PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Черногорово, с. Паталеница, с.Сбор...

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 93/28.05.2015 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

         За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Черногорово, с. Паталеница, с. Сбор, с. Мало Конаре, с. Добровница, с. Алеко Константиново, с. Главиница, с. Дебръщица, с. Ляхово, с. Мирянци и с. Синитово, община Пазарджик, съдържащ 98 броя имоти, с обща площ 438.569 дка, с начална тръжна цена на пакет № І в размер на 175 427 лева (сто седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и седем лева).

         Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет № І имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 23.07.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

     До участие в търга се допускат :

       -физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

       -търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

       -не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.06.2015 г. до 22.07.2015 г.

         Депозитната вноска за пакет № І е в размер на 175 427 лева (сто седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и седем лева ).

     Депозитът се внася до 16.30 часа на 22.07.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

       Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 17.07.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет № І е в размер на 175 427 лева (сто седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и седем лева ).

       Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 22.07.2015 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.              

ПРИЛОЖЕНИЕ №1