PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 36.30 кв.м., построена в УПИ ХІV – здравен дом, в кв. 1 по плана на с. Црънча, с предназначение – за стоматологичен кабинет

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 205/31.10.2013 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 36.30 кв.м. /тридесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 13.60 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 38,40 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 7,00 кв.м., находящи са на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом, построена в УПИ ХІV – здравен дом, в кв. 1 по плана на с. Црънча, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 44,00 лв. /четиридесет и четири лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 10.12.2013 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 11.11.2013 г. до 09.12.2013 г., на място, след заявка в кметство Црънча.

Депозитната вноска в размер на 52.80 лв. /петдесет и два лева и осемдесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 09.12.2013 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 03.12.2013 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 09.12.2013 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357