PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакети

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 94/30.04.2014 год., взето с Протокол № 5,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакети, както следва:

пакет №1 - с. Мало Конаре, с. Добровница, с. Гелеменово и с. Априлци, общ. Пазарджик, съдържащ 25 броя имоти, с обща площ 187,441 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 89 882 лева;

пакет №2 - с. Сбор, с. Цар Асен, с. Синитово, с. Росен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, съдържащ 23 броя имоти, с обща площ 494,490 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 170 545 лева;

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само по пакети.

Обявените за продажба в пакети имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началните им тръжни цени, ще бъдат изложени в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 19.06.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.05.2014 г. до 18.06.2014 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

-за пакет №1- в размер на 89 882 лв. /осемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и два лева/;

-за пакет №2- в размер на 170 545 лв. /сто и седемдесет хиляди петстотин четиридесет и пет лева/.

Депозитът се внася до 16.30 часа на 18.06.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 13.06.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик на един пакет е както следва:

-за пакет №1- в размер на 898.82 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/;

-за пакет №2- в размер на 1705.45 лв. /хиляда седемстотин и пет лева и четиридесет и пет стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 18.06.2014 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.       

Приложение № 1

 

№ на пакет

 

Позиц. №

 

Описание на имота

Данъчна оценка на имота,

в лева

Пазарна цена

на имота,

в лева

Начална тръжна цена на пакета,

в лева

1.

с. Мало Конаре (поз. 1.1.-1.21к.) – 148,946 дка

с. Добровница (поз. 1.22.-1.23.) – 12,414 дка

с. Гелеменово (поз. 1.24) – 0,914 дка

с. Априлци (поз. 1.25) – 25,842 дка

1.1.

Поземлен имот № 102005, находящ се в местността „Коруджа” по картата за възстановена собственост на с.Мало Конаре, ЕКАТТЕ 46749, община Пазарджик, с площ от 2.647 дка (два дка   шестстотин четиридесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване –из.нива,жп кантон - категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи: ПИ № 000086 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 102184 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 000089 -   Напоителен канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 000091 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 102179 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000084 - Напоителен канал на   Община Пазарджик-В,ПИ № 000083 -   Път ІV кл. на Община Пазарджик-П.М, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3439/25.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2616/02.04.2014 г., том10, Акт № 21 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

246,57

 1 324 лв    

1.2.

Поземлен имот №103013, местност "Потока" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре с ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота - 2.032 дка. (два декара тридесет и два кв.м.).Начин на трайно ползване - Полска култура.

Категория на земята при неполивни условия: трета, при граници и съседи: ПИ № 000138 - Др. сел. ст.тер. на Костадин Георгиев Иванов,ПИ № 103078 - Полска култура на "АГРО ММ" ООД,ПИ № 000208 - Полски път   на Община Пазарджик,

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3440/26.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2614/02.04.2014г., том 10, Акт №19 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

343,51

1016 лв.

1.3.

Поземлен имот №107116, местност   "Русенски кладенец" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре с ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -5.365 дка. (пет декара триста шестдесет и пет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи:, ПИ № 000545 - Напоителен канал на МЗГ – ХМС,ПИ № 107104 - Пасище с храсти на ОУ "Кирил и Методий", ПИ № 002515 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 106001- Пасище с храсти на ОУ "Кирил и Методий",актуван с Акт за частна общинска собственост № 3431/25.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2615/02.04.2014 г., том 10, Акт № 20 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за прилагането му.

795,90

2 683 лв.

1.4.

Поземлен имот №112072, местност   "Белия камък" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре , ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -2.506 дка. (два декара петстотин и шест кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.

Категория на земята при неполивни условия: Трета., при граници и съседи: ПИ № 000208 - Полски път на Община Пазарджик,ПИ № 000284 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 000222 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В

ПИ № 112001 - Полска култура насл. на Никола Минчев Янаковактуван с Акт за частна общинска собственост № 3429/25.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2625/02.04.2014 г., том 10, Акт № 29 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

423,64

1 253 лв.

1.5.

Поземлен имот №112074, местност   "Белия камък" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре, ЕКТТЕ 46749.Площ на имота -2.996 дка. (два декара деветстотин деветдесет и шест кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.,Категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: ПИ № 001008 - Канал на Община Пазарджик, ПИ № 001294- Дере, овраг, яма на Община Пазарджик,ПИ № 002238 - Автомагистрала на Държавата-МТ,ПИ № 119072 - Из.нива-жп. кан. на Община Пазарджик,ПИ № 000862 - Напоителен канал на Община Пазарджик-Вактуван с Акт за частна общинска собственост № 3430/25.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2623/02.04.2014 г., том 10, Акт № 27 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

506,47

1500 лв.

