СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, обнародван в ДВ, бр.100 от 2015г. се изменя проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик за 2016г.