PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, по Приложение № 1, находящи се в селата Хаджиево, Синитово, Добровница и Пищигово.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 226/27.11.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 12

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, по Приложение № 1, находящи се в селата Хаджиево, Синитово, Добровница и Пищигово.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 14.01.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 15.12.2014 г. до 13.01.2015 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за позиция № 1 - в размер на 63.60 лв. /шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

- за позиция № 2 - в размер на 132.00 лв. /сто тридесет и два лева/.

- за позиция № 3 - в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева/.

- за позиция № 4 - в размер на 38.40 лв. /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

Депозитът се внася до 16,30 часа на 13.01.2015 г. както следва:

- за позиции №№ 1, 2 и 3 - по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

- за позиция № 4 – в касата на Кметство Пищигово.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 07.01.2015 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 13.01.2015 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

на имот и части от имоти – публична общинска собственост,

за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се

    проведе на 14.01.2015 г.

 

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44.00 кв.м. /четиридесет и четири цяло квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 15.40 кв.м., второ помещение /манипулационна/ с площ 18.90 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 14.60 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 4.80 кв.м., находящи се в част от първия етаж на полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІХ-кметство, поща и здравна служба, в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, актувани с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – парк, запад – поща, север – парк, юг – двор, с предназначение – за лекарски кабинет, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 53,00 лв. /петдесет и три лева/.

2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, манипулационна, стая за почивка, склад, малък коридор, антре, санитарен възел № 1, ½ ид.ч. от коридор, ½ ид.ч. от санитарен възел № 2, с обща площ 60.15 кв.м. /шестдесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, находящи се на първия етаж в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в парцел ХІІІ-212, в кв. 26 по плана на с. Синитово, актувани с Акт за публична общинска собственост № 2/19.05.2000 г., при съседи на помещенията: изток – стоматологичен кабинет и двор, запад – двор и улица, север – двор и стоматологичен кабинет, юг – двор, с предназначение – за лекарски кабинет, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 110,00 лв. /сто и десет лева/.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 29.05 кв.м. /двадесет и девет цяло и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 11.20 кв.м., второ помещение /женска и детска консултация/ с площ 10.90 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 9.30 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 4,60 кв.м., находящи се в източната част на масивна едноетажна сграда на дървен гредоред, ползваща се за здравна служба, построена в УПИ І-читалище, озеленяване, трафопост и църква, в кв. 25 по плана на с. Добровница, актувани с Акт за публична общинска собственост № 60/27.09.1999 г., при съседи на помещението: изток – стоматологичен кабинет и тераса, запад – пощенска станция, север – зелена площ /парк/, юг – обслужваща алея, с предназначение – за лекарски кабинет, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/.

               4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 17.40 кв.м. /седемнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 13.20 кв.м., ½ ид.ч. от входно антре с площ 3.60 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 4,80 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ-кметство, младежки клуб и здравна служба, в кв. 55 по плана на с. Пищигово, актувани с Акт за публична общинска собственост № 9/09.05.2000 г., с предназначение – за офис на фирма за недвижими имоти, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 32,00 лв. /тридесет и два лева/.