1.6.

Поземлен имот №114043, местност   "Юрията" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре, ЕКТТЕ 46749.Площ на имота -    3.665   дка. (три декара шестстотин шестдесет и пет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001236 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 002238 - Автомагистрала на Държавата-МТ, ПИ № 001238 - Път ІV кл. на Община Пазарджик - П.М,ПИ № 001079 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В актуван с Акт за частна общинска собственост № 3427/24.03.2014г.., вписан в дв. вх. рег. № 2627/02.04.2014г., том 10, Акт № 31 в Агенцията по вписванията . Върху имота има следните ограничения:11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

543,70

1 833 лв.

1.7.

Поземлен имот №114044, местност   "Юрията" по картата   за възстановена собственост на с. Мало Конаре,  ЕКТТЕ 46749. Площ на имота - 6.415 дка. (шест декара четиристотин и петнадесет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта при граници и съседи: ПИ № 001083 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 001119 - Стопански двор Василка Иванова Тодорова, ПИ № 001171 - Местен път на Община Пазарджик - П.М, ПИ № 001077 - Стопански двор Румен Иванов Дъбов, ПИ № 001073 - Стопански двор Иван Атанасов Атанасов и др., ПИ № 001082 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001081 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001354 - Населено място на с.Мало Конаре, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3428/24.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2626/02.04.2014 г., том 10, Акт № 30 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: Върху имота има следните ограничения:11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 951,67

3 208лв.        

1.8.

Поземлен имот №119073,   местност "Читарлъка" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота - 10.643 дка. (десет декара шестстотин четиридесет и три кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан.Категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: ПИ № 000861 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 119068 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 001322 - Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000940 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001350 - Полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3449/27.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2608/02.04.2014 г., том 10, Акт № 13 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

 1 799,20

5 322 лв.

1.9.

Поземлен имот №119074,   местност "Читарлъка" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота - 4. 717 дка. (четири декара седемстотин и седемнадесет кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан.,Категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: ПИ № 001323 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 119068 -   Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119015 - Оризище насл. на Иван Георгиев Дъбов, ПИ № 000878 -   Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000879 - Напоител. канал на Община Пазарджик-В,ПИ № 119038 - Оризище насл. на Благо Петков Лишев, ПИ № 119069 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119039 - Оризище на Милко Методиев Младенов, ПИ № 119040 - Оризище на "Шампион АГРО" ООД, ПИ № 000885 - Друг вид канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000894 - Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 119056 -   Оризище на Милен Петров Димитров, ПИ № 119055 - Оризище на "ЗАРА ФИЛМ" ЕООД, ПИ № 119070 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119094 - Оризище на Людмила Иванова Дъбова, ПИ № 119095 - Оризище на Петър Миланов Янакиев, ПИ № 000892 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000893 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 119065 - Оризище насл. на Марин Георгиев Витеков и др., ПИ № 119071 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 119066 - Оризище   на Илия Иванов Стоенчев, ПИ № 000940 -   Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3448/27.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2824/08.04.2014 г., том 10, Акт № 187 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

 797,41

2 360 лв.    

1.10.

Поземлен имот №121048,   местност "Налбантски кладенец" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749.   Площ на имота - 3. 570 дка. (три декара петстотин и седемдесет кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта при граници и съседи:, ПИ № 001012 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000899 - Отводнит. канал на МЗХ – ХМС, ПИ № 119071 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 002238 - Автомагистрала на Държавата –МТ, ПИ № 122080 - Из.- нива - ж. п. кан. на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3447/27.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2600/02.04.2014 г., том 10, Акт № 5 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

 529,61

1 875 лв.      

1.11.

Поземлен имот №122074,   местност "Цървуланска могила" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре     ЕКТТЕ 46749.   Площ на имота - 2. 298 дка. (два декара двеста деветдесет и осем кв.м.).Начин на трайно ползване - Полска култура.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта при граници и съседи:, ПИ № 122144 - Полска култура на "РИФ 2003" ЕООД22144, ПИ № 122079 -   Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 122137 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 122143 - Полска култура на "РИФ 2003" ЕООД, ПИ № 122015 - Полска култура на "РИФ 2003" ЕООД, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3442/26.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2604/02.04.2014 г., том 10, Акт №9 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

340,91

 1 150 лв.    

1.12.

