати след проведен II – ри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати след проведен IIри етап от подбор на персонал за Дневен център за деца с увреждания 0-3г., Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги,
в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001

име, презиме, фамилия

позиция

точки

1

Мая Траянова Камберова

педагог

80

2

Миглена Георгиева Гюрджеклиева

рехабилитатор

80

 

За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, ще бъде необходимо същите да подадат писмено заявление /свободен текст/ до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложат следните документи: свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; здравна книжка - копие; ЕР на ТЕЛК – ако кандидатът е освидетелстван; удостоверение, че кандидатът не е обект на досъдебно производство – издава се от Окръжен следствен отдел