PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот и части от имоти – частна общинска собственост, по Приложение № 1, находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар”.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – частна общинска собственост, ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Предназначение на имотите: по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем - по Приложение № 1.

Начална месечна наемна цена без ДДС: по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 25.06.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 26.05.2014 г. до 24.06.2014 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД” към Община Пазарджик.

Депозитна вноска: по Приложение № 1.

Депозитът за всеки обект поотделно се внася до 16,30 часа на 24.06.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 18.06.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 24.06.2014 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357


 

С П И С Ъ К
на имот и части от имоти – частна общинска собственост,
за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се
проведе на 25.06.2014 г.

1. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 22.00 кв. м. /двадесет и две цяло квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.3 /стар идентификатор 55155.503.156.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.957, 55155.503.9517, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ: 101 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2637/06.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 7056 от 12.12.2011 г., том ХХVІ, акт № 85 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 140,00 лв. /сто и четиридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 168.00 лв. /сто шестдесет и осем лева/.

2. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи две магазинни помещения с обща площ 75.00 кв. м. /седемдесет и пет цяло квадратни метра/, а именно: едно магазинно помещение с площ 22,00 кв.м., разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.3 /стар идентификатор 55155.503.156.1/ и едно помещение с площ 53.00 кв.м, разположено в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.3 /стар идентификатор 55155.503.156.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.957, 55155.503.9517, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ: 101 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2637/06.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 7056 от 12.12.2011 г., том ХХVІ, акт № 85 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 470,00 лв. /четиристотин и седемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 564.00 лв. /петстотин шестдесет и четири лева/.

3. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 54.00 кв. м. /петдесет и четири цяло квадратни метра/, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.1 /стар идентификатор 55155.503.154.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ: 100 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 482/17.04.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 3947 от 22.10.2001 г., том VІ, акт № 86 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 340,00 лв. /триста и четиридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 408.00 лв. /четиристотин и осем лева/.

4. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи второ магазинно помещение със склад с площ 43.00 кв. м. /четиридесет и три цяло квадратни метра/, разположени в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.957.1 /стар идентификатор 55155.503.154.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.957, застроена площ: 100 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 482/17.04.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 3947 от 22.10.2001 г., том VІ, акт № 86 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 324.00 лв. /триста и двадесет и четири лева/.

5. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 36.00 кв. м. /тридесет и шест цяло квадратни метра/, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.5 /стар идентификатор 55155.503.152.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ: 102 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2634/22.11.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 6739 от 30.11.2011 г., том ХХV, акт № 72 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 235,00 лв. /двеста тридесет и пет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 282.00 лв. /двеста осемдесет и два лева/.

6. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи второ магазинно помещение със склад с площ 61.00 кв. м. /шестдесет и едно цяло квадратни метра/, разположени в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.5 /стар идентификатор 55155.503.152.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ: 102 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2634/22.11.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 6739 от 30.11.2011 г., том ХХV, акт № 72 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 380,00 лв. /триста и осемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 456.00 лв. /четиристотин петдесет и шест лева/.

7. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 28.00 кв. м. /двадесет и осем цяло квадратни метра/, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.1 /стар идентификатор 55155.503.148.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ: 101 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2644/27.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 948 от 22.02.2012 г., том ІV, акт № 71 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 216.00 лв. /двеста и шестнадесет лева/.

8. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ второ магазинно помещение с площ 24.00 кв. м. /двадесет и четири цяло квадратни метра/, разположено в северозападната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.1 /стар идентификатор 55155.503.148.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ: 101 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2644/27.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 948 от 22.02.2012 г., том ІV, акт № 71 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 150,00 лв. /сто и петдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/.

9. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи трето магазинно помещение със складове с площ 45.00 кв. м. /четиридесет и пет цяло квадратни метра/, разположени в североизточната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.1 /стар идентификатор 55155.503.148.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ: 101 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2644/27.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 948 от 22.02.2012 г., том ІV, акт № 71 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 280,00 лв. /двеста и осемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 336.00 лв. /триста тридесет и шест лева/.

10. Имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.503.954.2 /стар идентификатор 55155.503.142.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, със застроена площ 59 кв.м. /петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.954, 55155.503.9517 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2649/23.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 642 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 41 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 370,00 лв. /триста и седемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 444.00 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева/.

11. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.24 кв. м. /двадесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.954.1 /стар идентификатор 55155.503.143.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, застроена площ: 62 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2653/23.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 638 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 37 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 130,00 лв. /сто и тридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 156.00 лв. /сто и петдесет и шест лева/.

12. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи второ магазинно помещение със склад с площ 40.02 кв. м. /четиридесет цяло и две стотни квадратни метра/, разположени в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.954.1 /стар идентификатор 55155.503.143.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.954, застроена площ: 62 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2653/23.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 638 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 37 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 300.00 лв. /триста лева/.

13. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.24 кв. м. /двадесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.2 /стар идентификатор 55155.503.144.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ: 59 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2638/06.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 7058 от 12.12.2011 г., том ХХVІ, акт № 87 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 130,00 лв. /сто и тридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 156.00 лв. /сто и петдесет и шест лева/.

14. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ второ магазинно помещение с площ 19.78 кв. м. /деветнадесет цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/, разположено в средната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.2 /стар идентификатор 55155.503.144.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ: 59 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2638/06.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 7058 от 12.12.2011 г., том ХХVІ, акт № 87 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 120,00 лв. /сто и двадесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 144.00 лв. /сто и четиридесет и четири лева/.

15. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ трето магазинно помещение с площ 20.24 кв. м. /двадесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/, разположено в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.2 /стар идентификатор 55155.503.144.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ: 59 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2638/06.12.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 7058 от 12.12.2011 г., том ХХVІ, акт № 87 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 130,00 лв. /сто и тридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 156.00 лв. /сто и петдесет и шест лева/.

16. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 27.14 кв. м. /двадесет и седем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.1 /стар идентификатор 55155.503.145.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ: 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2665/27.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 640 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 39 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 170,00 лв. /сто и седемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

17. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ второ магазинно помещение с площ 12.88 кв. м. /дванадесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, разположено в средната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.1 /стар идентификатор 55155.503.145.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ: 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2665/27.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 640 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 39 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 80,00 лв. /осемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 96.00 лв. /деветдесет и шест лева/.

18. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ трето магазинно помещение с площ 20.24 кв. м. /двадесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/, разположено в северната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.1 /стар идентификатор 55155.503.145.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ: 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2665/27.01.2012 г., вписан в дв. вх. рег. № 640 от 08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 39 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 130,00 лв. /сто и тридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 156.00 лв. /сто и петдесет и шест лева/.

19. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 20.24 кв. м. /двадесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.955.1 /стар идентификатор 55155.503.146.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.955, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.955, застроена площ: 60 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 609/20.03.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 1118 от 03.04.2002 г., том VІ, акт № 188 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 130,00 лв. /сто и тридесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 156.00 лв. /сто и петдесет и шест лева/.

20. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи второ магазинно помещение със склад с площ 19.78 кв. м. /деветнадесет цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/, разположени в средната част на сграда с идентификатор 55155.503.955.1 /стар идентификатор 55155.503.146.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.955, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.955, застроена площ: 60 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 609/20.03.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 1118 от 03.04.2002 г., том VІ, акт № 188 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 120,00 лв. /сто и двадесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия. Депозитна вноска – 144.00 лв. /сто четиридесет и четири лева/.