PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – поземлен имот № 168048, находящ се в местността „Белия камък” в землището на с. Овчеполци, ЕКАТТЕ 53285, община Пазарджик, с площ от 216,005 дка.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решениe № 188/26.09.2014 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик, Община Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – актуван с Акт за частна общинска собственост № 3277/14.12.2013 год., вписан в дв. вх. рег. № 11113/16.12.2013 г., том 40, Акт № 179 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, а именно: поземлен имот № 168048 (едно шест осем нула четири осем), находящ се в местността „Белия камък” в землището на с. Овчеполци, ЕКАТТЕ 53285, община Пазарджик, с площ от 216,005 дка (двеста и шестнадесет декара и пет квадратни метра), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при следните ограничения – магистрален газопровод 700 mm или от 600 до 800 mm, в охранителна зона на 200 m от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10 m от двете му страни, при граници и съседи: ПИ № 168066 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 168060 - прокар на Община Пазарджик, ПИ № 168059 – др. селскост. т. на Община Пазарджик, ПИ № 168060 - прокар на Община Пазарджик, ПИ № 168067 - полски път на Община Пазарджик, ПИ № 168068 - полски път на Община Пазарджик, с начална тръжна цена – 97 202 лева (деветдесет и седем хиляди двеста и два лева).

Обявата ще бъде изложена в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.11.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения. Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотът може да се извърши всеки работен ден от 17.10.2014 г. до 17.11.2014 г. на място, след заявка в Кметство Овчеполци.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 17.11.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 12.11.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 17.11.2014 г.

                                     

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286