PostHeaderIconПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг ще се състои обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Пазарджик.

Средствата от дълга са предназначени за мостово финансиране изпълнението на одобрени проекти по ОПОС, ОПРР, ОПАК и финансирани от фондовете на ЕС и за които община Пазарджик е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ, както и рефинансиране на съществуващ дълг.

Община Пазарджик е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

           1.“Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик, финансиран от ОПОС по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C010;

2. „Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик”, финансиран от ОПРР по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/040;

3.„Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово”, финансиран от ОПРР по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-06/2010/042.

4.„Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” финансиран от ОПРР по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036;

5.„Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”, финансиран от ОПРР по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-12/2011/030;

Предвижда се дългосрочният общински дълг да бъде поет чрез банков заем в размер на 7 000 000 лв. и да бъде обезпечен със залог върху вземанията от оперативните програми по проектите, чието изпълнение ще се финансира със средства от кредита.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.06.2012 г. (понеделник) от 14,00 часа  в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик .

С уважение - Тодор Попов,

Кмет на Община Пазарджик