PostHeaderIconПокана за oбществено обсъждане на проекта за Бюджет 2013 година на Община Пазарджик

There are no translations available.

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

През месец февруари предстои приемането на Бюджета на Община Пазарджик за 2013 година. По традиция това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2013 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайта на Община Пазарджик в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Може да изпращате мнения и предложения на електрона поща: secretary@pazardjik.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на Проекта за Бюджет 2013 година на Община Пазарджик

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

05.02.2013

11.00

Кметска зала

Среща с Кметове на кметства

05.02.2013

14.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения

05.02.2013

16.00

Кметска зала

Среща с бизнеса


ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2013 г.

ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2013 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2013 г.

ПЛАН ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ПОИМЕНЕН СПИСЪК на обектите, финансирани от фонда по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (фонд "Приватизация") и ИБСФ-КСФ

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

СПРАВКА за разпределение на средствата от преходния остатък от 2012 година

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА  И ПОИМЕННОТО ИЗБРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ §40-00 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2013 година

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ВТОРОСТЕПЕННИТЕ И ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2013 г.