PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 75 по плана на с. Огняново, общ. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 130/26.06.2008 год., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик, променено с Решение № 100/26.04.2012 год., взето с Протокол № 6 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 75 по плана на с. Огняново, общ. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 15.12.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 11.11.2014 г. до 12.12.2014 г. на място, след заявка в кметство с. Огняново.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 12.12.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 09.12.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 12.12.2014 г.

                                     

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286              

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 15.12.2014 г. от 11.30 часа

 

       1. Урегулиран поземлен имот ІV-общ. в кв. 75 по плана на с. Огняново, с площ 379,09 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 800/07.04.2008 г., с начална тръжна цена – 1 895 лева.

       2. Урегулиран поземлен имот V-общ. в кв. 75 по плана на с. Огняново, с площ 359,36 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 801/07.04.2008 г., с начална тръжна цена – 1 797 лева.