PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.503.830.1, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев”, застроена площ - 83,00 кв.м.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 145/25.07.2013 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 За отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.503.830.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев”, застроена площ - 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.830, съставляващ УПИ І – за озеленяване, кв. 208 по плана на гр. Пазарджик, състояща се от мъжко и женско помещение и стая за обслужване, актувана с Акт за публична общинска собственост № 109/07.07.2008 г., вписан в дв.вх.рег. № 5130/11.07.2008 г., акт № 208, том ІІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, при граници на сградата: североизток – ул. „Петко Машев”, югоизток – озеленяване, югозапад – озеленяване, северозапад – озеленяване. с предназначение – сграда със специално предназначение /обществена тоалетна/, при начална месечна наемна цена без ДДС – 70,00 лв. /седемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. В периода на зимните месеци /от 01.11. до 31.03./ месечният наем се намалява наполовина.

 

Търгът ще се проведе на 11.12.2013 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 11.11.2013 г. до 10.12.2013 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД”.

Депозитната вноска в размер на 84.00 лв. /осемдесет и четири лева/ се внася до 16,30 часа на 10.12.2013 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 04.12.2013 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 10.12.2013 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357