PostHeaderIconПокана за участие в публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

П О К А Н А

 

 

       На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, лицензирани оценители и пазарджишката общественост на 09.05.2016 г. (понеделник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет.2 – пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И   РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2016 г.

П О К А Н А

 

 

         На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, лицензирани оценители и пазарджишката общественост на 09.05.2016 г. (понеделник) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет.2 – пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.