PostHeaderIcon06.12.2012 г. /четвъртък/

There are no translations available.

06.12.2012 г. /четвъртък/
Пленарна зала
14.00 часа

 

Публично обсъждане за определяне обхвата, избора на обекти на интервенция, които да бъдат включени при изработване на техническия/работен проект, с който Община Пазарджик ще кандидатства по ОП ,,Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: ,,Устойчиво развитие”, Операция 1.4: ,,Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012:,,Зелена и достъпна градска среда”.

Проектът предвижда подобряване и реиновиране на физическата среда на кв.”Запад” и кв. “Устрем” и включва дейности по:

  • Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени
    площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;
  • Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
    изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови пространства , предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;
  • Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени
    паркинги встрани от главни улици;
  • Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др.
Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.