PostHeaderIconПротокол от проведен конкурс за 1 щатна бройка на длъжност “Юрисконсулт” в отдел “ПАО”, дирекция “АПИО” към Община Пазарджик.

There are no translations available.

Протокол от проведен конкурс

       

 

           Днес, 11.07.2013 г. в гр.Пазарджик, в административната сграда на Община Пазарджик от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 1169/ 23.05.2013 г. за провеждане на конкурсната процедура за 1 /една/ щатна бройка на длъжност “Юрисконсулт” в отдел “ПАО”, дирекция “АПИО” към Община Пазарджик.

       

На заседанието присъстваха:

 

        Председател - Румен Кожухаров

   и членове : 1. Пламенка Виячева

                    2. Надя Копанова

 

 

         Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Попълване на Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Окончателно класиране на кандидатите.

    

     *По т. 1 : Попълване на формуляр - Приложение № 6 от НПКДС

    

     *По т.2 : След оценката на теста, лично представяне на проведеното интервю, Комисията класира кандидатите в следния ред:

 

1. Северина Илиянова Грозданова

2. Райна Миткова Манилова

 

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Приложения: 1. Формуляр по приложение № 6 от НПКДСл.

                   2. Всички документи на класираните кандидати.

    

 

     КОМИСИЯ :       Председател - Румен Кожухаров - .......................

                       и членове : 1. Пламенка Виячева - ..................

                                                 2. Надя Копанова - .......................