PostHeaderIconTърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Главиница, с Добровница, с. Говедаре и с. Юнаците.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 37/26.02.2015 год., взето с Протокол № 3  на Общински съвет - Пазарджик,

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Главиница, с Добровница, с. Говедаре  и с. Юнаците.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.04.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 16.03.2015 г. до 16.04.2015 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.04.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.04.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 16.04.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                    

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 С П И С Ъ К

на имотите, частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване

 гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1693 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка”№23, с площ 166 кв.м.,/сто шестдесет и шест кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИ ІІ – 655 в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2731/02.04.2012г., с начална тръжна цена 8 300 лева,  (данъчна оценка 2 334,30 лева)

 2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1694 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка”№21, с площ 152 кв.м.,/сто петдесет и два кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИ ІІІ – 655 в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2730/02.04.2012г., с начална тръжна цена  7 600 лева,  (данъчна оценка 2 137,40 лева)

 3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1695 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка” №19,с площ 268 кв.м.,/двеста шестдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИІV – соц. жилища в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2729/02.04.2012г., с начална тръжна цена  13 400 лева,  (данъчна оценка 3 768,60 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1696 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка” №13,с площ 210кв.м.,/двеста и десет кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИ V – соц. жилища в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2726/30.03.2012г., с начална тръжна цена  10 500 лева,  (данъчна оценка 2 953 лева)

5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1697 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка” №11,с площ 223 кв.м.,/двеста двадесет и три кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИVІ – соц. жилища в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2748/05.04.2012г., с начална тръжна цена  11 150 лева,  (данъчна оценка 3 135,80 лева )

6. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1702 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка”№9, с площ 204кв.м., (двеста и четири кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИ ХІ – соц. жилища в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2746/05.04.2012г., с начална тръжна цена  10 200 лева,  (данъчна оценка 2 868,60 лева).

7. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1703 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка” №15,с площ 191кв.м.,/сто деветдесет и един кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИ ХІІ – соц. жилища в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2727/02.04.2012г., с начална тръжна цена  9 550 лева,  (данъчна оценка 2 685,80 лева).

8. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1704 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, на ул. “Сютка” №15,с площ 247 кв.м.,/двеста четиридесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията  - урбанизирана, с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, съставляващ УПИ ХІІІ – соц. жилища в кв.540  по действащия регулационен план на гр. Пазарджик,    актуван с акт за частна общинска собственост № 2728/02.04.2012г., с начална тръжна цена  12 350 лева,  (данъчна оценка 3 473,30 лева).

 Главиница   

 1. Урегулиран поземлен имот  ІV- общ. в кв. 50”а”  по плана на с. Главиница с площ 645 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4/10.09.1999 г.  с  начална тръжна цена  - 4 515 лева ,  (данъчна оценка 2 654,20 лева).

2. Урегулиран поземлен имот  V- общ. в кв. 50”а”  по плана на с. Главиница с площ 570 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5/10.09.1999 г.  с  начална тръжна цена  - 3 990 лева ,  (данъчна оценка 2 345,60 лева).

 3. Урегулиран поземлен имот  VІ- общ. в кв. 50”а”  по плана на с. Главиница с площ 525 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 6/10.09.1999 г.  с  начална тръжна цена  - 3 675 лева ,  (данъчна оценка 2 160,40 лева).

 

  Говедаре   

  1. Урегулиран поземлен имот  VІІІ- 60 в кв. 4 по  плана на с. Говедаре с площ 222 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4045/29.10.2014г.  с  начална тръжна цена  - 1 110 лева (данъчна оценка 662,40 лева).

 2. Урегулиран поземлен имот  ХХ- 60 в кв. 4  по плана на с. Говедаре с площ 255 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4046/29.10.2014г.  с  начална тръжна цена  - 1 275 лева (данъчна оценка 916,70 лева).

 

Добровница  

1. Урегулиран поземлен имот  V- 252 в кв. 35  по плана на с. Добровница с площ 945 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4123/06.02.2015 г.  с  начална тръжна цена  - 6 615 лева (данъчна оценка  3 888,80 лева).

 2. Урегулиран поземлен имот  VІ- 252 в кв. 35  по плана на с. Добровница с площ 912 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4125/06.02.2015 г.  с  начална тръжна цена  - 6384 лева (данъчна оценка  3753,00 лева).

 Юнаците   

 1. Урегулиран поземлен имот  ХV- 314 в кв. 37  по плана на с. Юнаците, с площ 220 кв.м, актуваи с акт за частна общинска собственост № 2926/17.09.2012 г.  с  начална тръжна цена  - 1 100 лева (данъчна оценка 724,30 лева)