PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Паталеница, община Пазарджик

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 238/18.12.2008год., взето с Протокол № 20 на Общински съвет - Пазарджик, променено с Решение № 117/28.05.2014год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик, Решение № 226/27.11.2008год., взето с Протокол № 19 на Общински съвет - Пазарджик, променено с Решение № 118/28.05.2014год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Паталеница, община Пазарджик.

  Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 04.08.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 01.07.2014 г. до 01.08.2014 г. на място, след заявка в кметство Паталеница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.08.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 29.07.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 01.08.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване

на 04.08.2014 г.        1. УПИ VІ-търговия и услуги в кв. 39 по плана на с. Паталеница, състоящ се от 1489 кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна сграда и метална конструкция ( изгоряла) върху него, със застроена площ 140 кв.м., актувани с АОС № 1189/30.10.2008 год., вписан в дв.вх.рег. № 9842/03.12.2008 г., том VІІ, № 58 в Служба по вписванията, гр. Пазарджик, начална тръжна цена – 23 672 лева.

      

        2. Селскостопански сгради, представляващи: Едноетажна масивна сграда с площ 1 116 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 1105 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 95 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 312 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 125 кв.м.; 2 броя едноетажни масивни сгради от по 16 кв.м., построени в УПИ ХІ по парцеларния план на стопанския двор на с. Паталеница, актувани с Акт за частна общинска собственост № 13/14.03.2005 год., вписан в дв.вх.рег. № 1560/25.03.2005 г., том ІІ, акт № 189, начална тръжна цена за всички сгради - 44 250 лева.