PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 22.35 кв.м., построена в УПИ ХХІ – битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 31/27.02.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 3

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 22.35 кв.м. /двадесет и две цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 13.00 кв.м., ½ ид.ч. от коридор с площ 12,00 кв.м., ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 2,00 кв.м. и ½ ид.ч. от коридор към санитарния възел с площ 4.70 кв.м., находящи са на първия етаж в двуетажна масивна сграда - здравна служба, построена в УПИ ХХІ – битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – за услуги, при начална месечна наемна цена без ДДС – 41,00 лв. /четиридесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 15.04.2014 г. в 11,00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.03.2014 г. до 14.04.2014 г. на място, след заявка в Кметство Мало Конаре.

Депозитната вноска е в размер на 49.20 лв. /четиридесет и девет лева и двадесет стотинки/ и се внася до 16,30 часа на 14.04.2014 г. в касата на Кметство Мало Конаре.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 08.04.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.04.2014 г.

 

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357