PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дебръщица.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 244/27.11.2014 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

         За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дебръщица.

  Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 09.02.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 06.01.2015 г. до 06.02.2015 г. на място, след заявка в кметство с. Дебръщица.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 06.02.2015 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 03.02.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 06.02.2015 г.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.     

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242                 

 

                                                                                    

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 09.02.2015 г.

 


 

- Поземлен имот №009015, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.004 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3400/17.03.2014 г., с начална тръжна цена 3 лева (данъчна оценка 0,41 лева).

- Поземлен имот №010009, местност “Възстановими граници” по картата  за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.152 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3408/18.03.2014 г., с начална тръжна цена 91 лева (данъчна оценка 12,93 лева)

- Поземлен имот №010010, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.026 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3409/18.03.2014 г., с начална тръжна цена 16 лева (данъчна оценка 2,21 лева)

- Поземлен имот № 096009, местност “Възстановими граници” по картата  за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.078 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3478/03.04.2014 г., с начална тръжна цена 47 лева (данъчна оценка 6,63 лева)

- Поземлен имот №178001, местност “Баталята” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 2.035 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: шеста (0,081) и четвърта (1,954), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3733/02.06.2014 г., с начална тръжна цена 1 221 лева (данъчна оценка - шеста - 12,50 лева и четвърта - 480,10 лева)

- Поземлен имот №178005, местност “Баталята” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 2.967 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: шеста (0,326) и четвърта (2,641), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3735/02.06.2014 г., с начална тръжна цена 1 780 лева (данъчна оценка - шеста - 50,32 лева и четвърта - 648,89 лева)

- Поземлен имот №183002, местност “Баталята” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 5.369 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3736/02.06.2014 г., с начална тръжна цена 3 221 лева (данъчна оценка 1 319,16 лева)

- Поземлен имот №184005, местност “Баталята” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 6.878 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3737/02.06.2014 г., с начална тръжна цена 4 127 лева (данъчна оценка 1 689,92 лева)

- Поземлен имот №184007, местност “Баталята” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 3.177 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: пета (0,317) и четвърта (2,860), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3738/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 1 906 лева (данъчна оценка пета – 59,91 лева и четвърта – 702,70 лева) 

- Поземлен имот №184012, местност “Баталята” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 2.061 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3739/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 1 237 лева (данъчна оценка 506,39 лева)  

- Поземлен имот №185006, местност Баталята” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 6.091 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3740/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 3 655 лева (данъчна оценка 1 496,56 лева)   

- Поземлен имот №005002, местност “Башов дол” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 2.158 дка.,  начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3741/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 1 295 лева (данъчна оценка 222,06 лева)   

- Поземлен имот №005006, местност “Башов дол” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 4.090 дка.,  начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3742/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 2 454 лева (данъчна оценка 420,86 лева)    

- Поземлен имот №005009, местност “Башов дол” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 2.526 дка.,  начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3746/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 1 516 лева (данъчна оценка 259,93 лева)     

- Поземлен имот №007006, местност “Башов дол” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 3.278 дка.,  начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3747/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 1 967 лева (данъчна оценка 337,31 лева)      

- Поземлен имот №041009, местност “Чешмицата” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 4.481 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: пета (1,120) и четвърта (3,361), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3748/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 2 689 лева (данъчна оценка пета – 211,68 лева и четвърта – 825,80 лева)       

- Поземлен имот №041010, местност “Чешмицата” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 4.406 дка.,  начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: пета (1,305) и четвърта (1,306), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3753/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 2 644 лева (данъчна оценка – пета –166,51 лева и четвърта – 866,09 лева)        

- Поземлен имот №199001, местност “Породем” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 3.536 дка.,  начин на трайно ползване – гора в зем. земи, категория при неполивни условия: пета (0,319) и четвърта (3,217), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3754/03.06.2014 г.,  с начална тръжна цена 2 122 лева (данъчна оценка пета – 60,29 лева и четвърта – 790,42 лева)        

- Поземлен имот №201001, местност “Табашки лозя” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 36.996 дка.,  начин на трайно ползване – храсти, категория при неполивни условия: пета, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3756/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 22 198 лева (данъчна оценка 6 992,24 лева)         

- Поземлен имот №125001, местност “Ливадите” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0,266 дка.,  начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3761/03.06.2014 г., с начална тръжна цена 160 лева (данъчна оценка 6,42 лева)         

- Поземлен имот №096010, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебращица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.042 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3404/17.03.2014 г., с начална тръжна цена 26 лева (данъчна оценка 3,57 лева)     

- Поземлен имот №150001, местност “Ливадите” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0,639 дка.,  начин на трайно ползване – ливада, категория при неполивни условия: осма, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3784/04.06.2014 г., с начална тръжна цена 384 лева (данъчна оценка 15,43 лева)          

- Поземлен имот №096011, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.033 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3405/17.03.2014 г., с начална тръжна цена 20 лева (данъчна оценка 2,81 лева)          

- Поземлен имот №096016, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.082 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3406/17.03.2014 г., с начална тръжна цена 50 лева (данъчна оценка 6,97 лева)          

- Поземлен имот №096019, местност “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, ЕКТТЕ 20362, с площ 0.238 дка., начин на трайно ползване – нива, категория при неполивни условия: шеста, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3407/18.03.2014 г., с начална тръжна цена 143 лева (данъчна оценка 20,24 лева)