PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба в пакет на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Топавиците” и „Зона А” на язовир „Батак”

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 133/25.06.2014 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба в пакет на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Топавиците” и „Зона А” на язовир „Батак”, а именно:

           гр. Батак, язовир Батак

     І.  Дворно място и сгради - хотел"Орфей"

      І.1. Дворно място - Поземлен имот с идентификатор 02837.506.4 местност “Топавиците” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени със заповед № РД-18-42/06.07.2010 год. на Изпълнителен директор на АГКК - София. Площ на  поземления имот - 16 866 кв.м. (шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и шест кв.м.). Трайно предназначение на територията - Земеделска. Начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя. При следните ограничения: електропровод 20 kV (2x11 m от оста) и курортни ресурси – зона “Б”.

         І.2. Сгради

       - Сграда с идентификатор 02837.506.4.1, застроена площ – 706 кв.м. брой етажи - 5, построена през 1987 г., масивна конструкция, предназначение – хотел.

       - Сграда с идентификатор 02837.506.4.2, застроена площ – 51 кв.м. брой етажи – 1, построена през 2000 г., дървена конструкция, предназначение – друг вид сграда за обитаване

         - Сграда с идентификатор 02837.506.4.3, застроена площ – 100 кв.м. брой етажи – 1, построена през 1987г., масивна конструкция, предназначение – друг вид сграда за обитаване,

        актувани с Акт за частна общинска собственост № 3818/06.06 2024г. вписан в Дв.Вх.рег. под № 1405/10.06.2014г. , том VІ, акт № 125 в Агенция по вписванията - Службата по вписвания гр. Пещера

на обща стойност : 500 000 лева (данъчна оценка 276 787,70 лева)

     ІІ. Дворно място и сгради - вили

       ІІ.1. Дворно място представляващо - Поземлен имот с дентификатор 02837.503.647, язовир Батак, зона “А” по кадастралната карта и кададстралния регистър на гр. Батак  Площ - 11 159 кв.м. (единадесет хиляди сто петдесет и девет кв.м.). Трайно предназначение на територията - Урбанизирана. Начин на трайно ползване - За друг обществен обект, комплекс.

       ІІ.2. Сгради:

       - Сграда с идентификатор 02837.503.647.1: застроена площ 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), брой етажи 1, построена 1985 год., сглобяема конструкция, предназначение - Курортна, туристическа сграда

       - Сграда с идентификатор 02837.503.647.2: застроена площ 31 кв.м. -(тридесет и един кв.м.), брой етажи 1, построена 1985 год., сглобяема конструкция, предназначение - Курортна, туристическа сграда.

       - Сграда с идентификатор 02837.503.647.3: застроена площ 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), брой етажи 1, построена 1985 год., сглобяема конструкция, предназначение - Курортна, туристическа сграда.

         - Сграда с идентификатор 02837.503.647.4: застроена площ 46 кв.м. (четиридесет и шест кв.м.), брой етажи 1, построена 1985 год., дървена конструкция, предназначение - Курортна, туристическа сграда.

         - Сграда с идентификатор 02837.503.647.5: застроена площ 45 кв.м. (четиридесет и пет кв.м.), брой етажи 1, построена 1985 год., сглобяема конструкция, предназначение - Курортна, туристическа сграда.

         - Сграда с идентификатор 02837.503.647.6: застроена площ 44 кв.м. (четиридесет и четири кв.м.), брой етажи 1, построена 1985 год., сглобяема конструкция, предназначение - Курортна, туристическа сграда

        - Сграда с идентификатор 02837.503.647.7: застроена площ 44 кв.м. (четиридесет и четири кв.м.), брой етажи 1, построена 1985 год., сглобяема конструкция, предназначение - Курортна, туристическа сграда,

     актувани с Акт за частна общинска собственост № 3819/06.06 2024г. вписан в Дв.Вх.рег. под № 1406/10.06.2014г. , том VІ, акт № 126 в Агенция по вписванията - Службата по вписвания гр. Пещера

на обща стойност :  250 000 лева (данъчна оценка 54 092,50 лева).

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА НА ПАКЕТА БЕЗ ДДС – 750 000.00 лева (СЕДЕМСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА).


Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения. Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден в рамките на работното време от 25.07.2014 г. до 25.08.2014 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 750 000.00 лв. (седемстотин и петдесет хиляди лева) се внася до 16.30 часа на 25.08.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 20.08.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 25.08.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357