PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Главиница

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 79/30.04.2015 год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

        За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Главиница

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, ”Заседателна зала”, ет. 2.

   4. До участие в търга се допускат

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

           - не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши от 29.05.2015г. до 29.06.2015 г. на място, след заявка в кметство с. Главиница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 29.06.2015 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.06.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 29.06.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242               

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                          

 

1. Поземлен имот 012001 в местността “Шеолу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1.270 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1546/01.09.2009 г., с начална тръжна цена - 635 лева (данъчна оценка 188.40 лв.);

2. Поземлен имот 005010 в местността “Шеолу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1.921 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1508/25.08.2009 г., с начална тръжна цена - 960 лева (данъчна оценка 284.98 лв.);

3. Поземлен имот 003002 в местността “Шеолу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.759 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1503/24.08.2009 г., с начална тръжна цена - 380 лева (данъчна оценка 112.60 лв.);

4. Поземлен имот 006001 в местността “Шеолу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.161 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1511/25.08.2009 г., с начална тръжна цена - 80 лева (данъчна оценка 23.88 лв.);

5. Поземлен имот 003001 в местността “Шеолу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.154 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1502/24.08.2009 г., с начална тръжна цена - 77 лева (данъчна оценка 22.85 лв.);

6. Поземлен имот 004004 в местността “Шеолу“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.075 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1505/24.08.2009 г., с начална тръжна цена - 38 лева (данъчна оценка 11.13 лв.);

7. Поземлен имот 013025 в местността “Топлика“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1.393 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1557/02.09.2009 г., с начална тръжна цена - 697 лева (данъчна оценка 206.65 лв.);

8. Поземлен имот 013023 в местността “Топлика“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.915 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1556/02.09.2009 г., с начална тръжна цена - 458 лева (данъчна оценка 135.74 лв.);

9. Поземлен имот 013022 в местността “Топлика“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.546дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1555/02.09.2009 г., с начална тръжна цена - 273 лева (данъчна оценка 81.00 лв.);

10. Поземлен имот 013021 в местността “Топлика“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.658дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1552/02.09.2009 г., с начална тръжна цена - 329 лева (данъчна оценка 97.61 лв.);

11. Поземлен имот 021025 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1.113дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1635/16.09.2009 г., с начална тръжна цена - 557 лева (данъчна оценка 165.11 лв.);

12. Поземлен имот 022002 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.916дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1639/17.09.2009 г., с начална тръжна цена - 458 лева (данъчна оценка 135.89 лв.);

13. Поземлен имот 024002 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.721дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1645/18.09.2009 г., с начална тръжна цена - 360 лева (данъчна оценка 106.96 лв.);

14. Поземлен имот 002005 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.156дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1495/20.08.2009 г., с начална тръжна цена - 78 лева (данъчна оценка 23.14 лв.);

15. Поземлен имот 030001 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 2.375дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1636/16.09.2009 г., с начална тръжна цена - 1 188 лева (данъчна оценка 352.33 лв.);

16. Поземлен имот 022003 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.164дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1640/17.09.2009 г., с начална тръжна цена - 82 лева (данъчна оценка 24.33 лв.);

17. Поземлен имот 070020 в местността “Комсала“ по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0.808дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост №1674/24.09.2009 г., с начална тръжна цена - 404 лева (данъчна оценка 119.87 лв.);