PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Гелеменово.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 245/27.11.2014 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Гелеменово.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.01.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения. Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 19.12.2014 г. до 21.01.2015 г. на място, след заявка в Кметство Гелеменово.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 21.01.2015 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 16.01.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 21.01.2015 г.

                                     

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286             

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 22.01.2015 г. от 11.30 часа

 

             с. Гелеменово

         1. Поземлен имот №000018, находящ се в местността „Кайряка” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 30.303 дка (тридесет декара триста и три кв.м.), начин на трайно ползване –изост. тр.нас., категория на земята при неполивни условия – шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост №3813/05.06.2014г., с начална тръжна цена 11 515 лева (данъчна оценка 4677,27 лева);

2. Поземлен имот №000507, находящ се в местността „Лозята” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 1.088 дка (един декар осемдесет и осем кв.м.), начин на трайно ползване –храсти, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №3811/05.06.2014г., с начална тръжна цена 413 лева (данъчна оценка 205,63 лева);

3. Поземлен имот №000496, находящ се в местността „Лозята” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 0.349 дка (триста четиридесет и девет кв.м.), начин на трайно ползване –храсти, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №3810/05.06.2014г., с начална тръжна цена 133 лева (данъчна оценка 65,96 лева);

4. Поземлен имот №000546, находящ се в местността „Лозята” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 0.845 дка (осемстотин четиридесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване –из.нива-жп. кан, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №3807/05.06.2014г., с начална тръжна цена 321 лева (данъчна оценка 86,95 лева);

5. Поземлен имот №000210, находящ се в местността „Лозята” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 1.145 дка (един декар сто четиридесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване –храсти, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №3802/05.06.2014г., с начална тръжна цена 435 лева (данъчна оценка 216,41 лева);

6. Поземлен имот №504005, находящ се в местността „Под чифлика” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 0.060 дка (шестдесет кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1549/02.09.2009г., с начална тръжна цена 23 лева (данъчна оценка 6,20 лева);

7. Поземлен имот №093023, находящ се в местността „Куру ирим” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 0.331 дка (триста тридесет и един кв.м.), начин на трайно ползване – оризище, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1558/02.09.2009г, с начална тръжна цена 126 лева (данъчна оценка 34,10 лева);

8. Поземлен имот №015004, находящ се в местността „Абдуларска река” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 1.947 дка (един декар деветстотин четиридесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1672/23.09.2009г, с начална тръжна цена 740 лева (данъчна оценка 200,30 лева);

9. Поземлен имот №000568, находящ се в местността „Баира” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 4.425 дка (четири декара четиристотин двадесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване – др.изост.нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1015/11.08.2008г, с начална тръжна цена 1682 лева (данъчна оценка 359.50 лева);

10. Поземлен имот №504004, находящ се в местността „Под чифлика” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 0.163 дка (сто шестдесет и три кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1550/02.09.2009г, с начална тръжна цена 62 лева (данъчна оценка 16,80 лева);

11. Поземлен имот №051012, находящ се в местността „Лозята” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 1.119 дка (един декар сто и деветнадесет кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – пета, актуван с Акт за частна общинска собственост №1545/01.09.2009г, с начална тръжна цена 425 лева (данъчна оценка 115,10 лева);

12. Поземлен имот №046003, находящ се в местността „Лозята” по картата за възстановена собственост на с. Гелеменово, ЕКАТТЕ14619, община Пазарджик, с площ от 0.741 дка (седемстотин четиридесет и един кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – осма, актуван с Акт за частна общинска собственост №1547/01.09.2009г, с начална тръжна цена 282 лева (данъчна оценка 27.20 лева).