PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ обособен самостоятелен обект със застроена площ 22.76 кв. м., построена в парцел ХХІІІ – кметство и поща, кв. 38 по плана на с. Синитево

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ обособен самостоятелен обект, съставляващ помещение № 2 със застроена площ 22.76 кв. м. /двадесет и две цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, находящо се в едноетажна масивна сграда, построена в парцел ХХІІІ – кметство и поща, кв. 38 по плана на с. Синитево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3111/16.05.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 4763/03.06.2013 г., № 177, том 17, при граници на имота: север – УПИ ХХІІІ – кметство и поща, изток – помещение № 1, юг – помещение № 3, запад – УПИ ХХІІІ – кметство и поща, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – за фризьорски салон и начална месечна наемна цена 41,00 лв. /четиридесет и един лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.01.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 20.12.2013 г. до 20.01.2014 г. на място след заявка в кметство Синитево.

Депозитна вноска в размер на 49,20 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 21.01.2014 г. в касата на кметство Синитево.

Тръжната документация се продава до 17,00 часа на 15.01.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 21.01.2014 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357