PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Паталеница.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 80/30.04.2015 год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Паталеница.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.    

Оглед на имотите може да се извърши от 22.05.2015 г. до 22.06.2015 г. на място, след заявка в кметство Паталеница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 22.06.2015 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.06.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 22.06.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242               

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 23.06.2015 г.

 

         с. Паталеница

1. Поземлен имот 027028 в местността “Маховица“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1.730 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3265/03.12.2013 г., с начална тръжна цена – 1 038 лева (данъчна оценка 256.65 лв.);

2. Поземлен имот 028013 в местността “Маховица“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.679 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2934/25.09.2012 г., с начална тръжна цена – 407 лева (данъчна оценка 63.25 лв.);

3. Поземлен имот 014068 в местността “Чарковете“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.594 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2932/25.09.2012 г., с начална тръжна цена – 356 лева (данъчна оценка 15.71 лв.);

4. Поземлен имот 027012 в местността “Маховица“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.533 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4187/25.03.2015 г., с начална тръжна цена – 320 лева (данъчна оценка 79.07 лв.);

5. Поземлен имот 027010 в местността “Маховица“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1.119 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4188/25.03.2015 г., с начална тръжна цена – 672 лева (данъчна оценка 166.00 лв.);

6. Поземлен имот 033045 в местността “Спасова черква“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.920 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4181/24.03.2015 г., с начална тръжна цена – 552 лева (данъчна оценка 85.70 лв.);

7. Поземлен имот 033042 в местността “Спасова черква“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1.764 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4182/24.03.2015 г., с начална тръжна цена – 1 058 лева (данъчна оценка 164.32 лв.);

8. Поземлен имот 033041 в местността “Спасова черква“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.922 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4183/24.03.2015 г., с начална тръжна цена – 553 лева (данъчна оценка 85.88 лв.);

9. Поземлен имот 033024 в местността “Спасова черква“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.757дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4184/24.03.2015 г., с начална тръжна цена – 454 лева (данъчна оценка 70.51 лв.);

10. Поземлен имот 033007 в местността “Спасова черква“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 2.077дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4185/25.03.2015 г., с начална тръжна цена – 1 246 лева (данъчна оценка 193.47 лв.);

11. Поземлен имот 027011 в местността “Маховица“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.505дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4190/31.03.2015 г., с начална тръжна цена – 303 лева (данъчна оценка 74.92 лв.);

12. Поземлен имот 019025 в местността “Маховица“ по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0.447дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 4186/25.03.2015 г., с начална тръжна цена – 268 лева (данъчна оценка 66.31 лв.).