PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ 48.50 кв.м., съставляващ УПИ І – училище, в кв. 298 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, Гимназия „Св.св. Кирил и Методий”, за стоматологичен кабинет

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 199/30.10.2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с площ 48.50 кв.м. /четиридесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващ помещение, находящо се на първия етаж в източната част на триетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1130.2, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1130, съставляващ УПИ І – училище, в кв. 298 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, /Гимназия „Св.св. Кирил и Методий”/, актувана с Акт за публична общинска собственост № 425/09.11.2000 г., вписан в дв.вх.рег. № 1069/07.03.2005 г., том ІІ, № 43 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 117,00 лв. /сто и седемнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 16.12.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.11.2014 г. до 15.12.2014 г., на място, след заявка в Гимназия „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 140.40 лв. /сто и четиридесет лева и четиридесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 15.12.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 10.12.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.12.2014 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357