PostHeaderIconСПИСЪК НА НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, В ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН) 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА, В ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността Секретар на МКБППМН 1 /една/ щатна бройка, в дирекция “Образование и култура” към Община Пазарджик

 

Допуснати до явяване на практически изпит са следните кандидати:

 

  1. Бисерка Славчева Трайкова
  2. Нейчо Николаев Тошев
  3. Стела Величкова Даракчиева
  4. Здравко Георгиев Дингилев

 

Практическият изпит ще се проведе на 18.04.2016 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от практическия изпит, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 18.04.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

      Няма такива.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Гергана Табакова – Директор дирекция “Образование и култура”