Поземлен имот №122075,   местност "Цървуланска могила" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -   2,277 дка. (два декара двеста седемдесет и седем кв.м.).Начин на трайно ползване - Полска култура.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи:, ПИ № 122096 - Полска култура на Красимир Спасов Стойчев и др., ПИ № 122095 - Полска култура на "ХМ БИМЕКС-ВИВА ИМОТИ" ЕООД, ПИ № 122094 - Полска култура на Никола Иванов Стойчев, ПИ № 122109 - Полска култура на "СТАР-БАТ-БЪЛГАРИЯ" ООД, ПИ № 122120 - Полска култура на Божидар Петров Марийчин, ПИ № 122119 - Полска култура на Иван Лазаров Кабуров, ПИ № 122023 - Полска култура на "ХМ БИМЕКС-ВИВА ИМОТИ" ЕООД, ПИ № 122022 - Полска култура на "ХМ БИМЕКС-ВИВА ИМОТИ" ЕООД, ПИ № 122079 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 122137 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 122102 - Полска култура насл. на Благо Рангелов Мишев, ПИ № 122101 - Полска култура на Михаил Георгиев Угринов, ПИ № 122029 -   Полска култура насл. на Петър Тодоров Илков, ПИ № 122028 - Полска култура на "ХМ БИМЕКС-ВИВА ИМОТИ" ЕООД , актуван с Акт за частна общинска собственост № 3443/26.03.2014 г.., вписан в дв. вх. рег. № 2602/02.04.2014 г., том 10, Акт № 7 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

337,79

1 140 лв.

1.13.

Поземлен имот №122076,   местност "Цървуланска могила" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре     ЕКТТЕ 46749. Площ на имота  - 2. 259 дка. (два декара двеста петдесет и девет кв.м.).Начин на трайно ползване - Полска култура.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта,при граници и съседи: ПИ № 122111 - Полска култура на "ХМ БИМЕКС-ВИВА ИМОТИ" ЕООД, ПИ № 122051 -   Полска култура насл. на Димитър Николов Темнилов, ПИ № 122110 - Полска култура на "СТАР-БАТ-БЪЛГАРИЯ" ООД, ПИ № 122054 - Полска култура насл. на Калофер Тодоров Натов, ПИ № 122106 - Полска култура на "ХМ БИМЕКС-ВИВА ИМОТИ" ЕООД, ПИ № 122079 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 122137 -   Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 122129 - Полска култура на "ХМ БИМЕКС-ВИВА ИМОТИ" ЕООД .., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3444/26.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2611/02.04.2014 г., том 10, Акт № 16 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

335,12

1 130 лв.

1.14.

Поземлен имот №122080,   местност "Цървуланска могила" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ на имота  - 8. 331 дка. (осем декара триста тридесет и един кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива - ж. п. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 122073 - Канал на Община Пазарджик,ПИ № 121048 - Из.- нива - ж.п. кан. на Община Пазарджик, ПИ № 002238 -   Автомагистрала на Държавата-МТ, ПИ № 001373 - Отводнителен канал на МЗГ - ХМС актуван с Акт за частна общинска собственост № 3445/26.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2605/02.04.2014 г., том 10, Акт № 10 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения:12 Електропровод 110 kV. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 1235,90

4 166 лв.

1.15.

Поземлен имот №136048,   местност "Бунар алчак" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749 .Площ   на имота - 4. 238 дка. (четири декара двеста тридесет и осем кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.- нива - ж. п. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта , при граници и съседи:   ПИ № 001479 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001022 - Гранична река на Държавата –МОСВ, ПИ № 136047 - Пасище с храсти на Община Пазарджик, ПИ № 002571 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 136038 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 001475 -   Напоител. канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001220 - Отводнит. канал на Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3446/27.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2601/02.04.2014 г., том 10, Акт №6 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

628,71

2 119 лв.

 

1.16.

Поземлен имот №146080,   местност "Широкия път" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749 .Площ на  имота - 5. 372 дка. (пет декара триста седемдесет и два кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 146069 - Полска култура на Николай Панчев Карагьозов, ПИ № 146068 - Полска култура на Никола Благов Исов, ПИ № 146075 -   Канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 146072 - Полски път   на Община Пазарджик, ПИ № 146067 -   Полска култура на "РИФ 2003" ЕООД, ПИ № 146066 - Полска култура на Трепка Запринова Джонгова, ПИ № 146065 - Полска култура на Петър Димитров Дъбов, ПИ № 146064 -   Полска култура насл. на Лилия Тодорова Шопова, ПИ № 146081 - Из. нива-ж.п.кан. на Община Пазарджик, ПИ № 001717 - Др. пътна терит. на Община Пазарджик, ПИ № 001526 - Напоителен канал на   Напоителни системи ЕАД, ПИ № 146074 -   Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 146071 - Овощна градина на Веселин Димитров Стойчев, ПИ № 146070 -   Овощна градина на Веселин Димитров Стойчев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3441/26.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2603/02.04.2014 г., том 10, Акт № 8 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

796,94

2 686 лв.      

1.17.

