PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището с. Тополи дол, с. Синитово, с. Априлци, с. Овчеполци, с. Огняново и с. Крали Марко.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 235/25.11.2013 год., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището с. Тополи дол, с. Синитово, с. Априлци, с. Овчеполци, с. Огняново и с. Крали Марко.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 09.01.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 06.12.2013 г. до 08.01.2014 г. на място, след заявка в съответното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 08.01.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 03.01.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 08.01.2014 г.

                                       

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                

 

                                              

                  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 09.01.2014 г. от 11.30 часа

  с. Тополи дол

         1. Поземлен имот 002008 в местността “Узунджала” по картата за възстановена собственост на с. Тополи дол, състоящ 36,429 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 14/14.11.2005 г., с начална тръжна цена – 12 750 лева (данъчна оценка 3 916,10 лв.)  

2. Поземлен имот 002072 в местността “Узунджала” по картата за възстановена собственост на с. Тополи дол, състоящ се от 14,972 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №17/14.11.2005 г., с начална тръжна цена – 5 240 лева (данъчна оценка 1 609,50 лв.)          

3. Поземлен имот 016097 в местността “Копаните” по картата за възстановена собственост на с. Тополи дол, състоящ се от 7,731 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №11/14.11.2005 г., с начална тръжна цена – 2 706 лева (данъчна оценка 831,10 лв.)

4. Поземлен имот 034057 в местността “Белосията” по картата за възстановена собственост на с. Тополи дол, състоящ се от 7,918 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №28/15.11.2005 г., с начална тръжна цена – 2 771 лева (данъчна оценка 851,20 лв.)

5. Поземлен имот 034063 в местността “Белосията” по картата за възстановена собственост на с. Тополи дол, състоящ се от 15,987 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №29/15.11.2005 г., с начална тръжна цена – 5 596 лева (данъчна оценка 1 718,60 лева).

с. Синитево

1. Поземлен имот 008025 в местността “Синия мост” по картата за възстановена собственост на с. Синитево, състоящ се от 0,887 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3259/07.11.2013 г., с начална тръжна цена – 444 лева (данъчна оценка 131,59лв.)

 

с. Априлци

1. Поземлен имот 508001 в местността “Нови лозя” по картата за възстановена собственост на с. Априлци, състоящ се от 1,629 дка, с начин на трайно ползване - лозе, актуван с акт за частна общинска собственост №1627/16.09.2009 г., с начална тръжна цена – 570 лева (данъчна оценка 251,40 лв.)

2. Поземлен имот 508009 в местността “Нови лозя” по картата за възстановена собственост на с. Априлци, състоящ се от 6,584 дка, с начин на трайно ползване - лозе, актуван с акт за частна общинска собственост №1631/16.09.2009 г., с начална тръжна цена – 2 304 лева (данъчна оценка 1016,20 лв.)          

3. Поземлен имот 508011 в местността “Нови лозя” по картата за възстановена собственост на с. Априлци, състоящ се от 2,877 дка, с начин на трайно ползване - лозе, актуван с акт за частна общинска собственост №1632/16.09.2009 г., с начална тръжна цена – 1 007 лева (данъчна оценка 444,10 лв.)          

4. Поземлен имот 508012 в местността “Нови лозя” по картата за възстановена собственост на с. Априлци, състоящ се от 4,397 дка, с начин на трайно ползване - лозе, актуван с акт за частна общинска собственост №1633/16.09.2009 г., с начална тръжна цена – 1 540 лева (данъчна оценка 678,70 лв.)          

5. Поземлен имот 508018 в местността “Нови лозя” по картата за възстановена собственост на с. Априлци, състоящ се от 10,012 дка, с начин на трайно ползване - лозе, актуван с акт за частна общинска собственост №1637/16.09.2009 г., с начална тръжна цена – 3 504 лева (данъчна оценка 1545,40 лв.)          

 

с. Овчеполци

1. Поземлен имот 049007 в местността “Беглика” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 2,692 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3178/13.08.2013 г., с начална тръжна цена – 942 лева (данъчна оценка 25,44 лв.)          


с. Огняново

1. Поземлен имот 110005 в местността “Долна ада” по картата за възстановена собственост на с. Огняново, състоящ се от 10,809 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3260/11.11.2013 г., с начална тръжна цена – 5 405 лева (данъчна оценка 285,90 лв.)  

с. Крали Марко

1. Поземлен имот 191243 в местността “Баталите” по картата за възстановена собственост на с. Крали Марко, състоящ се от 0,434 дка, с начин на трайно ползване – полска култура, актуван с акт за частна общинска собственост №19/12.03.2005 г., с начална тръжна цена – 152 лева (данъчна оценка 44,66 лв. по данъчно удостоверение от 2013 г.)