PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Паталеница.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 162/30.07.2014 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

        За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Паталеница.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 30.09.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, зала ”Архитектурен съвет”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 29.08.2014 г. до 29.09.2014 г. на място, след заявка в кметство Паталеница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 29.09.2014 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.09.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 29.09.2014 г.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.   

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242               

 

                        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 30.09.2014 г.

 

с. Паталеница

1. Поземлен имот 021020 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,868 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3717/02.06.2014 г., начална тръжна цена – 521   лева (данъчна оценка 22,96 лв.)

2. Поземлен имот 021021 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 2,954 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3718/02.06.2014 г., начална тръжна цена – 1772   лева (данъчна оценка 78,13 лв.)

3. Поземлен имот 021043 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,725 дка, с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост №3867/30.06.2014 г., начална тръжна цена – 435   лева (данъчна оценка 55,03 лв.)

4. Поземлен имот 021044 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,419 дка, с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост №3870/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 851 лева (данъчна оценка 107,70 лв.)

5. Поземлен имот 021040 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,963 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3872/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 578 лева (данъчна оценка 106,11 лв.)

6. Поземлен имот 021019 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,923 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3873/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 554 лева (данъчна оценка 24,41 лв.)

7. Поземлен имот 021042 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,881 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3871/01.07.2014 г., начална тръжна цена –   529   лева (данъчна оценка 99,29 лв.)

9. Поземлен имот 028034 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,159 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3866/30.06.2014 г., начална тръжна цена – 95 лева (данъчна оценка 14,81 лв.)

10. Поземлен имот 028035 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,259 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3869/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 155 лева (данъчна оценка 24,13 лв.)

11. Поземлен имот 028037 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,983 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3865/30.06.2014 г., начална тръжна цена – 590 лева (данъчна оценка 91,57 лв.)

12. Поземлен имот 028044 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,157 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3864/30.06.2014 г., начална тръжна цена – 94 лева (данъчна оценка 14.62 лв.)

13. Поземлен имот 029002 в местността «Чарковете» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 6,168 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3882/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 3 701 лева (данъчна оценка 574,55 лв.)

14. Поземлен имот 033001 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,041 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3880/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 25 лева (данъчна оценка 3,82 лв.)

15. Поземлен имот 033009 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,834 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3879/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 500 лева (данъчна оценка 77,69 лв.)

16. Поземлен имот 033010 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,205 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3875/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 723 лева (данъчна оценка 112,25 лв.)

17. Поземлен имот 033011 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,306 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3876/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 784 лева (данъчна оценка 121,65 лв.)

18. Поземлен имот 033013 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,341 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3877/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 805 лева (данъчна оценка 124,91 лв.)

19. Поземлен имот 033014 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,752 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3878/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 1 051 лева (данъчна оценка 163,20 лв.)

20. Поземлен имот 033020 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 3,904 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3874/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 2 342 лева (данъчна оценка 366,66 лв.)

21. Поземлен имот 033023 в местността «Спасова черква» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 3,676 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3881/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 2 206 лева (данъчна оценка 342,42 лв.)

22. Поземлен имот 042001 в местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,264 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3266/04.12.2013 г., начална тръжна цена – 158 лева (данъчна оценка 29,75 лв.)

23. Поземлен имот 042002 в местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,142 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3267/04.12.2013 г., начална тръжна цена – 85 лева (данъчна оценка 16,00 лв.)

24. Поземлен имот 042003 в местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 4,388 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3268/04.12.2013 г., начална тръжна цена – 2 633 лева (данъчна оценка 494,53 лв.)

25. Поземлен имот 042006 в местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,341 дка, с начин на трайно ползване - храсти, актуван с акт за частна общинска собственост №3269/04.12.2013 г., начална тръжна цена – 205 лева (данъчна оценка 15,29 лв.)

26. Поземлен имот 042008 в местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,337 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3270/04.12.2013 г., начална тръжна цена – 202 лева (данъчна оценка 37,98 лв.)

27. Поземлен имот 043004 в местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,562 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3271/05.12.2013 г., начална тръжна цена – 337 лева (данъчна оценка 63,34 лв.)

28. Поземлен имот 043005 в местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,454 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3272/05.12.2013 г., начална тръжна цена – 272   лева (данъчна оценка 51,17 лв.)

29. Поземлен имот 047001 местността «Говедарски път» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,589 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3273/05.12.2013 г., начална тръжна цена – 353   лева (данъчна оценка 66,38 лв.)

30. Поземлен имот 000944 местността «При граници и съседи» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,229 дка, с начин на трайно ползване – пуст. нобр. земя, актуван с акт за частна общинска собственост №3883/01.07.2014 г., начална тръжна цена – 737 лева (данъчна оценка 207,76 лв)

31. Поземлен имот 016014 местността «Чарковете» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,176 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №2931/24.09.2012 г., начална тръжна цена – 706   лева (данъчна оценка 31,10 лв.)

32. Поземлен имот 014071 местността «Чарковете» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,290 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №2933/25.09.2012 г., начална тръжна цена – 774 лева (данъчна оценка 34,10 лв.)

33. Поземлен имот 050031, местността «Въпето» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,614 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3919/09.07.2014 г., начална тръжна цена – 368 лева (данъчна оценка 69,20 лв.)

34. Поземлен имот 026033 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,706 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3927/17.07.2014 г., начална тръжна цена – 424 лева (данъчна оценка 79,57 лв.)

35. Поземлен имот 005031 в местността «Маховица» по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,159 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3926/17.07.2014 г., начална тръжна цена – 695 лева (данъчна оценка 171,94 лв.)