PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и в землището с. Дебръщица, с. Братаница и с. Звъничево.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 255/19.12.2013 год., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и в землището с. Дебръщица, с. Братаница и с. Звъничево.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 13.02.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 13.01.2014 г. до 12.02.2014 г. на място, след заявка в съответното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 12.02.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.02.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 12.02.2014 г.

                                       

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 13.02.2014 г. от 11.30 часа

        

гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 203 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Стоян Василев”. По ПУП- ПР, одобрен с Решение №17/15.12.12011 г. на ОбС за имота се отрежда УПИ ІХ- за търговия в кв. 138, актуван с акт за частна общинска собственост №2849/11.06.2012 год., с начална тръжна цена – 20 306 лева (данъчна оценка 2 078,40 лева).


с. Дебръщица

1. Поземлен имот 002002 в местността “Белувата” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 3,417 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3248/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 2 050 лева (данъчна оценка 351,61 лв.)  

2. Поземлен имот 099044 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,943 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3249/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 566 лева (данъчна оценка 178,23 лв.)  

3. Поземлен имот 099049 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 2,113 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3250/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 1 268 лева (данъчна оценка 217,43 лв.)  

4. Поземлен имот 099050 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 1,082 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3251/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 650 лева (данъчна оценка 111,34 лв.)  

5. Поземлен имот 099051 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,932 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3252/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 560 лева (данъчна оценка 95,90 лв.)  

6. Поземлен имот 099053 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 1,434 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3253/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 860 лева (данъчна оценка 147,56 лв.)  

7. Поземлен имот 099056 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 1,733 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3254/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 1 040 лева (данъчна оценка 178,33 лв.)  

8. Поземлен имот 099058 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,554 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3255/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 332 лева (данъчна оценка 57,01 лв.)  

9. Поземлен имот 099060 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,435 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3256/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 261 лева (данъчна оценка 44,76 лв.)  

10. Поземлен имот 099062 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,085 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3257/06.11.2013 г., с начална тръжна цена – 51 лева (данъчна оценка 8,75 лв.)  


с. Братаница

1. Поземлен имот 000163 в местността “Млечока” по картата за възстановена собственост на с. Братаница, състоящ 1,500 дка, с начин на трайно ползване – др. селск. терит., актуван с акт за частна общинска собственост №916/19.06.2008 г., с начална тръжна цена – 2 100 лева (данъчна оценка 2 085,60 лв.)  


с. Звъничево

1. Поземлен имот 050074 в местността “Поповица” по картата за възстановена собственост на с. Звъничево, състоящ се от 6,459 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №2283/06.12.2010 г., с начална тръжна цена – 3 230 лева (данъчна оценка 729,90 лв.)