PostHeaderIconПокана за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

П О К А Н А

 

 

На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 14.07.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

 

 

 

м. юли 2016г.

   ПРОЕКТ!

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЗА 2016 г.

 

І. ПРОДАЖБИ

 

1.     Урегулирани поземлени имоти

 

по

 ред

Населено място

квартал

Урегулиран поземлен

Имот -описание

Площ

на УПИ

 

Актза общинск собственост

1.

гр.Пазарджик

ул.”Рила”

148

УПИ XVI - 132

 

422 кв.м.

 

2.

гр.Пазарджик

ул.”Рила”

148

УПИ XXXI - 132

 

406 кв.м.

 

3.

гр.Пазарджик

ул.”Верила”

149

УПИ XIII - 159

 

375 кв.м.

 

4.

гр.Пазарджик

ул.”Верила”

149

УПИ XIV - 159

 

440кв.м.

 

5.

гр.Пазарджик

ул.”Рила”

148

Поземлен имот с идентификатор

55155.502.99

392 кв.м.

 

6.

с. Пищигово

3

УПИ XIV1042

 

664 кв.м.

 

7.

с. Пищигово

27

УПИ XV – общ.

 

579 кв.м.

 

8.

с. Звъничево

20„б”

УПИ-II-за производство, търговия и услуги

16 130 кв.м.

54/08.10.2004 г.

9.

с. Звъничево

20

УПИ-XXV-общ.

747 кв.м.

2632/21.11.2011 г.

10.

с. Сарая

46

УПИ-II-общ.

357 кв.м.

 

11.

с. Сарая

46

УПИ-IV-общ.

543 кв.м.

 

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 236 000 лева

 

V. Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в Община Пазарджик


№ по ред

Населено място, № на поз.имот

площ (дка) – АОС

 

начин на трайно          ползване

1.

с. Юнаците - № 115002

96.911дка;

АЧОС 4260/27.04.2015 г.

Др.селскост.тер.

 

   

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ: 40 000 лева

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 276 000 лева