Поземлен имот №147113,   местност "Дългъне" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре ЕКТТЕ 46749. Площ на имота -10.376 дка. (десет декара триста седемдесет и шест кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001772 - Отводнителен канал на   Община Пазарджик-В, ПИ № 001526 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАД, ПИ № 001718 - Път ІV клас на Община Пазарджик-П.М, ПИ № 001774 -   Др. пътна терит. на Община Пазарджик, Землищна граница, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3436/25.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2619/02.04.2014 г., том 10, Акт № 24 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 1539,28

5 188 лв.

1.18.

Поземлен имот №147114,   местност "Дългъне" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота -7.595 дка. (седем декара петстотин деветдесет и пет кв.м.). Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта при граници и съседи: ПИ № 001653 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001657 - Напоителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 001526 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАДактуван с Акт за частна общинска собственост № 3437/25.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2620/02.04.2014 г., том 10, Акт № 25 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

1 126,72

3 800 лв.

 

1.19.

Поземлен имот №147115,   местност "Дългъне" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре   ЕКТТЕ 46749. Площ   на имота -3.793 дка. (три декара седемстотин деветдесет и три кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001526 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАД, ПИ № 001772 - Отводнителен канал   на Община Пазарджик-В, ПИ № 001651 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 001653 - Напоителен канал на   Община Пазарджик-В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3438/25.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2621/02.04.2014 г., том 10, Акт № 26 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

562,69

1 897 лв.

1.20.

Поземлен имот №154104,   местност "Селимица" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре ЕКТТЕ 46749 .Площ на имота -15.424 дка. (петнадесет декара четиристотин двадесет и четири кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001708 - Напоителен канал на Напоителни системи ЕАД, ПИ № 154105 - Пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ № 154094 - Полски път на   Община Пазарджик, ПИ № 001938 -   Полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3434/25.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2612/02.04.2014 г., том 10, Акт № 17 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

2 288,15

7 712 лв.

1.21.

Поземлен имот №154106,   местност "Селимица" по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре,   ЕКТТЕ 46749 .Площ на имота - 41.927 дка. (четиридесет и един декара   деветстотин двадесет и седем кв.м.).Начин на трайно ползване - Из.нива-жп. кан.Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: ПИ № 001381 - Път І клас на Държавата – МТ, ПИ № 001937 - Напоителен канал на МЗГ – ХМС, ПИ № 001938 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000955 - Отводнителен канал на Община Пазарджик-В, ПИ № 000976 - Отводнителен канал на МЗГ – ХМС, Землищна граница, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3435/25.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2618/02.04.2014 г., том 10, Акт № 23 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

6 219,87

20 964 лв.

1.22.

Поземлен имот № 000170, местност   "Синана" по картата   за възстановена собственост на с. Добровница, ЕКАТТЕ 2156, с площ 5.432 дка. ( пет декара четиристотин тридесет и два кв.м. ), начин на трайно ползване - нива, пета категория при граници и съседи: ПИ № 000153 - сметище на Община Пазарджик

ПИ № 041040 - нива на Петко Георгиев Проданов, ПИ № 000201 - полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2053/09.06.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 2859/17.06..2010 г., том X, Акт № 77 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

612,20

2 716 лв.

1.23.

Поземлен имот № 000169, местност   "Синана" по картата   за възстановена собственост на с. Добровница, ЕКАТТЕ 2156, с площ 6.982 дка. ( шест декара деветстотин осемдесет и два кв.м. ),   начин на трайно ползване - нива, пета категория. при граници и съседи: ПИ № 000201 - полски път на Община Пазарджик

ПИ № 000180 - отводнит. канал на Община Пазарджик – В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2054/09.06.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 2857/17.06.2010 г., том X, Акт № 76 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

786,90

3 491 лв.

1.24.

Поземлен имот № 093024, местност   "Куру ирим" по картата   за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ 14619, с площ от 0.914 дка. ( деветстотин и четиринадесет кв.м. ), начин на трайно ползване - оризище, пета категория. при граници и съседи: ПИ № 000338 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000566 - из. нива - жп. кан. на Община Пазарджик, ПИ № 000634 - напоител. канал на МЗГ - ХМС, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1559/02.09.2009г.,вписан в дв. вх. рег. № 4722/15.09.2009 г., том XVІI, Акт № 73 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - пояс "Б". Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Оризовите полета да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

   94,10

366 лв.

1.25.

