PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Паталеница, община Пазарджик

О Б Щ И Н А  П А З А Р Д Ж И К

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 226/27.11.2008год., взето с Протокол № 19  на Общински съвет - Пазарджик, променено с Решение № 118/28.05.2014год., взето с Протокол № 7  на Общински съвет - Пазарджик,

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Паталеница, община Пазарджик, а именно:

Селскостопански сгради, представляващи: Едноетажна масивна сграда с площ  1 116 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 1105  кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 95 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 312 кв.м.; Едноетажна масивна сграда с площ 125 кв.м.; 2 броя едноетажни масивни сгради от  по 16 кв.м., построени в УПИ ХІ  по парцеларния  план на стопанския двор на с. Паталеница, актувани с Акт за частна общинска собственост № 13/14.03.2005 год., вписан в дв.вх.рег.  № 1560/25.03.2005 г., том ІІ, акт № 189, начална тръжна цена за всички сгради -  44 250 лева.

Търгът ще се проведе на 05.05.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

         До участие в търга се допускат :

 - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични   задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

  - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа,  не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотa може да се извърши всеки работен ден от 03.04.2015 г. до 004.05.2015 г. на място, след заявка в кметство Паталеница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 04.05.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 28.04.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 04.05.2015 г.

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357