PostHeaderIconСписък на класираните кандидати след проведен II – ри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001

proekt_svetulka_25.09.2015

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати след проведен IIри етап от подбор на персонал за Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги в рамките на проект ”Светулка” – договор № BG051PO001-5.2.15-0004 - С0001

 

  1. РЕЗИДЕНТНА УСЛУГА ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - ЦНСТ:

 

име, презиме, фамилия

Позиция

точки

Боряна Николаева Маринова

медицинска сестра

99

Забележка: Услугата няма да бъде разкрита от 01.10.2015г. поради липса на персонал.

 

3. ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

 

име, презиме, фамилия

Позиция

точки

Цветана Миткова Цветанова

акушерка

99

 

За да бъде сключен трудов договор с класирания кандидат, ще бъде необходимо същият да подаде писмено заявление /свободен текст/ до ВрИДКмет на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложи следните документи: свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; здравна книжка - копие; ЕР на ТЕЛК – ако кандидатът е освидетелстван; удостоверение, че кандидатът не е обект на досъдебно производство – издава се от Окръжен следствен отдел