PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, съдържащ 15 броя имоти, с обща площ 15,316 дка.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 91/28.05.2015 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, съдържащ 15 броя имоти, с обща площ 15,316 дка., с начална тръжна цена на пакет № І в размер на 9 190 лева (девет хиляди сто и деветдесет лева).

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет № І имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.07.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – “Заседателна зала”, етаж 2.

       До участие в търга се допускат:

      - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

       - търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон, посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.06.2015 г. до 17.07.2015 г. на място, след заявка в кметство Дебръщица.

Депозитната вноска за пакет № І е в размер на 9 190 лева (девет хиляди сто и деветдесет лева). Депозитът се внася до 16.30 часа на 17.07.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 14.07.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет № І е в размер на 120 лева (сто и двадесет лева).

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 17.07.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-242; 402-357; 402-286.           

Приложение №1