PostHeaderIcon09.10.2013 г. /сряда/

09.10.2013 г. /сряда/
с. Юнаците
11.30 часа

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще открие новопостроената сграда на читалището в с. Юнаците.

 

Обект „Читалище и библиотека в УПИ І, кв.31, с.Юнаците,

община Пазарджик”

Строително-монтажните работи са изпълнени в УПИ І, кв.31 по плана на с. Юнаците, община Пазарджик.

Изградена е обществена сграда с височина до 10 м., с конструкция на сградата - стоманобетонна, масивна, монолитна, с тухлени зидовете с дебелина 12 и 25 см в зависимост от разпределението.

Строежът, който е изпълнен, е ІV категория съгласно ЗУТ.

Разпределението на помещенията е следното:

Сутерен:   с помещение за абонатна;

Партер: главен вход, фоайе, санитарен възел, стълбище към етажа, кафене със склад, зала, сцена и аварийни изходи;

Етаж: стълбище от партера, коридор-фоайе, библиотека, офис, санитарен възел, балкон емпоре към залата и тераси.

===============

Възлагането на работите по изграждане на обекта стана поетапно, през периода 2010 г.-2013 г.:

===============

„Синхростил” ЕООД гр. Пазарджик е изпълнител на изкопните работи и първа плоча на обекта до кота 0,00 с Договор от 24.09.2009 г., като стойността на изпълнените СМР е 70 732,52 лв. с ДДС.

За същинското изпълнение на строежа, след проведена процедура – открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет Изграждане на читалище и библиотека в УПИ І, кв.31, с. Юнаците, община Пазарджик”, с Решение на кмета на община Пазарджик за изпълнител на СМР е избран „РИНГ П” ЕООД гр.Пловдив.

Предвидено беше строителните дейности да се изпълняват поетапно, като през 2011 г. бяха изпълнени СМР на стойност 137 650,98 лв. с ДДС, включващи груб строеж над кота 0,00; ВиК и изграждане на ел.инсталации, а довършителните работи - през следващите години.

            Поради появата на проблеми в конструкцията на сградата, довели до необходимостта от предприемане на действия за аварийно укрепване и възстановяване на обекта и поради отказ от страна на основния изпълнител на обекта -„РИНГ П” ЕООД гр. Пловдив да извърши това укрепване, договорът му беше прекратен.

            Аварийно-възстановителните работи се възложиха и изпълниха от „Сигма Строй” ООД гр. Пазарджик и са на стойност 31 449,34 лв. с ДДС.

След проведена повторна процедура по реда на ЗОП, за изпълнител на оставащите СМР за обекта, беше избран „Брокс – 2003” ООД гр.Пазарджик. На основание сключения договор обектът беше завършен, като изпълнените СМР от „Брокс – 2003” ООД гр.Пазарджик са на стойност 253 409,74 лв. с ДДС.

Като част и елемент на строителството от „Брокс – 2003” ООД гр.Пазарджик беше изпълнена и вертикална планировка на обекта на стойност 27 855,09 лв. с ДДС, с което се благоустрои и околното пространство и се придаде изцяло завършен вид на обществената сграда, и се постигнаха поставените цели, а именно:

  • Създаване на условия за развитие на културно-масови и публични прояви в с. Юнаците - Предоставяне на възможност за изява на самобитния фолклор – певчески, танцови и др.групи от селото, гости;
  • Подобряване на условията за развитие и разпространение на читалищно-библиотечното дело в с. Юнаците - Запазване и увеличаване на библиотечния фонд в селото; Развитие на групи по интереси и други.

ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО В С.ЮНАЦИТЕ
 
 
І. БИБЛИОТЕКА/ЧИТАЛНЯ
 
1. Стилажи за книги
2. Бюра/маси за компютри 4 бр.
3. Маси за четене – 2 бр.
4. Гардероби за носии –.2 бр.
5. Бюро и стол въртящ
6. Закачалка
7. Столове – 12 бр.
 
ІІ. СПРАВОЧЕН ОТДЕЛ
1. Стилажи за книги
2. Бюро и стол въртящ
3. Закачалка
4. Маса за четене
5. Стълба
 
ІІІ. САЛОН
1. Столове – 162 бр.
ІV. ПРОЗОРЦИ
1. Щори – 16 бр.
 
V. КАФЕ      
1. Бар плот
2. Рафтове
3. Маси – 4 бр.
4. Столове – 16 бр.
5. Кафе машина
6. Чаши – кафе, чай, малки и големи
7. Музикална уредба – 1 бр.
Обща стойност: 10 823 лв.
 
 
 
Дейности към читалище “ Х.Н. Йованович” с. Юнаците
 
- Женска фолклорна група
- Детски танцов състав “Юначе” /предимно участници ромчета/
- Клуб за народни танци
- Кукерска група /дервиши/
- Клуб “Приятели на книгата”
- Кръжок Краезнание
- Кръжок Художествено слово
- Кръжок Изобразително изкуство