PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, застроен урегулиран поземлен имот І-търговия в квартал 1 /едно/ по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ от 409 кв.м.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 256/19.12.2013 год., взето с Протокол № 14 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3264/02.12.2013 год., вписан в дв. вх. рег. № 10627/03.12.2013 г., том 39, Акт № 4 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик и Акт за частна общинска собственост № 25/29.01.2002 год., вписан в дв. вх. рег. № 520/25.02.2002 г., том I, Акт № 171 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, а именно: застроен урегулиран поземлен имот І-търговия в квартал 1 /едно/ по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ от 409 кв.м. /четиристотин и девет квадратни метра/, при граници на имота: север – УПИ ІV-Културен дом и услуги, изток – УПИ ІV-Културен дом и услуги и улица с о.т. 236 б-236 в, юг – УПИ ІV-Културен дом и услуги, запад – УПИ ІV-Културен дом и услуги, ведно с построената в него: едноетажна масивна сграда /кафе-сладкарница/, със застроена площ от 151 кв.м. /сто петдесет и един квадратни метра/ и тераса с площ от 87.8 кв.м.

Търгът ще се проведе на 11.02.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

Обявата ще бъде изложена в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

            Първоначална тръжна цена – 62 982.00 лв. (шестдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и два лева) без ДДС.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 10.01.2014 г. до 10.02.2014 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик или в кметство с. Мало Конаре.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 10.02.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 06.02.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 10.02.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357