Поземлен имот №045001,   местност "Бабина гора" по картата за възстановена собственост на с. Априлци с ЕКТТЕ 00571 .Площ   на имота – 25,667 дка. (двадесет и пет декара шестстотин шестдесет и седем кв.м.).Начин на трайно ползване – Нива. Категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: ПИ № 000323 - Гора в зем. земи на Община Пазарджик, ПИ № 000354 - Дере на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000328 - Изоставена нива на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000329 - Гора в зем. земи на Община Пазарджик, ПИ № 000318 - Полски път на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000315 - Гора в зем. земи на Община Пазарджик, ПИ № 045003 - Нива на "ДЖИ ПИ ДЖЕЙ ПРИМ" АД, ПИ № 000320 - Овраг. промойна на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000321 - Др.селскост.т. на Община Пазарджик-ОБ, ПИ № 000322 - Зем. образувание на Община Пазарджик-ОБ, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3450/27.03.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2607/02.04.2014 г., том 10, Акт № 12 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

  2641,13

8 983 лв.

 

187,441 дка

 

89 882 лв.

 

 

 

2.

с. Сбор (поз. 2.1.-2.11.) – 289,184 дка

с. Цар Асен (поз-2.12-2.19 ) - 122,703 дка

с. Черногорово (поз. 2.20) – 35,965 дка

с. Синитово (поз. 2.21.-2.22.) – 33,413 дка

с. Росен (поз. 2.23) – 13,225 дка

2.1.

Поземлен имот № 062014, местност   "Джубулката" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор , ЕКТТЕ 65468, с площ 35.639 дка. ( тридесет и пет декара шестстотин тридесет и девет кв.м. ),   начин на трайно ползване - нива,   осма категория, при граници и съседи: ПИ № 000101 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000090 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000095 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 062013 - нива насл. на Иван Илиев Джалъзов актуван с Акт за частна общинска собственост № 1891/27.01.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 353/02.02.2010 г., том II, Акт №17 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Електропровод 110 кV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност.

1 309,70

12 120 лв.

2.2.

Поземлен имот № 063008, местност   "Нейкови дъбици" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 38.409 дка. ( тридесет и осем декара четиристотин и девет кв.м. ),   начин на трайно ползване - нива,   шеста категория, при граници и съседи: ПИ № 063009 - нива насл. на Димитър Иванов Дулчев, ПИ № 000249 - напоител. канал на Община Пазарджик В, ПИ № 000097 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 063006 - нива насл. на Атанас Тодоров Костадинов, ПИ № 176001 - гор. стоп. тер. на МЗГ - ДЛ Пазарджик актуван с Акт за частна общинска собственост № 1892/27.01.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 354/02.02.2010 г., том II, Акт №18 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.Имотът е образуван от имот 063005. Електропровод 110 кV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност.

3 266,70

13 060 лв

2.3.

Поземлен имот № 022007, местност   "Еминово" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 42.613 дка. ( четиридесет и два декара шестстотин и тринадесет кв.м. ), начин на трайно ползване - ливада, осма категория, при граници и съседи: ПИ № 000015 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 024001 - нива насл. на Димитър Иванов Дулчев, ПИ № 179137 - иглолистна гора насл. на Илия Иванов Джалъзов, ПИ № 179136 - иглолистна гора насл. на Георги Атанасов Терзийски, ПИ № 179135 - иглолистна гора насл. но Георги Христов Лулов, ПИ № 179134 - иглолистна гора на Елена Атанасова Мусиевска,

ПИ № 179151 - иглолистна гора на Димитър Александров Джалъзов, ПИ №179152 - иглолистна гора на Иван Владов Джалъзов, ПИ №179132 - иглолистна гора на МЗГ - ДЛ Пазарджик, ПИ №179131 - иглолистна гора насл. на Стоимен Георгиев Мусиевски, ПИ №179130 - иглолистна гора насл. на Ненко Стефанов Ненковски,

ПИ №022006 - ливада на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2286/06.12.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 6719/14.12.2010 г., том ХХІV, Акт № 6 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

1 029,10  

14 490 лв

2.4.

Поземлен имот № 056001, местност   "Чатърлъка" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 35.955 дка. ( тридесет и пет декара деветстотин   петдесет и пет кв.м. ), начин на трайно ползване - нива, осма категория.   при граници и съседи: ПИ № 056014 - нива насл. на Петко Петков Цветков, ПИ № 056004 - гора в зем. земи на Църковно настоятелство Св. Йоан Пред. , ПИ № 056003 - пасище, мера на Община Пазарджик, землищна граница, ПИ № 000430 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 056002 - пасище, мера на Община Пазарджик актуван с Акт за частна общинска собственост № 2278/02.12.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 6720/14.12.2010 г., том ХХІV, Акт № 7 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Археологически обект с режим Б. Забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. Допуска се обработка на почвата (оран) на дълбочина до 0.25 m.

  1 321,30

12 225 лв.        

2.5.

