PostHeaderIcon20.02.2013 г. /сряда/

Община Пазарджик напомня на юридическите лица, че съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, юридическите лица подават декларация в отдел „Местни данъци и такси”. След приетото изменение на Наредбата срокът за подаване на декларацията, посочен в чл. 15, ал. 3, се променя от „до 30 ноември на предходната година”, на „до 20 февруари на текущата година”.