PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Сарая, с. Крали Марко и с. Паталеница.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 119/25.06.2015 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Сарая, с. Крали Марко и с. Паталеница.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 12.08.2015 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.07.2015 г. до 11.08.2015 г. на място, след заявка в общинска администрация и съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.08.2015 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 06.08.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 11.08.2015 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К
на имотите - частна общинска собственост,
за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на 12.08.2015 г.

гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор № 55155.505.1201 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Константин Величков» №100, с площ 358 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за обект комплекс за битови услуги, при съседи: имоти с идентификатори 55155.505.9551, 55155.505.778, 55155.505.779 и 55155.505.1200, актуван с акт за частна общинска собственост № 4329/08.06.2015г. на начална тръжна цена 28 640 лева (данъчна оценка 5 034.20 лева);

2. Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1338 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Пловдивска», с площ 69 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1339 и 55155.502.9619, актуван с акт за частна общинска собственост № 4321/01.06.2015г на начална тръжна цена 5 520 лева (данъчна оценка 970.30 лева);

               3. Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1624 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Пловдивска», с площ 571 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9619, 55155.502.1657, 55155.502.1625 и 55155.502.9651, актуван с акт за частна общинска собственост № 1330/01.04.2009г. на начална тръжна цена 45 680 лева (данъчна оценка 8 029.40 лева);

               4. Поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1625 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Пловдивска», с площ 270 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1657, 55155.502.1626, 55155.502.9651 и 55155.502.1624, актуван с акт за частна общинска собственост № 1356/09.04.2009г. на начална тръжна цена 21 600 лева (данъчна оценка 3 796.70 лева);

               5. Поземлен имот с идентификатор № 55155.508.773 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Царица Йоанна» (Родопи), с площ 1363 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за бензиностанция, газостанция, при съседи: имоти с идентификатори 55155.508.497 и 55155.508.772, актуван с акт за частна общинска собственост № 4322/01.06.2015г. на начална тръжна цена 109 040 лева (данъчна оценка 12 321.50 лева);


с. Сарая

        1.Урегулиран поземлен имот XIV-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, с площ 397 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №4134/13.02.2015 г. на начална тръжна цена 1 985 лева, (данъчна оценка 1 427.10 лева).

 

с. Крали Марко

      1.Урегулиран поземлен имот XVIII-общ. в кв. 12 по плана на с. Крали Марко, с площ 938 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №4319/28.05.2015 г. на начална тръжна цена 3 752 лева, (данъчна оценка 1 956.30лева).

       2.Урегулиран поземлен имот V-търговия и услуги в кв. 16 по плана на с. Крали Марко, с площ 1 234 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №4318/28.05.2015 г. на начална тръжна цена 4 936 лева, (данъчна оценка 2 475.90 лева).

       3.Урегулиран поземлен имот XIII-217 в кв. 13 по плана на с. Крали Марко, с площ 635 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №3261/21.11.2013 г. на начална тръжна цена 2 540 лева, (данъчна оценка 1 458.50 лева).

 

с. Паталеница

1. Силажна яма № 2 с площ 563 кв.м. и силажна яма № 3 с площ 463 кв.м., построени в УПИ IV по парцеларния план на стопанския двор на с. Паталеница, актувани с акт за частна общинска собственост №4281/11.05.2015 г. на начална тръжна цена 17 500 лева, (данъчна оценка на силажна яма № 2 – 9 076.50 лева, на силажна яма № 3 – 7 464.40 лева).