Поземлен имот № 101003, местност   "Илафтарла" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор, ЕКТТЕ 65468, с площ 35.116 дка. ( тридесет и пет декара сто и шестнадесет кв.м. ),   начин на трайно ползване - нива,   шеста категория, при граници и съседи: ПИ № 101010 - нива насл. на Ангел Симеонов Куртаков,ПИ № 101009 - нива насл. на Карамфил Симеонов Куртаков, ПИ № 000252 - напоител. канал на МЗГ – ХМС, ПИ № 000098 - път ІV кл. на Община Пазарджик П. М, ПИ № 000104 - полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1896/28.01.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 366/03.02.2010 г., том ІІ, Акт № 29 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Електропровод 110 кV. На 20 м. от двете страни до крайните проводници или на 24 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност.

2 986,60

11 940 лв.                  

2.6.

Поземлен имот № 022006, местност   "Еминово" по картата за възстановена собственост на с. Сбор, ЕКТТЕ 65468 с площ 14.964 дка. ( четиринадесет декара деветстотин шестдесет и четири кв.м.),   начин на трайно ползване - ливада, осма категория, при граници и съседи: ПИ № 000015 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 022007 - ливада на Община Пазарджик, ПИ № 179130 - иглолистна гора насл. на Ненко Стефанов Ненковски, ПИ № 179129 - иглолистна гора насл. на Георги Стоянов Мусиевски, ПИ № 179128 - иглолистна гора на МЗГ - ДЛ Пазарджик, ПИ № 022004 - ливада насл. на Георги Петров Мусиевски, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2285/06.12.2010г.,вписан в дв. вх. рег. № 6721/14.12.2010 г., том ХХІV, № 8 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

361,40

5 090 лв

2.7.

Поземлен имот № 066016, местност   "Юруков бряст" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор,  ЕКТТЕ 65468 с  площ  17.302  дка.          (седемнадесет декара триста и два кв.м. ),   начин на трайно ползване - нива, осма категория, при граници и съседи: ПИ №000042 - полски път на Община Пазарджик, ПИ №066015 - пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ №000240 - напоител. канал на Община Пазарджик В, ПИ №000048 - полски път на Община Пазарджик, ПИ №066017 - нива на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2361/18.02.2011г.,вписан в дв. вх. рег. № 932/09.03.2012 г., том ІV, акт №50, в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

635,80

5 883 лв

2.8

Поземлен имот №080031, местност   "Толовица" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор с ЕКТТЕ 65468, Площ   на имота - 14.112 дка. (четиринадесет декара сто и дванадесет кв.м.).Начин на трайно ползване - Нива.

Категория на земята при неполивни условия: Пета,  при граници и съседи: ПИ № 080030 - Нива насл. на Ангел Ангелов Геров, ПИ № 079023 - Нива насл. на Стоимен Георгиев Мусиевски, ПИ № 080014 - Нива на Иван Георгиев Пешлов, ПИ № 080015 - Нива насл. на Христо Димитров Узунов, ПИ № 080016 - Нива на Боряна Александрова Шишкова, ПИ № 080017 - Нива на Божана Димитрова Делкова, ПИ № 080018 - Нива на Иванка Георгиева Узунова, ПИ № 000431 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000140 - Полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3372/05.03.2014,вписан в дв. вх. рег. № 1769/10.03.2014г., том 7, акт №73, в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.Имотът е образуван от имот № 080013.

 

1 452,12

4 800 лв

2.9

Поземлен имот №080033, местност   "Толовица" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор с ЕКТТЕ 65468.Площ на имота - 13.021 дка. (тринадесет декара и двадесет и един кв.м.).Начин на трайно ползване - Нива.Категория на земята при неполивни условия: Пета, при граници и съседи: ПИ № 000431 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 080032 - Нива насл. на Стоимен Георгиев Мусиевски, ПИ № 080023 - Нива насл. на Стоимен Георгиев Мусиевски, ПИ № 080024 - Нива на Лазар Трендафилов Куртаков, ПИ № 080025 - Нива насл. на Георги Петров Мусиевски, ПИ № 080026 - Нива насл. на Ангел Стоянов Мусиевски

ПИ № 000186 - Полски път на Община Пазарджик , актуван с Акт за частна общинска собственост № 3373/05.03.2014,вписан в дв. вх. рег. № 1775/10.03.2014г., том 7, акт №79, в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Имотът е образуван от имот 080019.

