PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността “Възстановими граници” в землището с. Дебръщица.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 21/30.01.2014 год., взето с Протокол № 1 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността “Възстановими граници” в землището с. Дебръщица.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.03.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 17.02.2014 г. до 17.03.2014 г. на място, след заявка в Кметство Дебръщица.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 17.03.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 12.03.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 17.03.2014 г.

                                       

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 18.03.2014 г. от 11.30 часа

 

 

с. Дебръщица

1. Поземлен имот 099004 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,058 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3350/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 35 лева.

2. Поземлен имот 099015 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,713 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3351/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 428 лева.

3. Поземлен имот 099020 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,109 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3352/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 66 лева.

4. Поземлен имот 099021 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 1,268 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3353/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 761 лева

5. Поземлен имот 099022 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,727 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3354/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 436 лева.

6. Поземлен имот 099028 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,090 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3355/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 54,00 лева.

7. Поземлен имот 099045 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,267 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3356/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 160 лева.

8. Поземлен имот 099047 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,297 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3357/23.01.2014 г., с начална тръжна цена – 178 лева.

9. Поземлен имот 099036 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,196 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3325/17.01.2014 г., с начална тръжна цена – 118 лева.

10. Поземлен имот 099048 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 0,021 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3312/17.01.2014 г., с начална тръжна цена – 13 лева.

11. Поземлен имот 099055 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ 1,917 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3311/17.01.2014 г., с начална тръжна цена – 1 150 лева.