1 339,86

4 427 лв

2.10

Поземлен имот №037018, местност   "Келника" по картата   за възстановена собственост на с. Сбор с ЕКТТЕ 65468.Площ на имота - 35. 052 дка. (тридесет и пет декара и петдесет и два кв.м.).Начин на трайно ползване - Нива.Категория на земята при неполивни условия: Шеста. при граници и съседи: ПИ № 037005 - Нива насл. на Борис Вълков Николов, ПИ № 037020 - Нива на Николина Георгиева Христева, ПИ № 037019 - Нива на Стоян Георгиев Чопанов, ПИ № 037003 - Нива насл. на Иван Александров Балджийски, ПИ № 000123 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000401 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 037017 - Нива насл. на Пена Георгиева Мусиевска,ПИ № 037007 - Нива насл. на Стоимен Александров Мусиевски, ПИ № 037006 - Нива насл. на Георги Атанасов Терзийски, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3490/07.04.2014г ,вписан в дв. вх. рег. № 2966/10.04.2014г., том 11, акт №99, в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

2 981,17

11 920 лв

2.11

Поземлен имот №035023,   местност "Келника" по картата за възстановена собственост на с. Сбор с ЕКАТТЕ 65468, площ 7.001 дка (седем декара и един кв.м.), начин на трайно ползване - лозе, шеста категория. при граници и съседи: ПИ №000066 - полски път на Община Пазарджик, ПИ №035022 - лозе насл. на Симон Игнатов Рашков, ПИ №035026 - пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ №035024 - лозе насл. на Богдан Николов Пешлов, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3498/09.04.2014г . Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ, до изтичане на амортизационния срок.

1080,60

2 380 лв.

2.12.

Поземлен имот №026010, в местността "Азмака" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКАТТЕ 78056, състоящ се от 17,265 дка. (седемнадесет дка. и двеста шестдесет и пет кв.м.) ЕКАТТЕ 78056 , с начин на трайно ползване - изоставена нива, Категория на земята – пета, при граници и съседи: ПИ № 026023 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 062001 - дървопризв.пл. на МЗГ – ДА, ПИ № 000049- дере на Община Пазарджик,ПИ № 061001 - дървопризв.пл. на МЗГ - ДА. актуван с Акт за частна общинска собственост № 2548/21.07.2011г.,вписан в дв. вх. рег. № 3837/26.07.2011 г., том ХІV, № 170 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

1776,60

5 525 лв

2.13.

Поземлен имот №026044, в местността "Азмака" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКАТТЕ 78056, състоящ се от 74,640 дка. (седемдесет и четири дка. и шестстотин   и четиридесет кв.м.) , с начин на трайно ползване –нива. Категория на земята – пета, при граници и съседи: ПИ № 026045 - нива насл. на Цвятко Георгиев Петров, ПИ № 062001 - дървопризв.пл. на МЗГ – ДА, ПИ № 062007- сечище насл. на Георги Тодоров Терзиев, ПИ № 062008 - дървопризв.пл. на МЗГ – ДА, ПИ № 026024 - полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2546/20.07.2011г.,вписан в дв. вх. рег. № 3838/26.07.2011 г., том ХІV, № 171 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

7 680,50

23 885 лв

2.14.

Поземлен имот №026013,   местност "Азмака" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен с ЕКТТЕ 78056. Площ на имота - 11. 150 дка. (единадесет декара и сто и петдесет кв.м.).Начин на трайно ползване - Нива

Категория на земята при неполивни условия: Осма, при граници и съседи: ПИ № 062001 - Дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3489/07.04.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2969/10.04.2014 г., том 11, № 102 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик

409,76

3 568 лв

2.15

Поземлен имот №015225,   местност "Песо поле" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78056, площ 7.392 дка (седем декара триста деветдесет и два кв.м.), начин на трайно ползване - изоставена нива, пета категория., при граници и съседи: ПИ №015251 - изоставена нива на "Еко Хидро - 90" ООД, ПИ №000028 - дере на Община Пазарджик, ПИ №015226 - изоставена нива на Община Пазарджик, ПИ №015154 - полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3493/09.04.2014г.

760,64

2 365 лв.

2.16

Поземлен имот №021074,   местност "Кабъта" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКАТТЕ 78056, площ 2.946 дка (два декара деветстотин четиридесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване - изоставена нива, шеста категория, при граници и съседи: ПИ №000166 - водоем на Община Пазарджик В, ПИ №000119 - път ІV кл. на Община Пазарджик, ПИ №000172 - населено място на с. Цар Асен, ПИ №023055 - полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3494/09.04.2014г.

 

250,56

943 лв.

2.17

Поземлен имот №031231,   местност "Възстановими граници" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, с ЕКАТТЕ 78056, площ 3.225 дка (три декара двеста петдесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване - нива, пета категория, при граници и съседи: ПИ №017057 - полски път на Община Пазарджик

ПИ №031232 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ ВСГ, ПИ №000172 - населено място на с. Цар Асен, ПИ №031233 - нива на Община Пазарджик, ПИ №031229 - нива насл. на Никола Спасов Пангаров и др., ПИ №031230 - нива насл. на Георги Георгиев Дончев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3495/09.04.2014г.

334,94

1 032 лв.

2.18

Поземлен имот №031269,   местност "Възстановими граници" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, с ЕКАТТЕ 78056, площ 2.396 дка (два декара триста деветдесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване - нива, пета категория. при граници и съседи: ПИ №031270 - лозе на Милкана Тодорова Алексиева и др., ПИ №017058 - изоставена нива на Община Пазарджик, ПИ №000172 - населено място на с. Цар Асен, ПИ №031268 - нива на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3496/09.04.2014г.

246,55

777 лв.

2.19

Поземлен имот №031130,   местност "Възстановими граници" по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, ЕКАТТЕ 78056, площ 3.689 дка (три декара шестстотин осемдесет и девет кв.м.), начин на трайно ползване - нива, пета категория, при граници и съседи: ПИ №031129 - нива на Община Пазарджик,ПИ №031127 - нива насл. на Иван Ботанаков Цвета Ангелова, ПИ №031126 - нива насл. на Иван Запринов Георгиев, ПИ №031131 - нива насл. на Тодор Петров Огнянов, ПИ №024116 - нива на Община Пазарджик, ПИ №031132 - нива на Атанас Христов Пангаров, ПИ №031133 - нива насл. на Илия Димитров Коприщенов актуван с Акт за частна общинска собственост № 3497/09.04.2014г.

379,60

1 180 лв.

2.20.

Поземлен имот №002057,   местност "Могилата" по картата за възстановена собственост на с. Черногорово с ЕКТТЕ 81089.Площ   на имота - 35. 965 дка. (тридесет и пет декара деветстотин шестдесет и пет кв.м.).Начин на трайно ползване – Нива.Категория на земята при неполивни условия: Осма (2.446), Седма (33.519), при граници и съседи: ПИ № 002058 - Нива на Минка Боянова Гайбиева и др. , ПИ № 002009 - Др. неизп. нива на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3487/07.04.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2964/10.04.2014 г., том 11, № 97 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик. Имотът е образуван от имот №002044. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 22 Магистрален газопровод 700 mm или от 600 до 800 mm. В охранителна зона на 200 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 m от двете му страни.

2025,79

13 667 лв

2.21

Поземлен имот №042071, местност "Голямото Меше" по картата за възстановена собственост на с. Синитово  ЕКТТЕ 66559.   Площ на     имота   - 15. 247 дка. (петнадесет декара и двеста четиридесет и седем кв.м.).Начин на трайно ползване - Нива.Категория на земята при неполивни условия: Трета., при граници и съседи: ПИ № 042112 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 000106 - Широколист. гора на МЗГ - ПЛ Пазарджик, ПИ № 042081 - Пасище, мера на Община Пазарджик, ПИ № 042079 - Нива насл. на Георги Петраков Велкин,

ПИ № 042115 - Полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3491/07.04.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2961/10.04.2014 г., том 11, № 94 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

2577,51

6 861 лв

2.22.

Поземлен имот №031032, местност   "Крушака" по картата   за възстановена собственост на с. Синитово ЕКТТЕ 66559. Площ на имота - 18. 166 дка. (осемнадесет декара и сто шестдесет и шест кв.м.).Начин на трайно ползване - Изоставена нива.Категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: ПИ № 031035 - Пасище с храсти на Община Пазарджик, ПИ № 031038 - Отводнит. канал на Община Пазарджик В, ПИ № 031033 - Пасище с храсти на Община Пазарджик, ПИ № 031039 - Напоителен канал на Община Пазарджик В, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3492/07.04.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 2965/10.04.2014 г., том 11, № 98 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

3 70,96

8 175 лв

2.23.

Поземлен имот №001002 в местността   "Гъзера" в землището на с. Росен с ЕКАТТЕ 63032. Площ на имота - 13.225 дка. (тринадесет декара и двеста двадесет и пет кв.м.). Начин на трайно ползване - Нива. Категория на земята при неполивни условия: Девета, при граници и съседи: ПИ № 001010 - Нива насл. на Атанас Кръстев Тачев Училищно настоятелство - с. Росен, ПИ № 001011 - Нива на Училищно настоятелство - с. Росен, ПИ № 001001 - Нива на Цветан Иванов Цветанов, ПИ № 000016 - Полски път на Община Пазарджик, ПИ № 001003 - Нива на Илия Димитров Тачев, ПИ № 001007 - Нива на Найден Николов Петков, ПИ № 001008 - Нива на Никола Гюров Христосков, ПИ № 001009 - Нива насл. на Димиран Димитров Иванов, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3284/13.01.2014г.,вписан в дв. вх. рег. № 211/17.01.2014 г., том 1, № 131 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

319,38

4 232 лв.

   ІІ-ри пакет                                 494,490 дка

170 545 лв

 

ОБЩО 1-ви + 2-ри пакет            681,931 дка

260 427 лв.